Przejdź do menu głównego Przejdź do menu dodatkowego Przejdź do treści Mapa serwisu

Herb powiatu wodzisławskiego Powiat Wodzisławski » Ogłoszenie Starosty Powiatu Wodzisławskiego w sprawie modernizacji ewidencji gruntów i budynków

Ogłoszenie Starosty Powiatu Wodzisławskiego w sprawie modernizacji ewidencji gruntów i budynków

Starosta Wodzisławski niniejszym informuje, że we wrześniu 2005r. zatwierdzony został przez Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego „Projekt kompleksowej modernizacji ewidencji gruntów i budynków dla powiatu wodzisławskiego”.

W oparciu o ten projekt, w trybie postępowania przetargowego, wyłoniony został Wykonawca zadania Informatyzacja części kartograficznej operatu ewidencyjnego z wykorzystaniem wektorowej mapy granic działek ewidencyjnych powstałej podczas realizacji projektu p.n. „Budowa baz danych systemu identyfikacji działek rolnych (LPIS)…” oraz założenie ewidencji budynków i lokali dla obrębu Radoszowy miasta Rydułtowy”- Konsorcjum firm: Przedsiębiorstwo Geodezyjno – Kartograficzne ”VERTICAL” Sp. z o.o. z siedzibą w Żorach i P.P.T. „DATOR” Sp. z o.o. z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim.

             Umowa z Wykonawcą na przeprowadzenie przedmiotowego zadania została spisana dnia 21.09.2009r. Data ta jest traktowana jako rozpoczęcie prac związanych z realizacją zadania objętego umową.

 Zakres przedmiotowego zadania obejmuje:

–         wykonanie numerycznej, obiektowej mapy ewidencyjnej,
–         wyjaśnienie rozbieżności pomiędzy częścią opisową i graficzną ewidencji gruntów,
–         zmiana numeracji arkuszy map ewidencyjnych,
–         dostosowanie oznaczeń działek i użytków gruntowych do wymogów rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz.U. z 2001r. Nr 38 poz. 454),
–         założenie ewidencji budynków i lokali,
–         aktualizację treści mapy zasadniczej w zakresie usytuowania i kształtu (obrysu) budynków,
–         aktualizację konturów użytków gruntowych terenów zabudowanych i zurbanizowanych oraz rolnych zabudowanych.

 W wyniku realizacji zadania Informatyzacja części kartograficznej operatu ewidencyjnego z wykorzystaniem wektorowej mapy granic działek ewidencyjnych powstałej podczas realizacji projektu p.n. „Budowa baz danych systemu identyfikacji działek rolnych (LPIS)…” oraz założenie ewidencji budynków i lokali dla obrębu Radoszowy miasta Rydułtowy” powstanie projekt operatu opisowo-kartograficznego, który będzie podlegał wyłożeniu na okres 15 dni roboczych, do wglądu osób fizycznych, osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, w siedzibie tut. Starostwa.

  • Starosta poinformuje o terminie i miejscu wyłożenia operatu.
  • Każdy, czyjego interesu prawnego dotyczą dane ujawnione w projekcie operatu opisowo-kartograficznego, może w okresie wyłożenia projektu do wglądu zgłaszać uwagi do tych danych.
  • Po upływie powyższego terminu projekt operatu opisowo-kartograficznego staje się operatem ewidencji gruntów i budynków. Informację o tym Starosta ogłasza w dzienniku urzędowym województwa.
  • W terminie 39 dni od dnia ogłoszenia, każdy, czyjego interesu prawnego dotyczą dane ewidencyjne ujawnione w operacie, może zgłaszać zarzuty do tych danych.

O uwzględnieniu lub odrzuceniu zarzutów Starosta rozstrzyga w drodze decyzji.

Do czasu ostatecznego zakończenia postępowania, w stosunku do gruntów, budynków lub lokali, których dotyczą zarzuty, dane ujawnione w operacie opisowo-kartograficznym nie są wiążące.
Zarzuty zgłoszone po terminie 30 dni od ogłoszenia w dzienniku urzędowym województwa traktuje się jak wnioski o zmianę danych objętych ewidencją gruntów i budynków