Przejdź do menu głównego Przejdź do menu dodatkowego Przejdź do treści Mapa serwisu

Herb powiatu wodzisławskiego Powiat Wodzisławski » „Poznaj atrakcje pogranicza”

„Poznaj atrakcje pogranicza”

 

Czas realizacji projektu: 1.05.2011 r. – 30.06.2012 r.

Data podpisania umowy: 12.07.2011 r.

Wartość projektu: 26 698,00 EUR.

Kwota przyznanego dofinansowania: 22 693,30 EUR (EFRR) / 2 669,80 (budżet państwa).

Kwota wydatków kwalifikowanych projektu: 15 973,24 EUR (łączna) / 13 577,26 EUR (dofinansowanie-EFRR) / 1 597,33 EUR (dofinansowanie-budżet państwa).

Opis projektu: przedsięwzięcie realizowano w partnerstwie miastem Bogumin (Czechy). Elementem inaugurującym projekt była organizacja w dn. 28 czerwca 2011 r. konferencji dot. skutecznych metod i form promocji turystycznej. Wzięło w niej udział  55 uczestników,  z czego 13 osób z Czech. Zaproszenia skierowano zarówno do przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego, jak i organizacji pozarządowych działających w obszarze turystyki, pracowników punktów informacji turystycznej, a także przedsiębiorców z branży turystycznej z terenu oddziaływania projektu. Podczas samej konferencji podkreślono zagadnienie wykorzystania posiadanego po obu stronach granicy potencjału turystycznego, w tym m.in. wykorzystania hałd pokopalnianych i wyrobisk żwirowych w turystyce. Nie zabrakło również dyskusji i wymiany poglądów w polsko-czeskim gronie uczestników.

Najbardziej istotnym produktem całego projektu było opracowanie informatora turystycznego wraz z mapą pogranicza. W pracach nad ww. publikacją stworzono bazę informacji turystycznych o pograniczu, zawierającą informacje o obiektach noclegowych i gastronomicznych oraz obiektach rekreacyjnych, sportowych i kulturalnych. Informator oraz mapa ukazały się w nakładzie 10 000 egzemplarzy, a ponadto jest ona również dostępna w wersji elektronicznej na stronie internetowej Powiatu Wodzisławskiego www.powiatwodzislawski.pl, na portalu turystycznym Związku Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego turystyka.subregion.pl i na regionalnym portalu informacji turystycznej gosilesia.pl. Celem wydanej publikacji jest informować odbiorców o tym, co warto zobaczyć po obu stronach granicy, a tym samym zachęcać ich do większego uczestnictwa w turystyce. Całość jest bogato zilustrowana. Część merytoryczna informatora zostałazaopiniowana przez recenzenta i w końcowej wersji ukazała się w trzech wersjach językowych: polskiej, czeskiej  i angielskiej.

Dalszym działaniem była organizacja zlotu miłośników turystyki. Odbył się on 20 maja 2012 r. w Ośrodku Wypoczynkowym „Olza” i wzięło w nim udział łącznie 436 osób (z tego 45 uczestników z Czech). Uczestnicy zlotu otrzymali także zestaw gadżetów promocyjnych: przypinkę na agrafce, maskotkę żabkę oraz informator turystyczny z mapą, wydany przez Związek Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego w Rybniku.

Podczas zlotu przeprowadzono konkurencje sprawnościowe – podobnie jak w przypadku Transgranicznego Pikniku Integracyjnego (odbył się w 2011 r.), przeprowadzono rozgrywki indywidualne i drużynowe. W konkurencjach zespołowych brało udział po 5 przedstawicieli z polskiej i czeskiej strony, a zacięta rywalizacja odbywała się  w trzech kategoriach: tor przeszkód, strzelanie do celu oraz rzut do celu. Dla wyróżniających się uczestników organizatorzy przygotowali pamiątkowe dyplomy oraz nagrody.

Aktualnie projekt znajduje się w fazie rozliczania, złożono Raport Końcowy oraz Wniosek o Płatność w Euroregionie Silesia.