POWIAT WODZISŁAWSKI oficjalny serwis internetowy

 
Strona startowa Aktualności i wydarzenia

Koronawirus. Ważna informacja dla posiadaczy orzeczeń i kart parkingowych

31 marca weszła w życie ustawa o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw. W ustawie ujęto ważne regulacje dotyczące orzeczeń o stopniu niepełnosprawności oraz kart parkingowych.

Zgodnie z ustawą te orzeczenia, które straciły ważność między 9 grudnia 2019 r. a 8 marca 2020 r.,  zachowują ważność do 60 dni od chwili odwołania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, jednak nie dłużej niż do dnia wydania nowego orzeczenia o niepełnosprawności albo orzeczenia o stopniu niepełnosprawności – pod warunkiem, że do 8 marca 2020  r. osoba zainteresowana złożyła wniosek o wydanie ponownego orzeczenia.

Z kolei te orzeczenia, które straciły lub stracą ważność po 8 marca 2020 r. zachowują ważność do 60 dni od  odwołania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, jednak nie dłużej niż do dnia wydania nowego orzeczenia o niepełnosprawności albo orzeczenia o stopniu niepełnosprawności – bez konieczności składania wniosku złożenia wniosku.

W związku z zachowaniem – na opisanych wyżej zasadach – ważności orzeczeń, również karty parkingowe zachowują ważność do upływu 60 dnia od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego, nie dłużej jednak niż do dnia wydania nowego orzeczenia.

Informujemy ponadto, że zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 marca 2020 r. z przyczyn związanych ze zwalczaniem zakażenia, zapobieganiem rozprzestrzenianiu się, profilaktyką oraz zwalczaniem skutków choroby zakaźnej wywołanej wirusem SARS-CoV-2, możliwe stało się rozpatrywanie spraw w trybie zaocznym, bez udziału osób zainteresowanych (o ile pozwala na to dostarczona dokumentacja). W związku z powyższym Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Wodzisławiu Śląskim podejmuje kroki zmierzające do niezwłocznego powołania komisji. O terminach posiedzeń osoby zainteresowane będą w najbliższym czasie informowane drogą telefoniczną.