POWIAT WODZISŁAWSKI oficjalny serwis internetowy

 
Strona startowa Aktualności i wydarzenia, Galeria zdjęć

O pokonywaniu barier niepełnosprawności

Oparta na osobistych doświadczeniach i rozległej wiedzy uczestników – tak w skrócie można podsumować konferencję, którą 12 grudnia zorganizowano w auli I Liceum Ogólnokształcącego im. 14 Pułku Powstańców Śląskich w Wodzisławiu Śl. na temat pokonywania barier, jakie w przestrzeni publicznej napotykają osoby z niepełnosprawnością.

konferencja o pokonywanie barier przez osoby niepełnosprawne

Inicjatorem spotkania była Powiatowa Społeczna Rada ds. Osób Niepełnosprawnych, której przewodnicząca Joanna Rduch-Kaszuba oficjalnie konferencję otworzyła. Do udziału w wydarzeniu zaproszono samorządowców, w tym m.in. włodarzy powiatu: wicestarostę Tadesza Skatułę, członkinię zarządu Krystynę Kuczerę oraz wiceprzewodniczących rady powiatu Marka Rybarza i Roberta Walę, a także ekspertów, reprezentujących szeroki katalog podmiotów i instytucji zajmujących się na co dzień systemem oparcia dla osób z niepełnosprawnościami. – Osoby niepełnosprawne są pełnoprawnymi członkami lokalnej powiatowej społeczności, dlatego jako przedstawiciele powiatu musimy dbać o rozwijanie współpracy, która działa na rzecz osób z niepełnosprawnością – podkreślał w przemówieniu otwierającym konferencję starosta Leszek Bizoń.

Uwypuklając ten wątek, starosta przedstawił najważniejsze osiągnięcia i działania Powiatu Wodzisławskiego na rzecz osób z niepełnosprawnościami realizowane lub podjęte w ciągu ostatniego roku. Mówił m.in. o pilotażowym programie „Aktywny samorząd”, celem którego jest likwidacja barier technicznych i architektonicznych utrudniających osobom niepełnosprawnym aktywizację społeczną, zawodową i edukacyjną, programie „Opieka wytchnieniowa”, adresatami którego są dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności oraz osoby ze znacznym stopniem niepełnosprawności, a także o projekcie „Oaza aktywności”, założeniem którego jest wzrost dostępności osób niepełnosprawnych do usług opiekuńczych i wzmocnienie aktywności społecznej.

Starosta Leszek Bizoń opowiedział również o planach na rok 2020. – Przyszłość powiatowej pomocy społecznej to przede wszystkim kontynuacja i rozwój zadań, które realizujemy już, ale także próba rozszerzenia wachlarza wsparcia na rzecz osób niepełnosprawnych. Takim rozszerzeniem będzie realizowany od przyszłego roku program „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”, celem którego jest wprowadzenie osoby asystenta jako formy ogólnodostępnego wsparcia dla osób niepełnosprawnych.

Druga część konferencji to wystąpienia prelegentów. Szczególnie cenny okazał się udział osób, które w wystąpieniach przytaczały swoje własne przykłady lub doświadczenia z pracy z osobami z niepełnosprawnością. Jan Zieliński – pełnomocnik ds. osób z niepełnosprawnością przy Urzędzie Marszałkowskim Województwa Śląskiego, opowiadał o swoich osobistych i zawodowych doświadczeniach dotyczących dostępności przestrzeni publicznej dla osób z niepełnosprawnościami z perspektywy urzędnika. Wskazywał na zróżnicowanie barier ze względu na rodzaj niepełnosprawności. Nawet te same przeszkody mają inne znaczenie dla osób niepełnosprawnych ruchowo, inne dla wymagających specjalnych potrzeb edukacyjnych czy niepełnosprawnych intelektualnie, a jeszcze inne dla osób niesłyszących czy niewidzących. Przedstawił i omówił ponadto najważniejsze punkty uchwalonej w tym roku ustawy o dostępności, która reguluje między innymi obowiązki podmiotów publicznych w zakresie zapewnienia osobom niepełnosprawnym dostępności do przestrzeni publicznej.

Jan Wroński – dyrektor Śląskiego Oddziału Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w Katowicach – zaprezentował z kolei temat „Nowe programy skierowane do osób z niepełnosprawnością realizowane przez PFRON”. Po nim Ewa Grams, prywatnie matka niepełnosprawnego, dorosłego syna, z wykształcenia oligofrenopedagog, opowiedziała o tym, jakie zadania stoją przed rodziną, w której wychowuje się dziecko ze szczególnymi potrzebami. Obrady zakończyło wystąpienie Aleksandry Kruszyńskiej – wicedyrektora ds. doskonalenia nauczycieli Regionalnego Ośrodka Metodyczno-Edukacyjnego Metis w Katowicach – która poruszyła niezwykle ważną kwestię praw człowieka w kontekście praw osób z niepełnosprawnością.

Konferencja, którą poprowadziły osoby niepełnosprawne, czyli najbardziej zainteresowane jej tematem, wzbogacona o liczne przykłady z życia, pokazała, jak wielowymiarową i skomplikowaną jest problematyka pokonywania przeszkód na drodze do pełnego udziału w życiu społecznym i zawodowym.