POWIAT WODZISŁAWSKI oficjalny serwis internetowy

 
Strona startowa Ogłoszenia

Nieruchomość do zbycia

Starosta Wodzisławski wykonujący zadanie z zakresu administracji rządowej, działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1990), podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa przeznaczonej do zbycia.

  1. Oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej – GL1W/00076475/4 (część stanu księgi oznaczona działką nr 1068/1).
  2. Oznaczenie nieruchomości według katastru nieruchomości – działka nr 1068/1, karta mapy 2, obręb Gogołowa, jednostka ewidencyjna Mszana.
  3. Powierzchnia nieruchomości – 6640 m2.
  4. Opis nieruchomości – teren niezabudowany, nieogrodzony i nieuzbrojony, o nieregularnym kształcie, bez dostępu do drogi publicznej.
  5. Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania – zgodnie z Uchwałą nr XXVIII/27/2013 Rady Gminy Mszana z dnia 29 kwietnia 2013 roku w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Gogołowa, ogłoszoną w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego poz. 3776 z 9 maja 2013 roku, zmienioną Uchwałą nr XLIV/71/2014 Rady Gminy Mszana z dnia 3 listopada 2014 roku w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Gogołowa, ogłoszoną w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego poz. 5919 z 18 listopada 2014 roku, działka nr 1068/1 znajduje się w terenie oznaczonym na mapie symbolem ZNU – tereny zieleni nieurządzonej oraz B42.US – tereny zabudowy usług sportu i rekreacji; działka zagospodarowana jest fragmentem zwałowiska odpadów wydobywczych oraz kruszyw skalnych górniczych.
  6. Cena nieruchomości (działki nr 1068/1) – 136 767,00 zł; należy uwzględnić przepisy dotyczące podatku od towarów i usług obowiązujące na dzień zawarcia umowy.

W terminie do 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia niniejszego wykazu, osoby, którym zgodnie z art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1990) przysługuje roszczenie o nabycie przedmiotowej nieruchomości z mocy powołanej ustawy lub odrębnych przepisów, mogą złożyć stosowny wniosek o ich nabycie do Starosty Wodzisławskiego.