POWIAT WODZISŁAWSKI oficjalny serwis internetowy

 
Strona startowa Ogłoszenia

OBWIESZCZENIE STAROSTY WODZISŁAWSKIEGO w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej

OBWIESZCZENIE STAROSTY WODZISŁAWSKIEGO Nr WAB.6740.1.07.2014 z dnia 26 stycznia 2015 r.

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2013 poz. 267 z późniejszymi zmianami) w związku z art. 11d ust. 5 i 6 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 687 z późniejszymi zmianami), zawiadamiam
o wszczęciu dnia 08 grudnia 2014 r. na wniosek Prezydenta Miasta Wodzisławia Śląskiego postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla inwestycji pod nazwą:
„Budowa przedłużenia łącznika Młodzieżowa-Olszyny w Wodzisławiu Śląskim”, która realizowana będzie w obrębie Kokoszyce, w jednostce ewidencyjnej Wodzisław Śląski, na działkach o numerach geodezyjnych:

W wykazie zastosowano oznaczenia:
– przed nawiasem podano numer działki ulegającej podziałowi,
– w nawiasie numery działek po podziale, tłustym drukiem zaznaczono działki przeznaczone pod inwestycję (znajdujące się w liniach rozgraniczających pas drogowy),

10, 2/21, 537/15, 540/29, 555/100, 557/100, 560/100, 5/10 (563/10, 562/10, 564/10), 558/100 (565/100, 566/100)

oraz na działkach przeznaczonych do czasowego zajęcia w związku z koniecznością dokonania przebudowy infrastruktury technicznej:
– przebudowa istniejącej sieci uzbrojenia terenu: 2/21, 537/15, 540/29, 555/100, 557/100, 560/100, 10.
– przebudowy drogi innej kategorii: 10.

W związku z powyższym zainteresowane strony mogą zapoznać się z aktami sprawy oraz zgłaszać swoje wnioski, ewentualne uwagi i zastrzeżenia, co do zebranych dowodów i materiałów w Wydziale Administracji Architektoniczno-Budowlanej Starostwa Powiatowego w Wodzisławiu Śląskim, ul. Bogumińska 2, pokój 302 w godzinach pracy urzędu pon.-śr. 7.30-15.30, czw. 7.30-17.00, pt. 7.30-14.00 w terminie 14 dni od dnia ukazania się niniejszego obwieszczenia.

Wgląd w akta nie jest obowiązkowy.

Po upływie terminu jw. sprawa zostanie rozpatrzona w oparciu o posiadane dowody
i materiały.