PLATFORMA EDUKACYJNA POWIATU WODZISŁAWSKIEGO

 

Strona startowa Porozumienia zawarte przez Powiat Wodzisławski

Porozumienie o współpracy zawarte w dniu 25 lutego 2014 roku pomiędzy Izbą Gospodarczą w Wodzisławiu Śląskim a Powiatem Wodzisławskim w zakresie kształcenia uczniów szkół zawodowych prowadzonych przez Powiat Wodzisławski na potrzeby lokalnego rynku pracy

Porozumienie o współpracy zawarte w dniu 25 lutego 2014 roku pomiędzy Izbą Gospodarczą w Wodzisławiu Śląskim a Powiatem Wodzisławskim w zakresie kształcenia uczniów szkół zawodowych prowadzonych przez Powiat Wodzisławski na potrzeby lokalnego rynku pracy, którego głównym celem jest podniesienie jakości kształcenia zawodowego oraz zwiększenie możliwości zatrudnienia absolwentów szkół zawodowych prowadzonych przez Powiat Wodzisławski.

Celem dodatkowym porozumienia jest zwiększenie zainteresowania młodzieży przedmiotami ścisłymi i technicznymi oraz ofertą edukacyjną proponowaną przez szkoły zawodowe.

Zakres współpracy obejmuje:

 1. popularyzację kształcenia zawodowego wśród uczniów gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych,
 2. doskonalenie zawodowe kadry pedagogicznej szkół zawodowych poprzez udział w szkoleniach organizowanych przez IG z udziałem przedsiębiorców danych specjalizacji,
 3. udział pracodawców zrzeszonych w IG w doposażeniu bazy dydaktycznej szkoły niezbędnej do realizacji programu w danym zawodzie,
 4. organizowanie zajęć praktycznych dla uczniów szkół zawodowych u pracodawcy,
 5. objęcie szkół zawodowych kształcących w określonych zawodach wsparciem w tworzeniu programów autorskich nauczania przedmiotów zawodowych z udziałem przedstawicieli pracodawców.

Działania zmierzające do doskonalenia kadry pedagogicznej szkoły obejmować będą:

 1. doskonalenie pracowników dydaktycznych szkoły w zakresie danej specjalności poprzez udział w szkoleniach zorganizowanie przez IG,
 2. zapewnienie kadrze pedagogicznej dostępu do wiedzy dotyczącej najnowszych osiągnięć poprzez uczestnictwo w seminariach organizowanych przez IG i firmy partnerskie.

Działania w zakresie realizacji praktyk zawodowych na terenie firm partnerskich obejmować będą:

 1. opracowanie programu praktyk zawodowych z udziałem szkół i pracodawców,
 2. przygotowanie uczniów do praktyk przez zapoznanie uczniów z regulaminem praktyk oraz programem ich realizacji,
 3. zawieranie umów pomiędzy szkołami a firmami partnerskimi związanymi z IG, w których uczniowie będą odbywać praktyki,
 4. zabezpieczenie przez firmy ubrania roboczego i obuwia ochronnego,
 5. nadzorowanie przebiegu praktyk przez opiekunów merytorycznych ze strony firm i opiekuna ze strony szkoły,
 6. podsumowanie praktyk i ewaluacja.