Przejdź do menu głównego Przejdź do menu dodatkowego Przejdź do treści Mapa serwisu

Herb powiatu wodzisławskiego Powiat Wodzisławski » Ogłoszenie I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż prawa własności części nieruchomości niezabudowanej położonej na terenie Wodzisławia Śląskiego

Ogłoszenie I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż prawa własności części nieruchomości niezabudowanej położonej na terenie Wodzisławia Śląskiego

Starosta Wodzisławski wykonujący zadanie z zakresu administracji rządowej ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa własności części nieruchomości niezabudowanej położonej na terenie miasta Wodzisławia Śląskiego.

Przedmiotem przetargu jest część nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej własność Skarbu Państwa, oznaczona geodezyjnie działką nr 1366/146 o pow.0,0602 ha, jednostka ewidencyjna Wodzisław Śląski w obrębie Radlina, karta mapy 7, zapisana w księdze wieczystej nr GL1W/00050636/3, prowadzonej przez V Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Wodzisławiu Śląskim.

Dział III księgi wieczystej nr GL1W/00050636/3 zawiera wpis:
Rodzaj wpisu: ograniczone prawo rzeczowe;
Treść wpisu: bezpłatna służebność drogi;
Nieruchomość współobciążona nr księgi wieczystej GL1W/00067538/8;
Wskazanie innej nieruchomości – nieruchomość władnąca: każdocześni właściciele nieruchomości objętych KW 299 W, KW 4462 W.
Dział IV księgi wieczystej nr GL1W/00050636/3 wolny jest od wpisów.

Nieruchomość położona jest w Wodzisławiu Śląskim, obręb Radlin, w rejonie ulicy Radlińskie Chałupki oraz ulicy Bolesława Chrobrego, w niewielkiej odległości od ulicy Rybnickiej. Działka ta nie posiada bezpośredniego dostępu do drogi publicznej. Ma kształt bardzo wąskiego wieloboku o długości ok. 130 m, a jej szerokość w węższych miejscach wynosi ok. 1,5 m, a w szerszych 3 m. Działka jest niezabudowana, nieogrodzona. Teren działki jest płaski, w środkowej części stanowi teren zadrzewiony oraz zakrzaczony, w południowym krańcu część działki wysypana jest kamieniem, a w północnej części znajduje się rów z wodą. Działka położona jest w terenie uzbrojonym. Przez przedmiotową nieruchomość gruntową przebiegają sieci: sanitarna, gazowa i energetyczna.

Zgodnie z obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta Wodzisławia Śląskiego obejmującym obszar oznaczony symbolem OK5 w obrębie ulic: Chrobrego, Radlińskiej, Radlińskie Chałupki, ograniczony obowiązującym planem miejscowym zagospodarowania przestrzennego miasta (tereny przy ul. 26 Marca, Basenowej i Rybnickiej) zatwierdzonym uchwałą Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego Nr XLIII/431/10 z dnia 25 lutego 2010 r., ogłoszoną w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego nr 68 poz. 1091 z dnia 20 kwietnia 2010 r., wnioskowana działka nr 1366/146, obręb Radlin, przeznaczona jest pod: 9ZŁ, 11ZŁ – tereny zieleni łęgowej i niskiej, 12KP – tereny ciągów pieszych oraz powierzchnie komunikacji pieszej, 3WS – tereny wód powierzchniowych, 17KDX – tereny ciągów pieszo-jezdnych, 2US – tereny sportu i rekreacji.

Jednocześnie z uwagi na obszar szczególnego zagrożenia powodzią, działka nr 1366/146 o pow. 0,0602 ha, obręb Radlin, została wyłączona z opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Wodzisławia Śląskiego zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej Nr XXV/255/16 z dnia 7 grudnia 2016 r.

Przetarg odbędzie się 20 czerwca 2022 r. o godz. 10:00 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Wodzisławiu Śląskim, ul. Bogumińska 2, na I piętrze w sali prezydenckiej.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 9.200,00 zł (słownie: dziewięć tysięcy dwieście złotych 00/100) + 23% podatek VAT wynoszący 2.116,00 zł (słownie: dwa tysiące sto szesnaście złotych 00/100) zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, co łącznie daje kwotę 11.316,00 zł (słownie: jedenaście tysięcy trzysta szesnaście złotych 00/100).
Postąpienie nie może być niższe niż 120,00 zł (słownie: sto dwadzieścia złotych 00/100).
Wadium wynosi 1.200,00 zł (słownie: tysiąc dwieście złotych 00/100).
Wadium w podanej wysokości winno być wniesione do 15 czerwca 2022 r. w pieniądzu, przelewem na rachunek bankowy Starostwa Powiatowego w Wodzisławiu Śląskim:
Getin Noble Bank Nr: 60 1560 1094 0000 9250 0000 1368 z zaznaczeniem tytułu wpłaty i podaniem numeru działki.
Za dzień wpłaty uznaje się dzień wpływu należności na ww. rachunek bankowy.
W przypadku zamiaru nabycia nieruchomości w ramach wspólności ustawowej małżeńskiej wadium winno być wniesione przez obojga małżonków.

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest dokonanie wpłaty wadium w wyżej określonej wysokości i terminie, osobiste stawiennictwo w czasie i miejscu przetargu oraz przedłożenie komisji przetargowej w dniu przetargu:
a) dowodu wpłaty wadium lub dowodu stanowiącego podstawę do zwolnienia z tego obowiązku, w przypadku osób wymienionych w § 5 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzenia przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (t. j. Dz. U. z 2014 r., poz.1490 ze zm.);
b) dowodu tożsamości, a w przypadku podmiotów gospodarczych aktualnego wypisu lub wydruku z właściwego dla danego podmiotu rejestru, zgody organów statutowych do działania w ich imieniu lub notarialnie poświadczonego pełnomocnictwa dla osób reprezentujących podmiot; dokumenty złożone w formie kserokopii powinny być opatrzone klauzulą „za zgodnością z oryginałem”, poświadczone aktualną datą i podpisem osoby uprawnionej;
c) oświadczenia współmałżonka zawierającego zgodę do odpłatnego nabycia w jego imieniu ww. nieruchomości, z notarialnym poświadczeniem podpisu, w przypadku zamiaru nabycia nieruchomości na ustawową współwłasność małżeńską i niemożliwości uczestnictwa w przetargu jednego ze współmałżonków; wyjątkiem jest istnienie umowy rozdzielności majątkowej, którą należy przedłożyć w dniu przetargu;
d) pisemnego oświadczenia o zapoznaniu się z lokalizacją nieruchomości i warunkami przetargu oraz przyjęciu ich bez zastrzeżeń;
e) zgody Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji na nabycie nieruchomości w przypadku, gdy oferent jest cudzoziemcem.
Wpłacone wadium przez uczestników przetargu podlega:
– zaliczeniu na poczet ceny nabycia nieruchomości, dla wygrywającego przetarg, w dniu zawarcia umowy kupna-sprzedaży w formie aktu notarialnego,
– zwrotowi pozostałym uczestnikom, którzy przetargu nie wygrają, na podany rachunek, nie później niż przed upływem trzech dni od dnia zamknięcia przetargu,
– przepadkowi, jeżeli uczestnik wygrywający przetarg uchyli się od zawarcia umowy sprzedaży w terminie i miejscu wyznaczonym przez organizatora przetargu.
Powiadomienie osoby ustalonej jako nabywca nieruchomości o terminie i miejscu zawarcia umowy sprzedaży nastąpi najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.
Nabywca nieruchomości ustalony w przetargu zobowiązany jest do:
– wpłacenia ceny nabycia nieruchomości osiągniętej w przetargu pomniejszonej o uiszczone wadium, nie później niż na dzień przed dniem zawarcia umowy kupna-sprzedaży,
– pokrycia wszelkich opłat notarialnych i sądowych związanych z nabyciem nieruchomości.

Dopuszcza się możliwość przeprowadzenia przetargu przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, zgodnie z § 30b ust. 3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2021 r., poz. 2213). W takim przypadku, na okres co najmniej 7 dni przed otwarciem przetargu, w Biuletynie Informacji Publicznej zostanie zamieszczona stosowna informacja oraz wskazanie, w jaki sposób uczestnik przetargu będzie mógł w nim uczestniczyć. Zastrzega się prawo odwołania przetargu z ważnych powodów.

Informacje o przedmiocie przetargu można uzyskać od poniedziałku do piątku w godz. od 8:00 do 14:00 w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Wodzisławiu Śląskim przy ul. Bogumińskiej 2, II piętro, pokój nr 206 lub telefonicznie pod nr (32) 4539759.

Informacje o przetwarzaniu danych osobowych w związku z realizacją przetargu dostępne są na stronie internetowej https://www.powiatwodzislawski.pl/mojedane.

Wodzisław Śląski, 13 maja 2022 r.