POWIAT WODZISŁAWSKI oficjalny serwis internetowy

 
Strona startowa Aktualności i wydarzenia

„Program wyrównywania różnic między regionami III” w 2022 r. – informacje

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wodzisławiu Śląskim informuje, iż Zarząd PFRON przyjął kierunki działań oraz warunki brzegowe obowiązujące realizatorów „Programu wyrównywania różnic między regionami III” w 2022 roku.

logo PFRON

Adresaci programu oraz obszary wsparcia, które będą realizowane w 2022 roku:

 1. Obszar A zapewnienie dostępności w wielorodzinnych budynkach mieszkalnych – zarządcy w wielorodzinnych budynkach mieszkalnych;
 2. Obszar B likwidacja barier w urzędach, placówkach edukacyjnych lub środowiskowych domach samopomocy w zakresie umożliwienia osobom niepełnosprawnym poruszania się i komunikowania (w obiektach wybudowanych i użytkowanych przed dniem 01.01.1995 r.) – gminy, powiaty lub podmioty, które prowadzą placówki edukacyjne lub środowiskowe domy samopomocy;
 3. Obszar C tworzenie spółdzielni socjalnych osób prawnych – gminy, powiaty, organizacje pozarządowe;
 4. Obszar D likwidacja barier transportowych:
  a) placówki służące rehabilitacji osób niepełnosprawnych prowadzone przez organizacje pozarządowe, jednostki samorządu terytorialnego,
  b) jednostki prowadzące warsztaty terapii zajęciowej,
  c) gminy, które dowożą osoby z niepełnosprawnościami do znajdujących się poza ich terenem placówek służących rehabilitacji osób niepełnosprawnych;
 5. Obszar E dofinansowanie wymaganego wkładu własnego w projektach dotyczących aktywizacji i/lub integracji osób niepełnosprawnych – gminy, powiaty oraz organizacje pozarządowe;
 6. Obszar F tworzenie warsztatów terapii zajęciowej – jednostki samorządu terytorialnego lub organizacje pozarządowe;
 7. Obszar G skierowanie do powiatów poza algorytmem dodatkowych środków na finansowanie zadań ustawowych dotyczących rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych – powiaty.

Terminy i miejsca składania wniosków:

 1. Nabór wniosków w obszarach B, C, D, F i G programu trwa do 02.2022 r.
  Projektodawca składa wniosek w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wodzisławiu Śląskim.
 1. Nabór wniosków w ramach obszaru A i E programu jest ciągły. Wnioski należy składać bezpośrednio do właściwego Oddziały PFRON.

Dodatkowe informacje dostępne na stronie www.pfron.org.pl w zakładce „Programy i zadania PFRON”.

Wszelkie pytania można kierować do pracowników Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wodzisławiu Śl. pod numerem telefonu 32 455 14 30 wew. 34.

Zachęcamy do udziału w programie!