Przejdź do menu głównego Przejdź do menu dodatkowego Przejdź do treści Mapa serwisu

Herb powiatu wodzisławskiego Powiat Wodzisławski » Posiedzenie Grupy Roboczej Związku Miast Polskich

Posiedzenie Grupy Roboczej Związku Miast Polskich

Wicestarosta Tadeusz Skatuła i Donata Malińska, naczelnik Wydz. Strategii i Rozwoju Powiatu, jako delegacja Powiatu Wodzisławskiego brali udział posiedzeniach Polsko-Niemieckiej Grupy Roboczej. Ich wizyta obejmowała spotkania w Brukseli i w Brűhl.

24 listopada odbyło się w Brukseli posiedzenie Polsko-Niemieckiej Grupy Roboczej
z udziałem eurodeputowanego Jana Olbrychta, którego celem było omówienie kierunków polityki spójności Unii Europejskiej na lata 2007-2013 i ich wpływu na funkcjonowanie polskich i niemieckich samorządów.
Ustalono następujące postulaty:

  • Polityka spójności winna być realizowana wspólnie z samorządami miast, gmin i powiatów;
  • Władze szczebla rządowego powinny zostać zobowiązane do wspólnej realizacji kierunków polityki spójności z samorządami lokalnymi;
  • W przyszłości należy zastanowić się nad tym, czy wspierać tylko słabe regiony, czy wyrównywać szanse wszystkich regionów;
  • Granty dla miast powinny być obowiązkowe, Komisja Europejska powinna w przyszłym okresie programowania przyznać pulę tych środków.

Istotnym punktem posiedzenia było przedstawienie korzyści jakie przyniesie utworzenie Europejskiego Ugrupowania Współpracy Terytorialnej powoływanego w oparciu o Rozporządzenie Parlamentu Europy i Rady z dnia 5 lipca 2006r.

EUWT jest nowym instrumentem prawnym pozwalającym na tworzenie sformalizowanych grup współpracy przez podmioty publiczne z różnych państw członkowskich, który ma doprowadzić do osiągnięcia długoterminowych i strategicznych celów spójności społecznej i gospodarczej (m.in. Realizacja programów w ramach Europejskiej Współpracy Terytorialnej).

Ten instrument pozwoli na  przygotowanie się władz lokalnych do tworzenia EUWT w oparciu o dotychczasowe umowy partnerskie. Podczas spotkania z Panią Danutą Hubner – Komisarzem ds. Polityki Regionalnej przekazane zostały w/w postulaty. Pani Komisarz zwróciła uwagę na pozytywny dla samorządów lokalnych zapis w Traktacie Lizbońskim dotyczący zalecenia współpracy samorządów wszystkich szczebli w zakresie realizacji celów polityki spójności.

Konferencja w Brűhl

W dniach 25-26 listopada w Brűhl w Niemczech odbyła się Polsko-Niemiecka Konferencja Miast i Gmin Partnerskich. Skupiono się na trzech zagadnieniach:

  • Rola gmin w ochronie klimatu w Europie
  • Wpływ zmian demograficznych na gminy i ich możliwości działań
  • Trzy nowe cele Polityki Spójności: konwergencja, konkurencja i zatrudnienie oraz współpraca terytorialna.

Wypracowana wspólnie  „Deklaracja z Bruhl” podkreśla, że zmiany klimatyczne i demograficzne stanowią wyzwania, które muszą być objęte polityką spójności. Natomiast samorządy powinny jak najszybciej przyłączać się do inicjatywy redukcji emisji dwutlenku węgla.

Opracowanie: Donata Malińska