POWIAT WODZISŁAWSKI oficjalny serwis internetowy

 
Strona startowa Aktualności i wydarzenia

Poszukiwani lekarze do pracy w PZON

Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Wodzisławiu Śląskim poszukuje lekarzy do składu komisji orzekających o stopniu niepełnosprawności.

lekarka trzymająca stetoskop

Aktualnie poszukiwani są lekarze następujących specjalności:

 • internista,
 • ortopeda,
 • chirurg,
 • neurolog,
 • psychiatra,
 • pediatra.

MIEJSCE REALIZACJI ZADAŃ:

Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności 44-300 Wodzisław Śląski, ul. Pszowska 92a (od poniedziałku do piątku – w dniach i godzinach ustalonych indywidualnie z lekarzem).

ZAKRES REALIZOWANYCH ZADAŃ:

Podstawowym zadaniem lekarza – członka Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności jest:

 • analizowanie złożonego wniosku wraz z dokumentacją medyczną mającą wpływ na ustalenie niepełnosprawności lub stopnia niepełnosprawności,
 • udział w posiedzeniach składów orzekających zespołu, przeprowadzenie badania lekarskiego, wywiadu oraz zebranie materiału dowodowego dokumentującego stan zdrowia osoby orzekanej i wypełnienie na tej podstawie oceny stanu zdrowia – w trakcie posiedzenia składu orzekającego,
 • wydawanie na podstawie obowiązujących przepisów orzeczeń o niepełnosprawności lub orzeczeń o stopniu niepełnosprawności,
 • sporządzanie konsultacji specjalistycznych w zakresie swojej specjalności na wniosek lekarza przeprowadzającego analizę merytoryczną wniosku wraz z dokumentacją.

WYMAGANIA NIEZBĘDNE:

 • prawo wykonywania zawodu lekarza,
 • specjalizacja z dziedzin mających zastosowanie w procesie orzekania o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności,
 • odbycie  szkolenia organizowanego przez Wojewódzki Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Województwie Śląskim z siedzibą w Katowicach, zakończonego zdobyciem zaświadczenia uprawniającego do orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności  (ewentualnie przedłożenie ważnego zaświadczenia uprawniającego do orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności wydanego przez Wojewodę).

DOKUMENTY WYMAGANE:

 • CV,
 • wynikające z Rozporządzenia MGPiPS z dnia 15.07.2003 r., w sprawie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności (Dz. U. z 2021 r., poz. 857.): dyplom ukończenia studiów medycznych, dokument uprawniający do wykonywania zawodu lekarza wystawiony przez okręgową izbę lekarską, dyplom uzyskania tytułu specjalisty,
 • zgoda na powołanie do Zespołu.

MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW:

Dokumenty należy składać za pośrednictwem poczty lub osobiście w Powiatowym Zespole do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Wodzisławiu Śląskim 44-300 Wodzisław Śląski, ul. Pszowska 92a z dopiskiem „Nabór członków Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Wodzisławiu Śląskim”.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem tel. 32 412-09-66, 32 412-09-67.