POWIAT WODZISŁAWSKI oficjalny serwis internetowy

 
Strona startowa Aktualności i wydarzenia

Powiatowe szpitale wśród najlepszych w kraju

Powiatowy Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach i Wodzisławiu Śl., który zarządza szpitalami i zespołami poradni specjalistycznych w Rydułtowach i w Wodzisławiu Śląskim, otrzymał certyfikat akredytacyjny Centrum Monitorowania Jakości rekomendowany przez Ministra Zdrowia w zakresie standardów lecznictwa szpitalnego, a także został wysoko sklasyfikowany w rankingu Magellana.

Certyfikat CMJ to potwierdzenie wysokiej jakości usług medycznych świadczonych w placówkach ochrony zdrowia. Podstawową ideą akredytacji jest dobrowolne poddanie się ocenie niezależnych ekspertów, którzy dokonują jej w oparciu o ustalone i jawne, ale wyśrubowane kryteria.

W szpitalach naszego powiatu przegląd akredytacyjny miał miejsce w czerwcu 2013 r. W jego efekcie Rada Akredytacyjna przy Ministerstwie Zdrowia przyznała PP ZOZ certyfikat do września 2016 r. Warto podkreślić, że na ponad 700 działających w Polsce szpitali tylko ok. 140 dysponuje potwierdzeniem CMJ wysokiej jakości świadczonych usług.

Jak podkreśla dyrektor PP ZOZ, Bożena Capek, oczekiwania społeczne związane z opieką zdrowotną nie ograniczają się dziś tylko do wprowadzania nowych doskonalszych procedur medycznych, ale kładą nacisk na jakość udzielanych świadczeń. – Niewątpliwie wymaga to od nas ciągłego wdrażania skutecznych mechanizmów podnoszących jakość świadczeń i dbałość o dobro pacjenta, ale ten certyfikat, jak również certyfikat spełniania wymagań normy ISO nadany nam przez Det Norske Veritas Certification B.V. potwierdzają, że nasze działania są skuteczne i zmierzają we właściwym kierunku – dodaje Bożena Capek.

Co ważne, jakość pracy szpitali jest stale monitorowana. W okresie ważności certyfikatu placówki są corocznie poddawane audytom, a niespełnienie wymagań dotyczących jakości powoduje odebranie certyfikatu.

Nasze szpitale zostały również wysoko sklasyfikowane w ogólnopolskim rankingu szpitali w kategorii „Szpitale gminne i powiatowe”, przygotowanym przez spółkę Magellan we współpracy z miesięcznikiem „Forbes”.

Niezależni eksperci dokonali oceny szpitali wg kryteriów takich jak: dynamika kontraktu z NFZ, efektywność aktywów, rentowność sprzedaży. Metodologię obliczeń opracowała spółka Magellan, natomiast weryfikację danych finansowych przeprowadziła spółka Deloitte Polska. W rankingu tym na 327 ogółem punktowanych placówek (i na 160 w kategorii „Szpitale gminne i powiatowe”) Powiatowy Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach i w Wodzisławiu Śl. z siedzibą w Wodzisławiu Śl. zajął bardzo wysokie 12 miejsce (najwyższe wśród wszystkich sklasyfikowanych śląskich szpitali powiatowych i gminnych).

Ranking pochodzi ze strony www.magellan.pl