POWIAT WODZISŁAWSKI oficjalny serwis internetowy

 
Strona startowa Aktualności i wydarzenia

Modernizacja ewidencji gruntów i budynków

W oparciu o „Projekt kompleksowej modernizacji ewidencji gruntów i budynków dla powiatu wodzisławskiego” zatwierdzony przez Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego w trybie postępowania przetargowego wyłoniono Wykonawcę zadania „Modernizacja ewidencji gruntów – zintegrowanie bazy danych graficznych i opisowych oraz założenie ewidencji budynków i lokali w jednostce ewidencyjnej Radlin obrębu Radlin”, którym zostało Przedsiębiorstwo Miernictwa Górniczego sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach przy ul. Mikołowskiej 100a. W dniu 7 lipca br. została zawarta umowa z wykonawcą. Data ta jest traktowana jako rozpoczęcie prac związanych z realizacją zadania objętego umową.

W wyniku realizacji zadania powstanie projekt operatu opisowo-kartograficznego, który będzie podlegał wyłożeniu na okres 15 dni roboczych  do wglądu osób fizycznych, osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej w siedzibie  Starostwa Powiatowego. Starosta poinformuje o terminie i miejscu wyłożenia operatu.
Każdy, czyjego interesu prawnego dotyczą dane ujawnione w projekcie operatu opisowo-kartograficznego, może w okresie wyłożenia projektu do wglądu zgłaszać uwagi do tych danych.
Po upływie powyższego terminu projekt operatu opisowo-kartograficznego staje się operatem ewidencji gruntów i budynków. Informację o tym Starosta ogłasza w dzienniku urzędowym województwa.
W terminie 30 dni od dnia ogłoszenia, każdy, czyjego interesu prawnego dotyczą dane ewidencyjne ujawnione w operacie, może zgłaszać zarzuty do tych danych. O uwzględnieniu lub odrzuceniu zarzutów Starosta rozstrzyga w drodze decyzji.
Do czasu ostatecznego zakończenia postępowania, w stosunku do gruntów, budynków lub lokali, których dotyczą zarzuty, dane ujawnione w operacie opisowo-kartograficznym nie są wiążące.
Zarzuty zgłoszone po terminie 30 dni od ogłoszenia w dzienniku urzędowym województwa traktuje się jak wnioski o zmianę danych objętych ewidencją gruntów i budynków

Zakres przedmiotowego zadania obejmuje:

  • Uzupełnienie istniejącej numerycznej, obiektowej mapy ewidencyjnej, tak aby zawierała elementy określone w §28 ust. l i 2 rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków, zwanego dalej rozporządzeniem.
  • Zmiana numeracji arkusza mapy ewidencyjnej 2 W-R.
  • Zeskanowanie i podpięcie do mapy istniejących materiałów archiwalnych dotyczących położenia punktów granicznych.
  • Dostosowanie oznaczeń działek (16 działek) i użytków (17 użytków) gruntowych do wymogów rozporządzenia oraz przygotowanie kompletu dokumentacji do sprostowania ewidencji i działu I ksiąg wieczystych.
  • Wyjaśnienie pozostałych rozbieżności pomiędzy częścią opisową i graficzną ewidencji gruntów, przygotowanie kompletu dokumentacji do sprostowania ewidencji i działu I ksiąg wieczystych.
  • Wykonanie  wyplotów arkuszy mapy aktualnej na dzień oddania operatu. Założenie ewidencji budynków i lokali w wyniku wywiadu terenowego oraz z dostępnych zbiorów informacji źródłowych.
  • Aktualizację treści mapy zasadniczej w zakresie usytuowania i kształtu (obrysu) budynków.
  • Aktualizację konturów użytków gruntowych terenów zabudowanych i zurbanizowanych oraz rolnych zabudowanych.
    Uzgodnienie pozostałych użytków.