PLATFORMA EDUKACYJNA POWIATU WODZISŁAWSKIEGO

 

Strona startowa Dla ucznia i rodzica

Opieka stomatologiczna

INFORMACJA DOTYCZĄCA PODMIOTU SPRAWUJĄCEGO OPIEKĘ STOMATOLOGICZNĄ NAD UCZNIAMI SZKÓŁ I PLACÓWEK, DLA KTÓRYCH POWIAT WODZISŁAWSKI JEST ORGANEM PROWADZĄCYM:

Zgodnie z Porozumieniem nr WO.031.15.2019 z dnia 23 października 2019 r. w sprawie udzielania świadczeń zdrowotnych z zakresu leczenia stomatologicznego uczniom szkół i placówek, dla których organem prowadzącym jest Powiat Wodzisławski,
opiekę stomatologiczną nad uczniami szkoły zapewnia Niepubliczny Zakład
Opieki Zdrowotnej „Lexstom” Usługi medyczne z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim przy ul. 26 Marca 164.

 

W ramach sprawowanej opieki stomatologicznej lekarz dentysta wykonuje:

  • świadczenia ogólnostomatologiczne dla dzieci i młodzieży do ukończenia 18 roku życia,
  • profilaktyczne świadczenia stomatologiczne dla dzieci i młodzieży do ukończenia 19 roku życia.

 

Świadczenia ogólnostomatologiczne dla dzieci i młodzieży do ukończenia 18 roku życia wykonywane są za pisemną zgodą:

– rodzica lub opiekuna prawnego w przypadku ucznia niepełnoletniego,

– pełnoletniego ucznia

wyrażoną bezpośrednio przed udzieleniem tego świadczenia u podmiotu leczniczego,
a po uzyskaniu od lekarza dentysty przystępnej informacji o stanie zdrowia, rozpoznaniu, proponowanych oraz możliwych metodach diagnostycznych
i leczniczych, dających się przewidzieć następstwach ich zastosowania albo zaniechania, wynikach leczenia oraz rokowaniu, w zakresie udzielanych przez tę osobę świadczeń zdrowotnych oraz zgodnie z posiadanymi przez nią uprawnieniami.

 

Profilaktyczne świadczenia stomatologiczne dla dzieci i młodzieży do ukończenia 19 roku życia wykonywane są w przypadku braku pisemnego sprzeciwu:

– rodzica lub opiekuna prawnego w przypadku ucznia niepełnoletniego,

– pełnoletniego ucznia

złożonego bezpośrednio u podmiotu leczniczego realizującego tą opiekę.

 

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 6 listopada 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia stomatologicznego opieka stomatologiczna nad uczniami obejmuje m.in:

  • w zakresie leczenia:

– badania podstawowe i kontrolne,

– rentgen,

– znieczulenie,

– leczenie + znieczulenie zębów stałych (wypełnienie chemoutwardzalne – zęby od „4” do „8” + światłoutwardzalne – zęby od „3” do „3” góra i dół),

– leczenie zębów mlecznych (wypełnienie chemoutwardzalne),

– leczenie kanałowe wszystkich zębów do 18 r. ż.,

– usuwanie zębów jedno i wielokorzeniowych,

  • w zakresie profilaktyki:

– badanie kontrolne,

– usuwanie złogów nazębnych w szczęce i żuchwie,

– lakierowanie zębów szczęki i żuchwy,

– impregnacja zębiny w szczęce i żuchwie.

 

Wykaz materiałów stomatologicznych stosowanych przy udzielaniu świadczeń gwarantowanych zawarty jest w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia
6 listopada 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia stomatologicznego.

 

UWAGA! Rodzice oraz pełnoletni uczniowie mają prawo wyboru innego lekarza dentysty/podmiotu leczniczego niż ten wskazany przez szkołę.

 

W celu ustalenia terminu pierwszej wizyty, prosi się o kontakt telefoniczny
z NZOZ „Lexstom” pod numerami telefonów: 533 226 155, 32/4554278

 

Ze względu na konieczność wypełnienia wszystkich zgód, karty zdrowia oraz potrzebnych oświadczeń, na pierwszą umówioną wizytę dziecko przychodzi pod opieką jednego z rodziców lub opiekuna prawnego. Prosi się również o zabranie na pierwszą wizytę dyskietki NFZ dziecka oraz swojego dowodu osobistego.

Kolejne wizyty mogą się odbywać pod opieką innej, upoważnionej przez rodziców, osoby.

 

 

Rejestracja czynna:

poniedziałek, wtorek i czwartek w godzinach 8.00 – 16.00

środa i piątek w godzinach 8:00 – 14:00

 

 

 

 

 

 

——————————————————————————————————–

Podstawa prawna: art. 7 Ustawy z dnia 12 kwietnia 2019 r. o opiece zdrowotnej nad uczniami (Dz.U. z 2019 r. poz. 1078 ze zm.)