Przejdź do menu głównego Przejdź do menu dodatkowego Przejdź do treści Mapa serwisu

Herb powiatu wodzisławskiego Powiat Wodzisławski » Internet w każdym domu

Internet w każdym domu

 

Projekt „Internet w każdym domu…” realizowany jest w ramach działania  8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion, 8. Osi Priorytetowej: Społeczeństwo informacyjne – zwiększanie innowacyjności gospodarki Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.

Lider Projektu: Związek Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego z siedzibą w Rybniku

Partnerzy Projektu: Powiat Rybnicki, Powiat Wodzisławski, Gmina Godów, Gmina Gorzyce, Gmina Lubomia, Miasto Jastrzębie-Zdrój, Gmina Marklowice, Miasto Radlin, Miasto Wodzisław Śląski, Gmina Miejska Żory.

CEL PROJEKTU
Celem głównym jest zapewnienie dostępu do Internetu dla 466 gospodarstw domowych zagrożonych wykluczeniem cyfrowym poprzez zakup sprzętu komputerowego, bezpłatny dostęp do Internetu oraz szkolenia z zakresu obsługi komputera oraz korzystania z nowoczesnych technologii informacyjno-komunikacyjnych. Ponadto w ramach działań koordynacyjnych planuje się utworzenie w 53 lokalizacjach, publicznych punktów dostępu do Internetu, wyposażonych w sprzęt komputerowy i dostęp do Internetu, które dodatkowo mają wspomóc proces przeciwdziałania wykluczeniu cyfrowemu.

GRUPA DOCELOWA
Grupą docelową projektu są:

 1. Gospodarstwa domowe spełniające kryterium dochodowe upoważniające do otrzymania wsparcia w ramach systemu pomocy społecznej.
 2. Gospodarstwa domowe spełniające kryterium dochodowe upoważniające do otrzymania wsparcia w ramach systemu świadczeń rodzinnych.
 3. Dzieci i młodzież ucząca się z rodzin w trudnej sytuacji materialnej i społecznej uprawniającej do uzyskania stypendiów socjalnych, typowana do otrzymania wsparcia we współpracy ze szkołą oraz/lub ośrodkami pomocy społecznej.
 4. Osoby niepełnosprawne ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności lub z orzeczeniem równoważnym.
 5. Rodziny zastępcze.
 6. Rodzinne domy dziecka, samotni rodzice.
 7. Osoby z grupy 50+, których przeciętny miesięczny dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty najniższych gwarantowanych świadczeń emerytalno-rentowych ogłaszanych komunikatem w Monitorze Polskim przez Prezesa ZUS.
 8. Dzieci i młodzież ucząca się z bardzo dobrymi wynikami w nauce, z rodzin w których przeciętny miesięczny dochód opodatkowany na osobę w rodzinie, z roku poprzedzającego rok udziału w projekcie był niższy, niż ostatni aktualny roczny wskaźnik: „Przeciętny miesięczny dochód rozporządzalny na 1 osobę w gospodarstwie domowym publikowany przez Prezesa GUS w Biuletynie Statystycznym”.

Powiat Wodzisławski jako Partner Projektu w ramach swoich zadań utworzył pięć tzw. punktów koordynacyjnych, w których każdy mieszkaniec Subregionu Zachodniego może bezpłatnie skorzystać z sprzętu komputerowego i Internetu. Takie punkty znajdują się w :

 1. Powiatowym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Wodzisławiu Śl.
 2. Powiatowym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach
 3. Powiatowym Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli w Wodzisławiu Śląskim
 4. Powiatowym Domu Dziecka w Gorzyczkach
 5. Domu Pomocy Społecznej w Gorzycach

OKRES REALIZACJI PROJEKTU
Rzeczowa realizacja projektu potrwa 18 miesięcy począwszy od 1 stycznia 2014 r. do 30 czerwca 2015 r.
Okres trwałości projektu lipiec 2015 r. do wrzesień 2020 r.

WARTOŚĆ PROJEKTU
Wartość całkowita projektu kształtuje się na poziomie 4 173 969 zł, przy 100% dofinansowaniu ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego z Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.

BIURO PROJEKTU
Starostwo Powiatowe w Wodzisławiu Śl.
ul. Pszowska 92 a
44-300 Wodzisław Śl.
Kontakt: Magdalena Spandel
tel. 32 453 97 54
pok. 12

Grupa docelowa zostanie wybrana w procesie rekrutacji, który prowadzony jest przez poszczególnych Partnerów Projektu. Powiat Wodzisławski odpowiedzialny jest za zapewnienie dostępu do Internetu dla 51 gospodarstw domowych z jego terenu.
Wszelkie niezbędne wymagane dokumenty rekrutacyjne należy złożyć w kancelariach Starostwa Powiatowego w Wodzisławiu Śl. przy ul. Pszowskiej 92 a lub przy ul. Bogumińskiej 2 w terminie do 11 kwietnia 2014 r.

Dokumenty do pobrania:

 • Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie „Internet w każdym domu. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Subregionie Zachodnim Województwa Śląskiego” w Powiecie Wodzisławskim – POBIERZ

Załączniki:

 1. Formularz zgłoszeniowy do projektu (załącznik nr 1 )
 2. Deklaracja uczestnictwa w projekcie (załącznik nr 2A)
 3. Deklaracja uczestnictwa w projekcie – należy wypełnić tylko w przypadku, gdy dziecko jest niepełnosprawne, korzysta z systemu stypendiów socjalnych lub należy do grupy dzieci i młodzieży uczącej się z bardzo dobrymi wynikami w nauce – jeżeli uczeń nie jest Wnioskodawcą/osobą niepełnoletnią (załącznik nr 2B)
 4. Oświadczenie o wyrażaniu zgody na przetwarzanie danych osobowych  (załącznik nr 3A)
 5. Oświadczenie o wyrażaniu zgody na przetwarzanie danych osobowych – należy wypełnić tylko w przypadku, gdy dziecko jest niepełnosprawne, korzysta z systemu stypendiów socjalnych lub należy do grupy dzieci i młodzieży uczącej się z bardzo dobrymi wynikami w nauce – jeżeli uczeń nie jest Wnioskodawcą/osobą niepełnoletnią (załącznik nr 3B)
 6. Kwestionariusz kryteriów weryfikacyjnych (załącznik nr 4)
 7. Oświadczenie o dochodach oraz liczbie osób pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym – należy wypełnić w przypadku spełniania kryterium osób z grupy 50+… (załącznik nr 5A)
 8. Oświadczenie o dochodach oraz liczbie osób pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym  – należy wypełnić w przypadku spełniania kryterium dzieci i młodzież z bardzo dobrymi wynikami w nauce… (załącznik nr 5B)
 9. Oświadczenie o statusie samotnego rodzica (załącznik nr 6)

Ogłoszenie o zamówieniu

Zapraszamy do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem, świadczenie usługi dostępu do Internetu oraz organizację i przeprowadzenie szkoleń w ramach projektu „Internet w każdym domu. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Subregionie Zachodnim Województwa Śląskiego”. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego  w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Oś Priorytetowa 8.-Społeczeństwo informacyjne – zwiększanie innowacyjności gospodarki, Działanie 8.3.  Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion.

29.04.2014 r. Informujemy o ukazaniu się pytań i odpowiedzi do SIWZ: TUTAJ

28.04.2014 r. Informujemy o ukazaniu się sprostowania do treści ogłoszenia: TUTAJ

 • Ogłoszenie o zamówieniu – POBIERZ
 • Sprostowanie do ogłoszenia – TUTAJ
 • Modyfikacje treści SIWZ – TUTAJ
 1. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
 • Odpowiedzi na zapytania do SIWZ – TUTAJ
 1. Zał. 1a – Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia dla Zadania 1
 2. Zał. 1b – Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia dla Zadania 2
 3. Zał. 1c – Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia dla Zadania 3
 4. Zał. 2 – Oferta
 5. Zał. 3a – Formularz cenowy dla Zadania 1
 6. Zał. 3b – Formularz cenowy dla Zadania 2
 7. Zał. 3c – Formularz cenowy dla Zadania 3
 8. Zał. 4 – Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu
 9. Zał. 5 – Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia
 10. Zał. 6 – Wykaz wykonywanych lub wykonywanych usług i wykaz wykonanych dostaw
 11. Zał. 7a – Umowa dla Zadania 1
 12. Zał. 7b – Umowa dla Zadania 2
 13. Zał. 7c – Umowa dla Zadania 3
 14. Zał. 8 – Dokumentacja podwykonawcza sieci przewodowej oraz bezprzewodowej „Nowe wyzwania – nowe możliwości…”

ZAWIADOMIENIE o odrzuceniu, wykluczeniu z postępowania oraz o wyborze oferty najkorzystniejszej – POBIERZ


POLECONE STRONY:
Oficjalna strona Unii Europejskiej: www.europa.eu
Oficjalna strona Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka: www.poig.gov.pl
Oficjalna strona Instytucji Zarządzającej: www.mir.gov.pl
Oficjalna strona Instytucji Pośredniczącej: www.8poig.mac.gov.pl
Oficjalna strona Instytucji Wdrażającej działanie 8.3 PO IG: www.wwpe.gov.pl
Oficjalna strona Lidera Projektu: www.subregion.pl

DOTACJE NA INNOWACJE, INWESTUJEMY W WASZĄ PRZYSZŁOŚĆ

UE Innowacyjna Gospodarka UE