Przejdź do menu głównego Przejdź do menu dodatkowego Przejdź do treści Mapa serwisu

Herb powiatu wodzisławskiego Powiat Wodzisławski » Mieszkasz w gminie Godów? Sprawdź dane w ewidencji gruntów i budynków

Mieszkasz w gminie Godów? Sprawdź dane w ewidencji gruntów i budynków

Przypominamy, że od dzisiaj do 8 stycznia wszystkie zainteresowane osoby mogą zweryfikować dane ujęte w projekcie operatu opisowo-kartograficznego modernizacji ewidencji gruntów i budynków dla obszaru Gminy Godów, obręby Krostoszowice, Łaziska, Podbucze, Skrzyszów. Od tych informacji zależy m.in wysokości podatków płaconych gminie.

ewidencja, dane statystyczne, ankieta - obrazek wyróżniający

Ewidencja gruntów i budynków jest jednym z najważniejszych rejestrów publicznych. Dane w niej zawarte stanowią podstawę m.in. gospodarki nieruchomościami, wymiaru podatków i świadczeń, planowania gospodarczego i przestrzennego, oznaczania nieruchomości w księgach wieczystych, a także statystyki publicznej. Aby ewidencja była przydatna, musi być wiarygodna i prowadzona w jednolity sposób w całym kraju. Stąd obowiązek jej sukcesywnego aktualizowania.

Prace związane z modernizacją ewidencji są prowadzone w dwóch etapach. W ramach pierwszego zostały wykonane m.in. prace terenowe, mające na celu aktualizację informacji o gruntach, budynkach i lokalach. Każdy budynek został kontrolnie pomierzony. Pracownicy firmy geodezyjnej mogli też pytać właścicieli np. o rok zakończenia budowy czy technologię wykonania budynku. Geodeci weryfikowali ponadto zaliczenie gruntów do użytków zabudowanych i zurbanizowanych oraz rolnych zabudowanych.

Etap drugi modernizacji polega na wyłożeniu do wglądu zainteresowanych osób projektu operatu opisowo–kartograficznego oraz rozpatrywaniu zgłaszanych uwag do tego projektu. Wyłożenie dokumentacji ma miejsce w siedzibie Starostwa Powiatowego w Wodzisławiu Śl. przy ul. Bogumińskiej 2 sala nr 10.

Wyłożenie projektu operatu to bardzo ważny etap, w którym mieszkańcy powinni wziąć udział. W jego trakcie można bowiem zapoznać się z danymi ewidencyjnymi, które posłużą gminom do naliczenia podatku od nieruchomości, a także sprawdzić, czy wszystkie dane zawarte w projekcie są prawidłowe i zgodne ze stanem faktycznym. –  I choć nie powinno być pomyłek, to przy tej skali przedsięwzięcia wskazane jest zweryfikowanie danych przez właścicieli lub osoby do tego upoważnione w celu wyeliminowania ewentualnych nieścisłości. Po to jest właśnie wyłożenie, aby z jednej strony zapoznać się z nowym stanem według którego będą naliczane podatki oraz aktualizowane zapisy dotyczące oznaczenia nieruchomości w księgach wieczystych, a z drugiej strony aby na tym etapie właściciel mógł zgłosić zauważone nieścisłości – tłumaczy Agata Kubina, Geodeta Powiatowy, naczelnik Wydziału Geodezji.

W przypadku zgłoszenia niezgodności danych, zostaną one sprawdzone i ewentualnie poprawione bez żadnych kosztów dla właściciela nieruchomości. Warto więc z tej możliwości skorzystać, zwłaszcza że przepisy nie przewidują indywidualnego zawiadamiania właścicieli poszczególnych nieruchomości o wyłożeniu operatu, a potem – o ujawnieniu danych w ewidencji. Informacja o wprowadzeniu nowych danych do ewidencji zostanie ogłoszona w dzienniku urzędowym województwa oraz w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie starostwa.

Każdy, czyjego interesu prawnego dotyczą dane zawarte w ewidencji gruntów i budynków ujawnione w operacie opisowo-kartograficznym, będzie mógł w terminie 30 dni od dnia ogłoszenia w dzienniku urzędowym województwa zgłosić zarzuty do tych danych. Wszelkie zgłoszenia i uwagi złożone po tym terminie będą zgodnie z prawem traktowane jako wnioski o zmianę danych objętych ewidencją gruntów i budynków. Złożenie takiego wniosku będzie wiązało się z koniecznością sporządzenia nowego operatu geodezyjnego, za co zapłacić będzie musiał już właściciel nieruchomości. Warto zatem sprawdzić czy dane w ewidencji się zgadzają już na etapie wyłożenia projektu operatu lub ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym.

W przypadku obrębów Krostoszowice, Łaziska, Podbucze i Skrzyszów projekt operatu wyłożony zostanie do wglądu mieszkańców:

  • od 14.12.2020 r. do 23.12.2020 r.,
  • od 28.12.2020 r. do 30.12.2020 r.,
  • od 04.01.2021 r. do 05.01.2021 r.,
  • od 07.01.2021 r. do 08.01.2021 r.,

w Starostwie Powiatowym w Wodzisławiu Śląskim przy ul. Bogumińskiej 2 pok. 10 w godzinach: poniedziałek – środa od 8:00 do 15:00, czwartek od 8:00 do 16:00, piątek od 8:00 do 13:00.

Z uwagi na obecny stan epidemii Wydział prosi o telefoniczne umawianie terminu wizyty pod numerem telefonu 32 4759030 w godzinach od 8:00 do 14:00.

Uwaga. Przychodząc w celu zapoznania się z projektem operatu należy zabrać ze sobą dokument tożsamości oraz dokument własności lub władania nieruchomością.

Wyjaśniamy, że aktualizacja użytków gruntowych odbywa się zgodnie z przepisami prawa. Nie ma więc mowy o żadnej dowolności i uznaniowości ze strony geodetów czy urzędników starostwa.

Informacja podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicach ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego w Wodzisławiu Śląskim i Urzędu Gminy Godów oraz na stronach BIP Starostwa Powiatowego w Wodzisławiu Śląskim i Urzędu Gminy Godów na okres 14 dni, a także ogłoszeniu w prasie o zasięgu krajowym.

Do pobrania – Ogłoszenie