Przejdź do menu głównego Przejdź do menu dodatkowego Przejdź do treści Mapa serwisu

Herb powiatu wodzisławskiego Powiat Wodzisławski » Powiat poszukuje lekarza-koronera

Powiat poszukuje lekarza-koronera

Starosta wodzisławski, działając na podstawie art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 31  stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych (tekst jednolity Dz. U.  z 2020 r. poz. 1947), zaprasza do składania pisemnych ofert na świadczenie usług z zakresu stwierdzania zgonu i ustalania jego przyczyny oraz wystawiania kart zgonu na terenie powiatu wodzisławskiego w okresie od dnia 1 stycznia do 31 grudnia 2022 roku.

logo powiatu

Podstawa prawna:

zgodnie z art. 2 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2021 roku, poz. 1129 ze zmianami) ustawy tej nie stosuje się w  przypadku zamówień, których wartość wyrażona w złotych nie przekracza równowartości kwoty 130 000,00 złotych.

Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi polegającej na stwierdzaniu zgonu i ustalaniu jego przyczyny oraz wystawianiu kart zgonu w sytuacjach, o  których mowa w ustawie z dnia 31 stycznia 1959 roku o cmentarzach i  chowaniu zmarłych (tekst jednolity Dz. U. z 2020r. poz. 1947), zwanej dalej „Ustawą” oraz rozporządzeniu Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 3  sierpnia 1961 roku w sprawie stwierdzenia zgonu i jego przyczyny (Dz.  U.  z  1961r. Nr 39, poz. 202), zwanego dalej „Rozporządzeniem”.

Istotne warunki realizacji zamówienia:

 1. Zamawiający zleci usługę wyłącznie w sytuacji, kiedy do stwierdzenia zgonu i ustalenia jego przyczyny oraz wystawienia karty zgonu nie będą zobowiązane inne osoby zgodnie z przepisami ustawy i rozporządzenia.
 2. Usługa będzie realizowana w sytuacji gdy zgon nastąpi w granicach administracyjnych Powiatu wodzisławskiego, na podstawie wezwania Komendy Powiatowej Policji lub innych upoważnionych instytucji.
 3. Zamawiający planuje przeznaczyć na wykonanie usługi w roku 2022 kwotę 22 000 zł, przy czym wykonawca będzie otrzymywał każdorazowo po  wykonaniu usługi wynagrodzenie jednostkowe, określone w umowie.
 4. O udzielenie zamówienia może ubiegać się podmiot wykonujący działalność leczniczą w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 15  kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej (tekst jednolity Dz.  U.  z  2021r. poz. 711 z późniejszymi zmianami), który dysponuje osobą/osobami uprawnionymi do wykonania ww. usługi.
 5. Oferent zobowiązuje się do zapewnienia całodobowej gotowość do  wykonania przedmiotu zamówienia i zapewni całodobową dostępność numeru telefonicznego, pod którym będzie można dokonywać zgłoszeń o  konieczności wykonania czynności będących przedmiotem zamówienia.
 6. Oferent zobowiązuje się do zapewnienia przybycia osoby uprawnionej do wykonania usługi na wskazane podczas zgłoszenia miejsce wykonania usługi, w możliwie najkrótszym czasie od momentu wezwania.
 7. Zamówienie będzie realizowane w okresie od dnia 1 stycznia do dnia 31  grudnia 2022 roku.

Sposób przygotowania oraz miejsce i termin składania ofert:

 1. Ofertę należy sporządzić na formularzu ofertowym stanowiącym załącznik do  niniejszego ogłoszenia.
 2. W formularzu oferty oferent określa jednostkową cenę za stwierdzenie zgonu, wystawienie karty zgonu i ustalenie jego przyczyny.
 3. Określona przez oferenta cena musi obejmować wszystkie koszty, wydatki, opłaty i inne składniki związane z wykonaniem zamówienia, w szczególności koszty dojazdu do miejsca wezwania, środków ochrony osobistej, czy koszty usług telekomunikacyjnych.
 4. Każdy oferent może złożyć tylko jedną ofertę a złożona oferta nie podlega uzupełnieniu.
 5. Oferta złożona po upływie terminu składania ofert nie podlega rozpatrzeniu.
 6. Ofertę należy złożyć lub przesłać pocztą w formie dokumentu papierowego w terminie do dnia 13 grudnia 2021 roku na adres Starostwo Powiatowe w  Wodzisławiu Śląskim, ul. Bogumińska 2 lub Starostwo Powiatowe w  Wodzisławiu Śląskim, ul. Pszowska 92a, z dopiskiem „OFERTA – koroner”.

Przedmiot oceny:

Przedmiotem oceny ofert będzie cena jednostkowa za każdorazowe wykonanie usługi oraz spełnienie warunków określonych w niniejszym ogłoszeniu.

Informacje dodatkowe:

Ocena formalna spełniania warunków udziału w postępowaniu dokonana będzie na podstawie oświadczeń złożonych przez osobę podpisującą ofertę.

Osobą upoważnioną do kontaktu z oferentami jest Iwona Koczy Naczelnik Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej Starostwa Powiatowego w Wodzisławiu Śląskim, ul. Pszowska 92a, pokój 316, telefon 324539974, adres email: zdrowie@powiatwodzislawski.pl.

Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od dalszego prowadzenia niniejszego postępowania oraz od wyboru oferty na każdym etapie postępowania bez podania przyczyny i ponoszenia z tego tytułu skutków prawnych i  finansowych.

Publikacja niniejszego ogłoszenia nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego i otrzymanie w jego konsekwencji oferty nie jest równorzędne ze złożeniem zamówienia przez Starostę wodzisławskiego, tudzież nie stanowi podstawy do roszczenia sobie praw ze strony oferenta do zawarcia umowy.

Do pobrania:

 1. Załącznik do ogłoszenia – druk oferty (.docx 32 KB)