Przejdź do menu głównego Przejdź do menu dodatkowego Przejdź do treści Mapa serwisu

Herb powiatu wodzisławskiego Powiat Wodzisławski » Nabór do komisji konkursowych

Nabór do komisji konkursowych

Można zgłaszać kandydatów do komisji konkursowych, które będą rozpatrywać oferty na realizację zadań publicznych powiatu w 2016 r.

Zarząd Powiatu Wodzisławskiego zaprasza do zgłaszania kandydatur na członków komisji konkursowych, które zostaną powołane w celu opiniowania ofert złożonych w otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Wodzisławskiego w 2016 roku w zakresie: kultury i ochrony dóbr kultury, sportu oraz turystyki i krajoznawstwa.

Kandydaci na członków komisji konkursowych nie mogą być reprezentantami podmiotów biorących udział w otwartych konkursach ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych, jak również nie mogą pozostawać wobec oferentów biorących udział w konkursie w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który mógłby budzić uzasadnione wątpliwości, co do bezstronności oceny.

Zadaniem Komisji Konkursowej będzie dokonanie oceny ofert złożonych w otwartych  konkursach ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Powiatu Wodzisławskiego po zapoznaniu się z pisemną opinią komórki/jednostki odpowiedzialnej.

Członkowie Komisji Konkursowej pełnią swoją funkcję społecznie, bez jakiejkolwiek gratyfikacji pieniężnej.

Warunkiem zgłoszenia kandydata jest złożenie formularza zgłoszeniowego (POBIERZ plik .doc 45 KB) do dnia 20 stycznia 2016 r. w kancelarii Starostwa Powiatowego ul. Bogumińska 2 lub ul. Pszowska 92a, 44-300 Wodzisław Śląski-w godzinach pracy urzędu- LICZY SIĘ DATA WPŁYWU DO STAROSTWA POWIATOWEGO.

Komisja Konkursowa powołana zostanie uchwałą Zarządu Powiatu Wodzisławskiego.

Dodatkowe informacje można uzyskać w Wydziale Strategii i Rozwoju Powiatu pod nr telefonu: 32 41 20 943.