POWIAT WODZISŁAWSKI oficjalny serwis internetowy

 
Strona startowa Aktualności i wydarzenia

Poszukiwany trener pracy dla osób niepełnosprawnych

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wodzisławiu Śl. w ramach projektu "Oaza aktywności" poszukuje kandydata na stanowisko trenera pracy dla osób niepełnosprawnych.

punkt info

logo projektów z udziałem EFSStanowisko:

Stanowisko pracy jest jednym z zadań w ramach projektu pn. „Oaza aktywności” adresowanego do osób niepełnosprawnych, kobiet nieaktywnych zawodowe, usamodzielnianych wychowanków instytucjonalnej oraz rodzinnej pieczy zastępczej będących mieszkańcami obszaru zdegradowanego Starego Miasta Wodzisławia Śląskiego lub korzystający ze wsparcia jednostek pomocy społecznej przy ulicy Wałowej 30, osób korzystających z pomocy społecznej, osób nieaktywnych zawodowo, osób bezrobotnych, seniorów, dzieci,  dofinansowanego ze środków  Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 dla osi priorytetowej: IX. Włączenie społeczne dla działania: 9.1. Aktywna integracja dla poddziałania: 9.1.2 Wzmacnianie potencjału społeczno – zawodowego społeczności lokalnej – RIT

Cel i przedmiot zadania:

Pomoc osobie z niepełnosprawnością na różnych etapach aktywizacji zawodowej:

 • Przygotowanie kandydata do pracy – określenie jego możliwości i potrzeb poprzez samo poszukiwanie pracy i procesy rekrutacyjne;
 • Pomoc w utrzymaniu się UP w miejscu odbywania stażu

Wymiar zatrudnienia: 240 godzin zegarowych

Szczegółowy opis:

 • Diagnoza zasobów i trudności UP objętych wsparciem trenera pracy;
 • Warsztaty praktyczne w przedsiębiorstwie – tzw. „próbki pracy” (trwające 1-2 dni w zależności od potrzeb UP)
 • Indywidualne konsultacje i wsparcie UP w zakresie kompetencji społecznych i poruszania się po rynku pracy;
 • Zaplanowanie Planu Działania dla UP ;
 • Wsparcie UP w tworzeniu dokumentacji aplikacyjnej;
 • Współpraca z doradcą zawodowym;
 • Współpraca z UP w zidentyfikowaniu potencjalnych miejsc pracy (stażu) (wspólne szukanie pracy – stażu);
 • Współpraca z instytucjami rynku pracy;
 • Wsparcie UP w miejscu pracy (stażu) i poza nim;
 • Współpraca z pracodawcą UP;
 • Metody, formy, środki powinny być dostosowane do indywidualnych potrzeb uczestników, ich oczekiwań, poziomu wiedzy i umiejętności.

Termin realizacji:

03.08.2020r – maj 2021 r. od poniedziałku do piątku  (dopuszcza się realizację zajęć także w soboty, po wcześniejszym ustaleniu z Zamawiającym). Dokładny harmonogram wraz z godzinami zajęć zostanie uzgodniony po wybraniu Oferenta. Oferent będzie zobowiązany do przedkładania zamawiającemu harmonogramów miesięcznych do 25 dnia każdego miesiąca na miesiąc kolejny. Dopuszcza się możliwość wydłużenie lub skrócenia  realizacji zlecenia.

Dodatkowe informacje:

 1. Wykonawca przyjmuje do wiadomości, iż wśród uczestników znajdują się osoby niepełnosprawne, w tym z niepełnosprawnością intelektualną oraz chorobami psychicznymi;
 2. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmniejszenia lub zwiększenia liczby uczestników zajęć indywidualnych o +/- 10 % ogólnej liczby uczestników Projektu skierowanych na zajęcia;
 3. Wykonawca będzie zobowiązany do prowadzenia odpowiedniej dokumentacji oraz stałej współpracy z pracownikami projektu oraz bieżącego informowania pracowników projektu o nieobecności uczestników projektu na konsultacjach, ewentualnej rezygnacji uczestników oraz pojawiających się trudnościach;
 4. Realizator zadania zobowiązuje również do:
 • oznaczania dokumentacji logotypami, zgodnie z wytycznymi dotyczącymi oznaczania projektów w ramach Regionalnego Programu Województwa Śląskiego na lata 2014-2020;
 • informowania odbiorców porad psychologicznych o tym, że usługa finansowana jest z EFS.
 1. Zamawiający wymaga prowadzenia następującej dokumentacji:
 • Indywidualny plan działania dla każdego UP objętego wsparciem trenera pracy;
 • Sprawozdanie po zakończeniu pracy
 • Dziennik aktywności UP objętego wsparciem trenera pracy;

Miejsce realizacji zajęć:

 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wodzisławiu Śląskim, ul. Wałowa 30
 • Miejsca odbywania staży przez UP
 • Inne miejsca wskazane przez zleceniodawcę

Wymagania dotyczące trenera:

 • Posiadanie wykształcenia wyższego o jednym z wymienionych kierunków: nauki społeczne, pedagogika, psychologia, doradztwo zawodowego, socjologia, marketing;
 1. Dodatkowym atutem będzie:
 • doświadczenie w pracy z osobami niepełnosprawnymi;
 • doświadczenie w opieką nad stażystami/praktykantami/uczniami.

Osoby zainteresowane proszone są o kontakt do 29 lipca 2020r pod nr tel. 721 700 744 lub pod adresem e-mail: oaza_aktywnosci@wp.pl