Przejdź do menu głównego Przejdź do menu dodatkowego Przejdź do treści Mapa serwisu

Powiat Wodzisławski Powiat Wodzisławski Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym - Powiat Wodzisławski

Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym

Starosta Wodzisławski wykonujący zadanie z zakresu administracji rządowej ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa własności nieruchomości niezabudowanej położonej w Pszowie, w rejonie ulicy Oskara Kolberga. Przetarg odbędzie się 14 listopada 2023 r. o godz. 1100 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Wodzisławiu Śląskim, ul. Bogumińska 2, na I piętrze w sali prezydenckiej.

Przedmiotem przetargu jest nieruchomość niezabudowana, stanowiąca własność Skarbu Państwa, oznaczona geodezyjnie działką numer 279/4 o powierzchni 0,0351 ha, jednostka ewidencyjna Pszów, obręb Krzyżkowice, karta mapy 1, zapisana w księdze wieczystej nr GL1W/00078753/1, prowadzonej przez V Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Wodzisławiu Śląskim.  Dział III oraz  IV księgi wieczystej nr GL1W/00050559/9 jest wolny od wpisów. Przedmiotowa nieruchomość jest wolna od obciążeń oraz nie jest przedmiotem zobowiązań.

Opis nieruchomości

Nieruchomość położona jest na terenie Miasta Pszów, w rejonie ulicy Kolberga. Działka nr 279/4 jest niezabudowana o kształcie zbliżonym do trapezu, od strony południowej przylega do asfaltowej drogi wojewódzkiej ul. Oskara Kolberga, mimo to nie posiada zjazdu na teren działki, którego wykonanie będzie wymagało uzyskania uzgodnień z zarządcą drogi. Od północno-zachodniej strony działka graniczy z terenem zabudowanym budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym, od północno-wschodniej strony i południowo-wschodniej graniczy z terenem niezabudowanym. Teren działki nr 279/4 jest płaski, porośnięty trawą i nachylony w stronę północno-wschodnią. Przez teren działki przebiegają sieci: wodociągowa wo40 – w południowej, przylegającej do drogi części; energetyczna – wzdłuż granicy z działką drogową zlokalizowana jest linia energetyczna napowietrzna a w południowo-zachodnim narożniku słup energetyczny.

Zgodnie z obowiązującą Uchwałą nr XII/117/2020 Rady Miejskiej w Pszowie z dnia 29 stycznia 2020 roku w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Pszów, ogłoszoną w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego poz. 1177 z 6 lutego 2020 roku, działka nr 249/4 znajduje się w terenie oznaczonym na mapie symbolem 259 MN – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.

Termin i miejsce przetargu

Przetarg odbędzie się 14 listopada 2023 r. o godz. 1100 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Wodzisławiu Śląskim, ul. Bogumińska 2, na I piętrze w sali prezydenckiej.

Cena wywoławcza

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 29 000,00 zł (słownie: dwadzieścia dziewięć tysięcy złotych 00/100) + 23% podatek VAT wynoszący 6 670,00 zł (słownie: sześć tysięcy sześćset siedemdziesiąt złotych 00/100) zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, co łącznie daje kwotę 35 670,00 zł (słownie: trzydzieści pięć tysięcy sześćset siedemdziesiąt złotych 00/100).

Postąpienie nie może być niższe niż 360,00 zł (słownie: trzysta sześćdziesiąt złotych 00/100).

Wadium

Wadium wynosi 2 000,00 zł (słownie: dwa tysiące złotych 00/100).

Wadium w podanej wysokości winno być wniesione do 7 listopada 2023 r. w pieniądzu, przelewem na rachunek bankowy Starostwa Powiatowego w Wodzisławiu Śląskim: Velo Bank Nr: 60 1560 1094 0000 9250 0000 1368

z zaznaczeniem  tytułu  wpłaty, określeniem oferenta i podaniem numeru działki.

Za dzień wpłaty uznaje się dzień wpływu należności na ww. rachunek bankowy.

W przypadku zamiaru nabycia nieruchomości w ramach wspólności ustawowej małżeńskiej wadium winno być wniesione przez obojga małżonków, co należy wskazać w tytule przelewu.

Warunki uczestnictwa w przetargu

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest dokonanie wpłaty wadium w wyżej określonej wysokości i terminie, osobiste stawiennictwo w czasie i miejscu przetargu oraz przedłożenie komisji przetargowej w dniu przetargu:

 1. dowodu wpłaty wadium lub dowodu stanowiącego podstawę zwolnienia z tego obowiązku, w przypadku osób wymienionych w § 5 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzenia przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (t. j. Dz. U. z 2021 r., poz. 2213);
 2. dowodu tożsamości, a w przypadku podmiotów gospodarczych aktualnego wypisu lub wydruku z właściwego dla danego podmiotu rejestru, zgody organów statutowych do działania w ich imieniu lub notarialnie poświadczonego pełnomocnictwa dla osób reprezentujących podmiot; dokumenty złożone w formie kserokopii powinny być opatrzone klauzulą „za zgodność z oryginałem”, poświadczone aktualną datą i podpisem osoby uprawnionej;
 3. oświadczenia współmałżonka zawierającego zgodę do odpłatnego nabycia w jego imieniu ww. nieruchomości, z notarialnym poświadczeniem podpisu, w przypadku zamiaru nabycia nieruchomości na ustawową współwłasność małżeńską i niemożliwości uczestnictwa w przetargu jednego ze współmałżonków; wyjątkiem jest istnienie umowy rozdzielności majątkowej, którą należy przedłożyć w dniu przetargu;
 4. pisemnego oświadczenia o zapoznaniu się z lokalizacją nieruchomości, jej stanem prawnym i faktycznym, jaki i warunkami przetargu oraz przyjęciu ich bez zastrzeżeń;
 5. zgody Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji na nabycie nieruchomości w przypadku, gdy oferent jest cudzoziemcem.

Wpłacone wadium przez uczestników przetargu podlega:

 • zaliczeniu na poczet ceny nabycia nieruchomości, dla wygrywającego przetarg, w dniu zawarcia umowy kupna-sprzedaży w formie aktu notarialnego ,
 • zwrotowi pozostałym uczestnikom, którzy przetargu nie wygrają, na podany rachunek, nie później niż przed upływem trzech dni od dnia zamknięcia przetargu,
 • przepadkowi, jeżeli uczestnik wygrywający przetarg uchyli się od zawarcia umowy sprzedaży w terminie i miejscu wyznaczonym przez organizatora przetargu.

Powiadomienie osoby ustalonej jako nabywca nieruchomości o terminie i miejscu zawarcia umowy sprzedaży nastąpi najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.

Nabywca nieruchomości ustalony w przetargu zobowiązany jest do:

 • wpłacenia ceny nabycia nieruchomości osiągniętej w przetargu pomniejszonej
  o uiszczone wadium, nie później niż na dzień przed dniem zawarcia umowy kupna-sprzedaży,
 • pokrycia wszelkich opłat notarialnych i sądowych związanych z nabyciem nieruchomości.

Zastrzega się prawo odwołania przetargu z ważnych powodów.

Informacje o przedmiocie przetargu można uzyskać od poniedziałku do środy
w godz. od 800 do 1500, w czwartek w godz. 800 do 1700, w piątek w godz. 800 do 1300 Wydziale Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Wodzisławiu Śląski przy ul. Bogumińskiej 2, II piętro, pokój nr 206 lub telefonicznie

pod nr (32) 4539759.

Informacje o przetwarzaniu danych osobowych w związku z realizacją przetargu dostępne są na stronie internetowej https://www.powiatwodzislawski.pl/mojedane.