PLATFORMA EDUKACYJNA POWIATU WODZISŁAWSKIEGO

 

Strona startowa Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Pszowie

Współpraca z pracodawcami

Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Pszowie kształci uczniów w 21 zawodach we współpracy z 128 zakładami pracy: 32 zakłady mechaniki pojazdów samochodowych, 42 zakłady fryzjerskie oraz 54 zakłady kształcące uczniów w innych zawodach, które zatrudniają  młodocianych pracowników oraz przyjmują uczniów technikum na praktyki zawodowe. W  Branżowej Szkole I Stopnia kształcenie odbywa się w systemie dualnym. Szkoła współpracuje między innymi z następującymi podmiotami:

 • CECH RZEMIEŚLNIKÓW I INNYCH PRZEDSIĘBIORCÓW w Wodzisławiu Śląskim

Współpraca polega na podejmowaniu działań promocyjnych kształcenia zawodowego, podnoszeniu jakości kształcenia, kultywowaniu tradycji rzemieślniczych oraz współorganizacji konkursów zawodowych. To również wzajemne wspieranie się w zakresie zatrudniania najlepszych absolwentów w zakładach rzemieślniczych i udzielanie pomocy merytorycznej w procesie edukacyjnym klas szkoły branżowej. Cech jest głównym realizatorem turnusów dokształcających dla uczniów uczęszczających do klas wielozawodowych. Na szczególną uwagę zasługuje współpraca podczas organizacji konkursów umiejętności zawodowych: Międzyszkolny Konkurs Wiedzy i Umiejętności Motoryzacyjnych „Mechanik Roku” w Pszowie, Międzyszkolny Konkurs Fryzjerski o Tytuł Mistrza Upięcia w Pszowie oraz konkursy szkolne. Cech i szkoła wspierają się również podczas organizacji takich przedsięwzięć jak: jubileusz szkoły, jubileusz Cechu, Festiwal Moczki, Powiatowe Targi Edukacyjne i inne.


 • IZBA GOSPODARCZA w Wodzisławiu Śl.

Współpraca realizowana jest w ramach „Porozumienia o współpracy w zakresie kształcenia uczniów szkół zawodowych prowadzonych przez Powiat Wodzisławski na potrzeby lokalnego rynku pracy”, w ramach której promowana jest wartość kształcenia w zawodach. Podejmowane są także różne inicjatywy we współpracy z przedsiębiorcami  zrzeszonymi w IG, np. organizacja staży zawodowych czy wspólna realizacja projektów.


 • RYBNICKIE CENTRUM EDUKACJI ZAWODOWEJ

Szkoła realizuje porozumienie o współpracy w sprawie organizacji zajęć praktycznych dla uczniów technikum w zawodzie technik pojazdów samochodowych oraz części praktycznej egzaminów zawodowych.


 • FIRMA ARTGROUP Sp. Z O. O. z Rydułtów

Współpraca w zakresie popularyzacji kształcenia w branży graficznej i reklamowej. W partnerstwie z firmą szkoła realizowała projekt „Szkolna Agencja Reklamowa (SAR) jako innowacyjny model praktycznej edukacji w branżach kreatywnych” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt ten w 2018 roku został uznany za jedną z najlepszych innowacji społecznych w Polsce podczas Gali Innowacyjności i Aniołów Innowacji w Warszawie. Ponadto młodzież naszej szkoły odbywa w firmie staże i praktyki zawodowe w ramach projektów unijnych oraz praktyki zawodowe zgodnie z programem nauczania w zawodzie technik cyfrowych procesów graficznych.


 • FIRMA INTER CARS, filia Wodzisław Śl.

Współpraca polega na promocji kształcenia w zawodach motoryzacyjnych oraz organizacji szkoleń z zakresu motoryzacji dla uczniów i kadry nauczycielskiej.


 • FIRMA AUTOMIX ze Skrzyszowa

Zatrudnia młodocianych pracowników, włącza się w akcje promocyjne kierunków motoryzacyjnych na terenie powiatu wodzisławskiego oraz jest fundatorem nagród w konkursach motoryzacyjnych organizowanych przez szkołę.


 • Śląska Wojewódzka Komenda Ochotniczych Hufców Pracy w Katowicach

W ramach porozumienia w zakresie kształcenia i wychowania młodzieży, uczestników Hufca Pracy w Rybniku. Podejmowane są przedsięwzięcia służące podnoszeniu poziomu kształcenia młodzieży i zachęcające do kontynuacji kształcenia. Uczniowie objęci są opieką doradcy zawodowego, uczestniczą w konkursach i zawodach sportowych.


 • Zakłady mechaniki pojazdowej

Zajęcia praktyczne odbywają młodociani pracownicy, praktyki zawodowe uczniowie uczący się w technikum w zawodzie technik pojazdów samochodowych oraz staże zawodowe uczestnicy projektów edukacyjnych realizowanych przez szkołę. Do najważniejszych zaliczyć można:

1) Zakład Mechaniki Pojazdowej Michał Tront w Wodzisławiu Śląskim, u którego cyklicznie od wielu lat organizowana jest część praktyczna Międzyszkolnego Konkursu Wiedzy i Umiejętności Motoryzacyjnych „Mechanik Roku” w Pszowie.

2) Zakład Mechaniki Pojazdowej Andrzej Ryszka w Radlinie – Pan Andrzej Ryszka od wielu lat wspiera szkołę jako sekcyjny branży motoryzacyjnej Cechu Rzemieślników i Innych Przedsiębiorców w Wodzisławiu Śląskim. Jest honorowym członkiem komisji konkursowej Międzyszkolnego Konkursu Wiedzy i Umiejętności Motoryzacyjnych „Mechanik Roku”, włącza się w działania promujące szkolnictwo branżowe, aktywnie uczestniczy w działaniach zmierzających do podnoszenia jakości kształcenia w zawodach motoryzacyjnych.

3) Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe Aleksander Harnasz w Radlinie – Pan Aleksander Harnasz, I Podstarszy Cechu Rzemieślników i Innych Przedsiębiorców w Wodzisławiu Śląskim od wielu lat wspiera szkołę w promowaniu kierunków kształcenia oraz organizacji konkursów zawodowych, co roku pełni funkcję honorowego członka komisji konkursowej Międzyszkolnego Konkursu Wiedzy i Umiejętności Motoryzacyjnych „Mechanik Roku”, aktywnie uczestniczy w działaniach zmierzających do podnoszenia jakości kształcenia w zawodach motoryzacyjnych, brał także udział w konsultacjach dotyczących programów nauczania realizowanych przez szkołę.


 • Salony fryzjerskie

Szkoła współdziała także z salonami fryzjerskimi, w których zajęcia praktyczne odbywają młodociani pracownicy kształcący się w Branżowej Szkole I Stopnia w Pszowie, a staże i praktyki zawodowe odbywają uczestnicy projektów edukacyjnych realizowanych przez szkołę. Do najważniejszych należą:

1) Małgorzata Poławska , Salon Fryzjerski „Prestiż” w Wodzisławiu Śląskim – Pani Małgorzata Poławska przez wiele lat wspierała szkołę jako sekcyjna branży fryzjerskiej Cechu Rzemieślników i Innych Przedsiębiorców w Wodzisławiu Śląskim. Współpraca przebiega na wielu płaszczyznach, m. in. promocja kierunków kształcenia, pomoc w pozyskiwaniu cennych nagród w konkursach fryzjerskich, przygotowywanie uczniów do międzyszkolnych i wojewódzkich konkursów fryzjerskich, zasiadanie w komisji konkursowej Międzyszkolnego Konkursu Fryzjerskiego o Tytuł Mistrza Upięcia w Pszowie, którego organizatorem jest nasza szkoła. Aktywnie uczestniczy w przygotowaniach stanowiska promocyjnego szkoły podczas corocznych Powiatowych Targów Edukacyjnych, brała także udział w konsultacjach dotyczących programów nauczania realizowanych przez szkołę.

2) Iwona Witaszak, Salon Fryzjerski „Fantazja” w Wodzisławiu Śląskim – Właścicielka Pani Iwona Witaszak od wielu lat wspiera szkołę promując kształcenie w branży fryzjerskiej. Uczestniczy w przygotowaniach uczniów do międzyszkolnych i wojewódzkich konkursów fryzjerskich osiągając liczne sukcesy. Pełni funkcję członka komisji konkursowej w Międzyszkolnym Konkursie Fryzjerskim o Tytuł Mistrza Upięcia w Pszowie, którego organizatorem jest nasza szkoła., ponadto co roku włącza się w przygotowanie stanowiska promocyjnego szkoły podczas Powiatowych Targów Edukacyjnych.

3) Salon Fryzjerski Urszula Kiermaszek w Gołkowicach – Pani Urszula Kiermaszek pełni obecnie funkcję sekcyjnej branży fryzjerskiej w Cechu Rzemieślników i Innych Przedsiębiorców w Wodzisławiu Śląskim i wspiera szkołę w promocji kształcenia branżowego.

 

Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Pszowie realizuje wiele projektów edukacyjnych podnoszących kwalifikacje zawodowe uczniów na rynku pacy, m. in. „Innowacyjne nauczanie potrzebą przyszłości”, „Młode kadry naszą przyszłością”, w ramach których uczniowie, oprócz udziału w kursach i szkoleniach, realizują staże zawodowe w lokalnych przedsiębiorstwach. Na potrzeby realizacji staży zawodowych szkoła podpisała listy intencyjne o współpracy z pracodawcami w zakresie działań uatrakcyjnienia kształcenia zawodowego oraz organizacji staży i praktyk zawodowych z następującymi firmami:

 • Peugeot i Citroen Marian Uliarczyk w Rybniku,
 • Mitsubishi Marian Wierzgoń w Rybniku,
 • Ford Ren-Car w Rybniku,
 • Klinika Dobrego Mechanika Michał Żaliński w Wodzisławiu Śląskim,
 • Bosch Serwis Tomasz Sanecznik w Rydułtowach,
 • Agencja Reklamowa Efekt Marcin Władarz w Wodzisławiu Śląskim,
 • Studio Reklamy Prymus II Marcin Antończyk z w Wodzisławiu Śląskim,
 • Pracownia Plastyki Użytkowej Krzysztof Sztuła w Rydułtowach,
 • Salon Fryzjerski Barbara Fojcik w Pszowie,
 • Zakład Fryzjerski Czesław Fułat w Wodzisławiu Śląskim,
 • Zakład Naprawy Pojazdów Samochodowych Roman Jański w Lubomi,
 • PHU AUTO MEN Marian Mentel w Radlinie,
 • Mechanika Samochodowa Jan Śpiewak w Rydułtowach,
 • Auto Service Handel i Wypożyczalnia Jerzy Maciejek w Pszowie,
 • Wimar Serwis Izabela Łaski w Wodzisławiu Śląskim.
 • PPHU Dariusz Pawełek z Syryni.