POWIAT WODZISŁAWSKI oficjalny serwis internetowy

 
Strona startowa Ogłoszenia

Konsultacje z mieszkańcami oraz NGO projektu uchwały Rady Powiatu Wodzisławskiego

Zapraszamy mieszkańców powiatu, a także organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do udziału w konsultacjach dotyczących projektu uchwały Rady Powiatu Wodzisławskiego w sprawie stypendium przyznawanego studentom kształcącym się w szkole wyższej na kierunku pielęgniarstwo. 

Przedmiotem konsultacji jest projekt uchwały:

  1. Rady Powiatu Wodzisławskiego w sprawie: stypendium przyznawanego studentom kształcącym się w szkole wyższej na kierunku pielęgniarstwo – POBIERZ (PDF 332KB)

Forma konsultacji z NGO:
Wyrażenie opinii skierowanej na piśmie do komórki odpowiedzialnej za konsultacje (opinia powinna zostać podpisana przez osobę/osoby upoważnioną/e do reprezentowania organizacji).

Forma konsultacji z mieszkańcami:
Konsultacje przeprowadzane są w formie forum wymiany opinii prowadzonego za pośrednictwem elektronicznych środków komunikacji. Opinie można składać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: zdrowie@powiatwodzislawski.pl

Termin konsultacji z NGO i mieszkańcami:
od dnia 10.09.2020 r. do dnia 23.09.2020 r.

Komórka odpowiedzialna za przeprowadzenie konsultacji:

Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej, ul.Pszowska 92 a, 44-300 Wodzisław Śląski

Stanowisko Zarządu Powiatu Wodzisławskiego z konsultacji projektu uchwały Rady Powiatu Wodzisławskiego w sprawie stypendium przyznawanego studentom kształcącym się w szkole wyższej na kierunku pielęgniarstwo.

Zarząd Powiatu Wodzisławskiego po zapoznaniu się ze sprawozdaniem z konsultacji ww. projektu uchwały przeprowadzonych z Powiatową Radą Działalności Pożytku Publicznego w Wodzisławiu Śląskim, organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz mieszkańcami, postanowił przekazać Radzie Powiatu Wodzisławskiego przedmiotowy projekt uchwały w celu jej podjęcia na sesji w dniu 24 września 2020 roku.

Sprawozdanie z konsultacji projektu uchwały Rady Powiatu Wodzisławskiego w sprawie stypendium przyznawanego studentom kształcącym się w szkole wyższej na kierunku pielęgniarstwo:

  1. z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U. z 2020r. poz. 1057), przeprowadzonych na podstawie Uchwały Nr XLVIII/505/2010 Rady Powiatu Wodzisławskiego z dnia 24 czerwca 2010r., w terminie od 10.09.2020r. – 23.09.2020r.,
  2. Powiatową Radą Działalności Pożytku Publicznego w Wodzisławiu Śląskim, przeprowadzonych na podstawie Uchwały Nr XLVIII/505/2010 Rady Powiatu Wodzisławskiego z dnia 24 czerwca 2010r.,
  3. z mieszkańcami, przeprowadzonych na podstawie Uchwały Nr XVII/197/2012 Rady Powiatu Wodzisławskiego z dnia 26 kwietnia 2012r., przeprowadzonych w terminie od 10.09.2020r. – 23.09.2020r.

Projekt uchwały poddany został konsultacjom poprzez zamieszczenie na stronie internetowej Powiatu Wodzisławskiego, w Biuletynie Informacji Publicznej, wywieszenie na tablicach ogłoszeń Starostwa Powiatowego oraz poprzez przesłanie go do zaopiniowania Powiatowej Radzie Działalności Pożytku Publicznego w Wodzisławiu Śląskim.

W okresie przeznaczonym na konsultacje do Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej  nie wpłynęła żadna propozycja zmiany zapisów w projekcie uchwały.

Natomiast Powiatowa Rada Działalności Pożytku Publicznego w dniu 18 września 2020r. zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie.