POWIAT WODZISŁAWSKI oficjalny serwis internetowy

 
Strona startowa Aktualności i wydarzenia

Nabór do Powiatowej Rady Rynku Pracy wydłużony

Do 30 kwietnia wydłużono nabór kandydatów na członków Powiatowej Rady Rynku Pracy, która jako organ opiniodawczo-doradczy w sprawach polityki rynku pracy, działać będzie w kadencji 2021-2025 roku.

powiat logo

Zgodnie z art. 23 ust. 3 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2020 r. poz. 1409 z późn. zm.) o powołanie w skład Powiatowej Rady Rynku Pracy mogą ubiegać się przedstawiciele działających na terenie powiatu:

  • terenowych struktur każdej organizacji związkowej i organizacji pracodawców, reprezentatywnych w rozumieniu ustawy o Radzie Dialogu Społecznego,
  • społeczno-zawodowych organizacji rolników, w tym związków zawodowych rolników indywidualnych i izb rolniczych,
  • organizacji pozarządowych zajmujących się statutowo problematyką rynku pracy.

Spośród zgłoszonych kandydatów starosta dokona powołania członków Powiatowej Rady Rynku Pracy. Kandydata należy zgłosić pisemnie (wg załączonego wzoru – dostępny poniżej) wraz z informacją zawierającą:

  • nazwę i dane teleadresowe organu/organizacji zgłaszającej,
  • informacje dot. rodzaju i zakresu działalności organizacji,
  • imię i nazwisko kandydata, pełniona funkcja oraz dane kontaktowe,
  • opis kariery zawodowej kandydata oraz informacje potwierdzające osiągnięcia i doświadczenia w zakresie rynku pracy,
  • pisemną zgodę kandydata na powołanie w skład Rady.

Społeczno-zawodowe organizacje rolników, w tym związki zawodowe rolników indywidualnych i izby rolnicze oraz organizacje pozarządowe zajmujące się statutowo problematyką rynku pracy do zgłoszenia powinny dołączyć statut organizacji oraz wypis z Krajowego Rejestru Sądowego.

Zgłoszenia w formie pisemnej może złożyć (podpisać) osoba uprawniona do reprezentowania podmiotu, o którym mowa w art. 23 ust. 3 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. W przypadku zgłoszenia kandydata przez osobę działającą z upoważnienia osoby statutowo uprawnionej do reprezentowania podmiotu do Karty zgłoszenia należy dołączyć oryginał pełnomocnictwa.

Zgłoszenia można składać pocztą na adres Powiatowego Urzędu Pracy w Wodzisławiu Śląskim, ul. Michalskiego 12, 44-300 Wodzisław Śląski, do skrzynki podawczej przy wejściu do urzędu lub na adres e-mail: sekretariat@pup-wodzislaw.pl w terminie do 30 kwietnia 2021 roku. Zgłoszenia, które wpłyną po wyznaczonym terminie nie będą brane pod uwagę.

Wszelkie informacje w tym zakresie uzyskać można pod nr tel. 32 4592980.

Do pobrania: