Przejdź do menu głównego Przejdź do menu dodatkowego Przejdź do treści Mapa serwisu

Powiat Wodzisławski Powiat Wodzisławski Pierwszy Konwent miast i gmin w nowej kadencji - Powiat Wodzisławski

Pierwszy Konwent miast i gmin w nowej kadencji

Z inicjatywy Starosty Tadeusza Skatuły 18 lutego odbyło się pierwsze w tej kadencji posiedzenie Konwentu Miast i Gmin Powiatu Wodzisławskiego. Podczas spotkania omówiono m.in. propozycję uruchomienia powiatowego magazynu przeciwpowodziowego.

W spotkaniu obok władz powiatu – Starosty Tadeusza Skatuły, Wicestarosty
Dariusza Prusa, Członka Zarządu Zbigniewa Seemanna oraz Przewodniczącego Rady Powiatu Eugeniusza Wala – uczestniczyli włodarze wszystkich miast i gmin powiatu wodzisławskiego: Prezydent Miasta Wodzisławia Śl., Burmistrzowie Pszowa, Radlina i Rydułtów, Wójtowie Godowa, Gorzyc, Lubomi, Marklowic i Mszany wraz z Przewodniczącymi Rad Miejskich i Gminnych.Na spotkaniu obecna była także Aleksandra Banasiak – Członek Zarządu Województwa Śląskiego, odpowiedzialna za rozwój terenów wiejskich, geodezję i ochronę środowiska.

Głównym tematem obrad Konwentu była zgłoszona przez Starostę Tadeusza
Skatułę propozycja uruchomienia powiatowego magazynu przeciwpowodziowego(zarządzania kryzysowego, służącego ochronie przeciwpowodziowej i zapobieganiu innym nadzwyczajnym zagrożeniom dla życia i zdrowia ludzi). Uczestnicy zaaprobowali inicjatywę Starosty, wobec czego ustalono, iż do początku marca powołany zostanie  zespół roboczy, który  na najbliższym posiedzeniu Konwentu przedstawi propozycje lokalizacji magazynu, koncepcję jego funkcjonowania oraz niezbędnego wyposażenia.

Wśród ważniejszych spraw bieżących omówiono m.in. poważniejsze zdarzenia i podjęte przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Wodzisławiu  Śl.  interwencje w miesiącu styczniu. Starosta przedstawił także nową koncepcje zagospodarowania budynku po byłym szpitalu w Wodzisławiu Śl. przy ul. Wałowej 30 oraz poinformował o poszerzeniu oferty edukacyjnej powiatu poprzez starania o utworzenie Liceum Plastycznego. Omówił ponadto aktualne zagadnienia funkcjonowania służb geodezyjnych w powiecie. Poruszono także kwestię organizacji tegorocznych dożynek powiatowo – gminnych. W wyniku dyskusji i przedstawionych argumentów podjęto decyzję, iż z uwagi na  trudną sytuację finansową wszystkich jednostek samorządu tegoroczne dożynki nie odbędą się.

Zebrani zapoznali się także z ofertą Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wodzisławiu Śląskim i Towarzystwa Miłośników Rydułtów, wynikającą ze
wspólnie realizowanego projektu poradnictwa obywatelskiego i prawnego pt.
„Świadomy Obywatel”.

Podczas posiedzenia władze lokalne miast i gmin powiatu ustaliły, że posiedzenia Konwentu odbywać się będą regularnie co dwa miesiące, a w sprawach ważnych zwoływane będą według potrzeb. I tak najbliższe posiedzenie zaplanowano na ostatni piątek marca w Urzędzie Gminy w Godowie.