Przejdź do menu głównego Przejdź do menu dodatkowego Przejdź do treści Mapa serwisu

Herb powiatu wodzisławskiego Powiat Wodzisławski » Ogłoszenie otwartego konkursu ofert

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert

Zarząd Powiatu Wodzisławskiego ogłasza otwarty konkursu ofert na zlecenie realizacji zadania publicznego Powiatu Wodzisławskiego z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób w okresie od 01.02.2017 r. do 30.11.2018 r., w ramach projektu planowanego do realizacji przez Powiat Wodzisławski - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wodzisławiu Śląskim o nazwie ”Środowiskowy Interfejs Pomocowy”.

logo powiatu

Celem otwartego konkursu ofert jest wyłonienie podmiotu, który w ramach statutowych działań podejmie się prowadzenia  wsparcia środowiskowego dla osób mieszkających na terenie jednego z trzech obszarów: Osiedla Karola i  Osiedla Orłowiec w Rydułtowach, Dzielnicy Stare Miasto w Wodzisławiu Śląskim, Osiedla Emma w Radlinie w okresie 01.02.2017 r. – 30.11.2018 r., w zgodnie z ustawą  z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, której zapis art. 15  ust 5 i 6 stanowi iż pomoc społeczna polega w szczególności na: 5) realizacji zadań wynikających z rozeznanych potrzeb społecznych; 6) rozwijaniu nowych form pomocy społecznej i samopomocy w ramach zidentyfikowanych potrzeb oraz zgodnie z Regulaminem konkursu nr RPSL.09.02.02-IZ.01-24-062/16 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 z dnia 19 kwietnia 2016 punkt 6.2.18 ppkt d.
Projekt realizowany będzie z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 dla
osi priorytetowej: IX. Włączenie społeczne
działanie: 9.2. Dostępne i efektywne usługi społeczne i zdrowotne
poddziałanie: 9.2.2. Rozwój usług społecznych i zdrowotnych – RIT
konkurs nr RPSL.09.02.02.-IŻ.01-24-062/16

 

Szczegóły w ogłoszeniu – (pobierz pdf)

Wzór oferty wykonania zadania publicznego – (pobierz docx)

Instrukcja wypełnienia oferty – (pobierz pdf)