Przejdź do menu głównego Przejdź do menu dodatkowego Przejdź do treści Mapa serwisu

Herb powiatu wodzisławskiego Powiat Wodzisławski » Mieszkania chronione szansą na lepsze życie

Mieszkania chronione szansą na lepsze życie

 

Projekt „Mieszkania chronione szansą na lepsze życie”- realizowany jest przez Unię Europejską, ze środków  Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, dla osi priorytetowej:
IX. Włączenie społeczne dla działania: 9.2. Dostępne i efektywne usługi społeczne
i zdrowotne
dla poddziałania: 9.2.2. Rozwój usług społecznych i zdrowotnych – RIT

WNIOSKODAWCA: Powiat Wodzisławski

REALIZATOR: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wodzisławiu Śląskim

TERMIN REALIZACJI PROJEKTU: od 01.11.2017 r. do 31.12.2018 r.

GŁÓWNE ZADANIA:

 1. Praca socjalna.
 2. Poradnictwo psychologiczne.
 3. Trening praktycznych umiejętności życiowych:
 • trening kulinarny,
 • trening higieny,
 • trening ekonomiczny,
 • trening gospodarczy i obsługi sprzętu AGD i RTV,
 • trening ogrodniczy,
 • trening umiejętności korzystania z instytucji użyteczności publicznej
 1. Trening udzielania I pomocy przedmedycznej.
 2. Trening umiejętności interpersonalnych i rozwiązywania problemów w formie wyjazdowej wraz z warsztatami z psychologiem i prawnikiem dla 6 wychowanków rodzin zastępczych.
 3. Trening psychofizyczny wraz z elementami treningu umiejętności interpersonalnych
  i rozwiązywania problemów w formie wyjazdowej wraz  z warsztatami z psychologiem dla 8 osób niepełnosprawnych.
 4. Poradnictwo prawne.
 5. Trening umiejętności spędzania czasu wolnego w tym m.in.: zajęcia z rekreacji ruchowej na krytej pływalni, wyjścia do kina, teatru, na lodowisko.
 6. Trening prozdrowotny.

CEL PROJEKTU:

Celem głównym projektu jest wzrost samodzielności ekonomicznej oraz społecznej
u 14 uczestników wykluczonych bądź zagrożonych wykluczeniem społecznym (usamodzielnianych wychowanków rodzin zastępczych i placówek opiekuńczo- wychowawczych, MOW i osób niepełnosprawnych w stopniu znacznym i umiarkowanym
w tym osób z zaburzeniami psychicznymi) z terenu powiatu wodzisławskiego, którzy wraz
z skierowaniem do mieszkań chronionych objęci zostaną specjalistycznym wsparciem zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14.03.2012r.w sprawie mieszkań chronionych. Cel główny zrealizowany zostanie poprzez cele szczegółowe takie jak:

 • wypracowanie większej samodzielności życiowej,
 • wzrost zdolności do adaptacji społecznej – umiejętność współżycia w grupie, kształtowanie wrażliwości na potrzeby innych, gotowości niesienia pomocy, umiejętności współpracy i współdziałania w grupie, adekwatnego zachowania się w sytuacjach społecznych.

PLANOWANE EFEKTY:

 1. Liczba osób zagrożonych wykluczeniem społecznym objętych usługami społecznymi to 14 osób.
 2. Liczba wspartych w programie miejsc świadczeń usług społecznych istniejących po zakończeniu projektu to 14 miejsc.

WARTOŚĆ PROJEKTU: 293 336,55 zł
WKŁAD FUNDUSZY EUROPEJSKICH: 272 802,99 zł

Ogłoszenie w sprawie gotowości świadczenia usług społecznychPOBIERZ