Przejdź do menu głównego Przejdź do menu dodatkowego Przejdź do treści Mapa serwisu

Herb powiatu wodzisławskiego Powiat Wodzisławski » Nabór do komisji konkursowej

Nabór do komisji konkursowej

Zapraszamy przedstawicieli organizacji pozarządowych do udziału w pracach komisji konkursowej, która zostanie powołana w celu opiniowania ofert złożonych w konkursie na prowadzenie na terenie powiatu wodzisławskiego punktów, w których będzie udzielana nieodpłatna pomoc prawna lub świadczone nieodpłatne poradnictwo obywatelskie w 2021 roku.

  1. Na podstawie art. 15 ust. 2a i 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r., poz. 1057) oraz Programu współpracy Rozdział 12: „Tryb powoływania i zasady działania komisji konkursowych do opiniowania ofert w otwartych konkursach ofert” stanowiącego załącznik do Uchwały nr XIV/151/2019 Rady Powiatu Wodzisławskiego z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie: uchwalenia „Programu współpracy Powiatu Wodzisławskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2020 rok”, zaprasza się do zgłaszania kandydatur na członków komisji konkursowej, która zostanie powołana w celu opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na powierzenie prowadzenia na terenie powiatu wodzisławskiego punktów, w których będzie udzielana nieodpłatna pomoc prawna lub świadczone nieodpłatne poradnictwo obywatelskie w 2021 roku.
  2. Kandydaci na członków komisji konkursowej nie mogą być reprezentantami podmiotu biorącego udział w otwartym konkursie ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego, jak również nie mogą pozostawać wobec oferentów biorących udział w konkursie w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który mógłby budzić uzasadnione wątpliwości, co do bezstronności oceny.
  3. Zadaniem Komisji Konkursowej będzie dokonanie oceny ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego Powiatu Wodzisławskiego po zapoznaniu się z pisemną opinią komórki/jednostki odpowiedzialnej.
  4. Udział w pracach Komisji Konkursowej jest nieodpłatny.
  5. Warunkiem zgłoszenia kandydata jest złożenie formularza zgłoszeniowego do 22 października 2020 r. w kancelarii Starostwa Powiatowego ul. Bogumińska 2 lub Pszowska 92a, 44-300 Wodzisław Śląski – w godzinach pracy urzędu – LICZY SIĘ DATA WPŁYWU DO STAROSTWA POWIATOWEGO.
  6. Komisja Konkursowa powołana zostanie uchwałą Zarządu Powiatu Wodzisławskiego.
  7. Dodatkowe informacje można uzyskać w Referacie Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi Wydziału Funduszy Zewnętrznych i Zamówień Publicznych pod nr telefonu: 32 41 20 943, 32 41 20 945.

Do pobrania:

  1. Formularz zgłoszeniowy do komisji – POBIERZ (plik .doc)

Więcej na temat konkursu TUTAJ (link)