Przejdź do menu głównego Przejdź do menu dodatkowego Przejdź do treści Mapa serwisu

Herb powiatu wodzisławskiego Powiat Wodzisławski » Ogłoszenie o rokowaniach na zbycie nieruchomości gruntowej o pow. 1.3760 ha, zabudowanej dwukondygnacyjnym budynkiem użytkowo-mieszkalnym, położonej na terenie miasta Pszów przy ul. Armii Krajowej 105

Ogłoszenie o rokowaniach na zbycie nieruchomości gruntowej o pow. 1.3760 ha, zabudowanej dwukondygnacyjnym budynkiem użytkowo-mieszkalnym, położonej na terenie miasta Pszów przy ul. Armii Krajowej 105

Starosta Wodzisławski wykonujący zadanie z zakresu administracji rządowej ogłasza rokowania:

na zbycie nieruchomości gruntowej o pow. 1.3760 ha, zabudowanej dwukondygnacyjnym budynkiem użytkowo-mieszkalnym, położonej na terenie miasta Pszów przy ul. Armii Krajowej 105, obejmującej  działki  nr nr 71 o pow.  0.3600 ha, 72 o pow. 0.1760 ha, 297/73 o pow. 0.0530 ha, 298/73 o pow. 0.7870ha, karta mapy 3, obręb Krzyżkowice, zapisanej na rzecz  Skarbu Państwa w księdze wieczystej GL1W/00066363/3 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Wodzisławiu Śląskim  V Wydział Ksiąg Wieczystych, gdzie dział III i IV wolny jest od wpisów ( obciążeń)

Budynek mieszkalno-użytkowy o powierzchni użytkowej  639,76 m2, posadowiony jest  na działkach nr nr 297/73, 298/73. Na piętrze budynku znajdują się dwa lokale mieszkalne posiadające odrębne wejścia. Jeden z lokali jest zasiedlony od 1974 roku, a jego lokator nie skorzystał z przysługującego mu prawa pierwszeństwa w nabyciu zamieszkiwanego lokalu. Drugi lokal tworzy pustostan. Parter budynku stanowi były lokal gastronomiczny z salą, zapleczem sanitarnym oraz częścią barową z zapleczem kuchennym. Budynek jest  częściowo podpiwniczony. Przed budynkiem znajduje się urządzony parking o pow. 632,60 m2. Nieruchomość  jest  nieogrodzona,  położona przy drodze głównej przelotowej  z  Rydułtów do Pszowa.

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta Pszów oznaczonym jako „Pszów – Krzyżkowice”, zatwierdzonym Uchwałą Rady Miejskiej w Pszowie Nr VIII/64/2007 z dnia 21 czerwca 2007r. ogłoszoną w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego Nr 128 z dnia 6 sierpnia 2007r. poz.2521:
– działka nr 71 objęta jest strefą o symbolu planu  54MN, 25R – z przeznaczeniem pod zabudowę jednorodzinną oraz  pod  produkcję rolniczą,
– działka 72 objęta jest strefą o symbolu planu 25R, 15ZE, 32WS – z  przeznaczeniem: produkcja rolnicza,  zieleń nie urządzona, wody powierzchniowe,
– działka 298/73 objęta jest strefą o symbolu  planu  57MN, 25 R 15 ZE z przeznaczeniem pod zabudowę jednorodzinną oraz pod produkcję rolniczą
– działka 297/73 objęta jest strefą o symbolu planu 57 MN – z przeznaczeniem pod  zabudowę jednorodzinną.

Pierwszy przetarg na sprzedaż ww. nieruchomości przeprowadzony w dniu 07 lutego 2014r. oraz drugi przetarg zorganizowany w dniu 18  lipca 2014r. zakończyły się wynikiem negatywnym.

Cena wywoławcza  nieruchomości  wynosi  310.000,00 zł (słownie: trzysta  dziesięć tysięcy złotych) netto.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Sprzedaż przedmiotowej nieruchomości zwolniona jest  z podatku VAT.

Zaliczka w wysokości 31.000,00 zł (słownie: trzydzieści jeden  tysięcy złotych) winna być wpłacona w pieniądzu PLN do dnia 16 stycznia   2015r.

Rokowania odbędą się w dniu 19 stycznia 2015r. o godz.1000 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Wodzisławiu Śl. ul. Bogumińska 2 (II piętro pokój nr 214).

Do rokowań  można przystąpić po spełnieniu następujących warunków:

1. Przesłanie przesyłką poleconą lub złożenie osobiste w siedzibie Starostwa Powiatowego w Wodzisławiu Śląskim przy ul. Bogumińskiej 2 pisemnego zgłoszenia udziałuw rokowaniach w terminie do dnia 16 stycznia 2015r. godz. 13.00 (ostateczny termin  wpływu do Starostwa Powiatowego). Zgłoszenia należy składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem na kopercie: „Rokowania na sprzedaż nieruchomości zabudowanej położonej w Pszowie ul. Armii Krajowej 105”.
2. Wpłacenie zaliczki w wyżej wymienionej wysokości i formie na rachunek bankowy Starostwa Powiatowego w Wodzisławiu Śl. Getin Noble Bank Nr  60 1560  1094 0000 9250 0000 1368, do dnia 16 stycznia  2015r. z  zaznaczeniem tytułu wpłaty. Za dzień wpłaty  uznaje się dzień wpływu należności na ww. rachunek.
3. Osobiste stawiennictwo w czasie i miejscu  rokowań osób fizycznych z  dowodem tożsamości, a w przypadku podmiotów gospodarczych  umocowanego przedstawiciela z aktualnym wypisem  z właściwego dla danego podmiotu rejestru (o aktualności do 3 miesięcy), zgodą organów statutowych do  działania w ich imieniu lub notarialne poświadczonego pełnomocnictwa dla osób reprezentujących podmiot. Dokumenty złożone w formie kserokopii powinny być opatrzone klauzulą „za zgodność z oryginałem”, poświadczone aktualną datą i podpisem osoby uprawnionej.
4. Przedłożenie oświadczenia współmałżonka zawierającego zgodę do odpłatnego nabycia w jego imieniu ww. nieruchomości, z notarialnym poświadczeniem podpisu, w przypadku zamiaru nabycia nieruchomości na  ustawową współwłasność  małżeńską i niemożliwości uczestnictwa w rokowaniach jednego ze współmałżonków. Wyjątkiem jest istnienie umowy rozdzielności  majątkowej, którą należy okazać w dniu rokowań oraz kancelarii notarialnej w dniu spisania aktu sprzedaży nieruchomości.

Zgłoszenie powinno zawierać:

  1. imię, nazwisko i adres oferenta albo nazwę lub firmę oraz siedzibę, jeżeli oferentem jest osoba  prawna, podpisy osób  upoważnionych do reprezentacji wraz z aktualnym odpisem z właściwego  rejestru oferenta (ważny 3 m-ce), a ponadto w przypadku cudzoziemców zgody MSW na nabycie nieruchomości,
  2. datę sporządzenia zgłoszenia,
  3. proponowaną cenę i sposób jej zapłaty,
  4. oświadczenie, że zgłaszający zapoznał się z warunkami rokowań  i przyjmuje je bez zastrzeżeń.

Do zgłoszenia  należy dołączyć:

  1. kopię dowodu wniesienia zaliczki lub dowodu stanowiącego podstawę do zwolnienia z tego obowiązku, w przypadku osób wymienionych w §5 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U. Nr 207,poz.2108, ze zm.),
  2. numer rachunku bankowego uczestnika,
  3. zobowiązanie do pokrycia wszelkich opłat notarialnych, sądowych związanych z przeniesieniem prawa własności nieruchomości i zobowiązanie do zapłaty ceny  nabycia zaoferowanej przez nabywcę najpóźniej do dnia zawarcia umowy kupna-sprzedaży, pomniejszonej o uiszczoną  zaliczkę

Wpłacona zaliczka podlega :

  1. zaliczeniu na poczet ceny nabycia nieruchomości, dla osoby, która  zostanie wyłoniona w rokowaniach  jako nabywca nieruchomości,
  2. zwrotowi pozostałym  uczestnikom na podany przez nich rachunek,  którzy nie zostaną  ustaleni jako nabywcy nieruchomości, niezwłocznie po zamknięciu rokowań nie później niż przed upływem trzech dni od dnia zamknięcia rokowań,
  3. przepadkowi, jeżeli  uczestnik ustalony w toku rokowań jako nabywca nieruchomości uchyli się od zawarcia  umowy sprzedaży w terminie i miejscu wyznaczonym.

Powiadomienie osoby ustalonej w rokowaniach  jako nabywca nieruchomości o terminie i miejscu zawarcia umowy sprzedaży nastąpi najpóźniej w ciągu  21 dni od dnia zamknięcia rokowań.

Zastrzega się prawo zamknięcia rokowań bez wybrania nabywcy.

Miejsce wywieszenia i publikacji ogłoszenia: strona internetowa  Starostwa www.powiatwodzislawski.pl; Biuletyn Informacji Publicznej (w zakładce komunikaty, ogłoszenia, obwieszczenia) oraz tablica ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego w Wodzisławiu Śl. ul. Bogumińska 2 i Urzędu Miasta w Pszowie.

Osoby zainteresowane mogą zapoznać się z informacjami o przedmiocie sprzedaży (w godz. od 8.00-14.00) osobiście w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Wodzisławiu Śląskim ul. Bogumińska 2  lub telefonicznie pod  nr  (32) 4539759.