Przejdź do menu głównego Przejdź do menu dodatkowego Przejdź do treści Mapa serwisu

Herb powiatu wodzisławskiego Powiat Wodzisławski » Nabór do komisji konkursowej (projekt „Środowiskowy Interfejs Pomocowy”)

Nabór do komisji konkursowej (projekt „Środowiskowy Interfejs Pomocowy”)

Zarząd Powiatu Wodzisławskiego zaprasza organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do zgłaszania kandydatów do prac w Komisji Konkursowej, opiniującej oferty złożone w otwartych konkursach ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób w ramach projektu "Środowiskowy Interfejs Pomocowy".

Zadaniem Komisji Konkursowej będzie dokonanie oceny ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego Powiatu Wodzisławskiego po zapoznaniu się z pisemną opinią komórki/jednostki odpowiedzialnej.

Udział w pracach Komisji jest nieodpłatny.

Więcej informacji w ogłoszeniu – POBIERZ PDF (253 KB)

Formularz zgłoszenia do pracy w komisji – POBIERZ (plik doc 111 KB)