Przejdź do menu głównego Przejdź do menu dodatkowego Przejdź do treści Mapa serwisu

Herb powiatu wodzisławskiego Powiat Wodzisławski » Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na zadania publiczne Powiatu Wodzisławskiego w zakresie kultury, sportu lub rekreacji w 2010 r – zakończone

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na zadania publiczne Powiatu Wodzisławskiego w zakresie kultury, sportu lub rekreacji w 2010 r – zakończone

Celem konkursu ofert jest wyłonienie i dofinansowanie projektów na realizację zadań publicznych Powiatu Wodzisławskiego z zakresu kultury, sportu lub rekreacji, poprzez udzielenie wsparcia finansowego, o którym mowa w art. 11 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873, z późn. zm.).

Podmiotami uprawnionymi do złożenia oferty są statutowo działające w w/w obszarach:

  • Organizacje pozarządowe w rozumieniu ustawy z dn. 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie;
  • Osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego;
  • Stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego;
  • Spółdzielnie socjalne;
  • Jednostki organizacyjne podległe organom administracji publicznej lub przez nie nadzorowane.
  • Konkurs obejmuje przedsięwzięcia, których realizacja odbędzie się od 25.01.2010 r. do 15.12.2010 r.

Oferty (wypełnione zgodnie ze wzorem określonym w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dn. 27 grudnia 2005 r.) można składać do dnia 21.12.2009r. w kancelariach Starostwa Powiatowego w Wodzisławiu Śl. przy ul. Bogumińskiej 2 lub ul. Pszowskiej 92a.

Jednocześnie informujemy, że konsultacje z podmiotami dotyczące kompletności składanych ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Wodzisławskiego odbędą się w dniach 10.12.2009 r. oraz 14.12.2009 r. w Starostwie Powiatowym w Wodzisławiu Śląskim, przy ul. Pszowskiej 92 w pok. 306, w godz. od 10.00 do 14.30.

Pobierz ogłoszenie

Pobierz wzór oferty