POWIAT WODZISŁAWSKI oficjalny serwis internetowy

 
Strona startowa Aktualności i wydarzenia

Pakiet informacji dla klientów KRUS

Jeżeli osoby otrzymujące świadczenia z KRUS złożyły wniosek o ich przedłużenie na dalszy okres, a i w ich sprawie nie została wydana nowa decyzja przed upływem terminu ważności starej – nie powinny się martwić! Prezentujemy pakiet informacji Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego informuje, że, wypłata:

  • rent rolniczych z tytułu niezdolności do pracy;
  • rent rodzinnych, uzależnionych od całkowitej niezdolności do pracy;
  • dodatków pielęgnacyjnych;
  •  świadczeń uzupełniających dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji

zostanie przedłużona o trzy miesiące, pod warunkiem że termin ważności orzeczeń, na podstawie których przyznano prawo do wyżej wymienionych świadczeń, upłynął w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii albo w okresie 30 dni następujących po ich odwołaniu albo przed dniem wejścia w życie ustawy zmieniającej.

Z powodu epidemii koronawirusa decyzje komisji dotyczące przedłużenia wypłaty świadczeń tymczasowo nie są wydawane.

Jeżeli w sprawie wydane zostało orzeczenie przez lekarza rzeczoznawcę Kasy, a rolnik się od niego odwołał lub zgłosił zarzut wadliwości, to ważność poprzedniego orzeczenia nie zostanie przedłużona, a wypłata świadczenia nie zostanie podjęta do czasu wydania orzeczenia przez komisję lekarską Kasy.

Podstawa prawna: Art. 1 pkt 14 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2020 r. poz. 568)

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego informuje ponadto, że osoby objęte ubezpieczeniem emerytalno-rentowym w KRUS zostały zwolnione z opłacania składek na to ubezpieczenie za drugi kwartał 2020 r. Składki na ubezpieczenie emerytalno-rentowe za drugi kwartał 2020 r. zostaną opłacone przez budżet państwa za pośrednictwem Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2020 r. poz. 568).

KRUS przypomina ponadto, że ubezpieczonemu rodzicowi, który sprawuje osobistą opiekę nad dzieckiem – w związku z zamknięciem żłobka, klubu dziecięcego, przedszkola, szkoły lub innej placówki, do których uczęszcza dziecko, albo niemożności sprawowania opieki przez nianię lub dziennego opiekuna z powodu COVID-19 – przysługuje zasiłek opiekuńczy za każdy dzień opieki, przez okres nie dłuższy niż 14 dni.

KRUS przypomina też o ograniczeniu bezpośrednich wizyt w swoich placówkach. Wszystkie  sprawy z zakresu świadczeń społecznych  można załatwić, przesyłając stosowne wnioski pocztą. Formularze wniosków można pobrać ze strony internetowej KRUS wchodząc na zakładkę Niezbędnik, a następnie formularze i wnioski oraz świadczenia. Więcej informacji na temat świadczeń można uzyskać pod numerami tel.: 343788565, 343788536

W sprawach dotyczących ubezpieczeń społecznych wszystkie formularze można znaleźć na stronie KRUS. W przypadku wątpliwości, Kasa radzi, aby wypełniać je po wcześniejszej konsultacji telefonicznej, a następnie przesłać pocztą tradycyjną (OR KRUS w Częstochowie, ul. Korczaka 5, 42-200 Częstochowa) lub e-mailem na adres: czestochowa@krus.gov.pl. Informacje na temat rolniczych ubezpieczeń społecznych można uzyskać pod numerami telefonów: 343788562, 343788517, 343788584

Informacje z zakresu rehabilitacji, prewencji i orzecznictwa lekarskiego można otrzymać pod numerami telefonów: 343788544, 343788514.

Na podstawie: informacja KRUS z 2.4.2020 r.