POWIAT WODZISŁAWSKI oficjalny serwis internetowy

 
Strona startowa Aktualności i wydarzenia

Powstanie cyfrowa mapa powiatu

Starostwo Powiatowe w Wodzisławiu Śląskim otrzymało dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 – 2013 na realizację projektu pn. „System Informacji Przestrzennej Powiatu Wodzisławskiego – narzędzie wspomagania zarządzaniem w administracji publicznej”.

Przedmiotem projektu jest budowa zintegrowanego systemu polegającego na połączeniu w jeden system informatyczny baz danych funkcjonujących w urzędzie. SIP Powiatu Wodzisławskiego będzie zawierał dane z zakresu m.in.: ewidencji gruntów i budynków, mapy zasadniczej, sieci uzbrojenia technicznego terenu, administracji architektoniczno-budowlanej, gospodarki nieruchomościami, ochrony środowiska, ortofotomapy.

W wyniku realizacji projektu powstaną bazy danych wspomagające działania związane z zarządzaniem Powiatem oraz zapewniające świadczenie usług w formie elektronicznej wraz ze zwiększeniem ich zakresu, dostępności i jakości, szczególnie pod kątem wykorzystania informacji przestrzennej.  Gromadzone w SIP dane przestrzenne i opisowe będą dostępne w postaci zintegrowanej dla użytkowników wewnątrz Starostwa, jak również dla użytkowników zewnętrznych: urzędów gmin, powiatowych i gminnych jednostek organizacyjnych, podmiotów gospodarczych, mieszkańców powiatu czy turystów.

Dziś o korzyściach z posiadania Systemu Informacji Przestrzennej nie trzeba nikogo przekonywać. Najistotniejszy dla mieszkańców i przedsiębiorców jest bezpośredni dostęp do dużej ilości różnorodnych danych przedstawionych w postaci mapy cyfrowej. Natomiast dla samorządów posiadanie nowoczesnego, jednolitego narzędzia do zarządzania przestrzenią oznacza lepszy przepływ informacji w urzędach i między nimi, a w efekcie – sprawniejszą obsługę mieszkańców.

 

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 – 2013