Przejdź do menu głównego Przejdź do menu dodatkowego Przejdź do treści Mapa serwisu

Herb powiatu wodzisławskiego Powiat Wodzisławski » Konkurs – Śląskie dla niepełnosprawnych

Konkurs – Śląskie dla niepełnosprawnych

Zarząd Województwa Śląskiego ogłosił konkurs ofert na zadania publiczne Województwa Śląskiego dotyczące realizacji zadań w dziedzinie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych „Śląskie dla niepełnosprawnych II". Termin składania ofert mija 9 lipca.

punkt info

Celem konkursu jest wsparcie zadań publicznych Województwa Śląskiego w dziedzinie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych o zasięgu regionalnym (skierowanie zadania do osób z terenu co najmniej dwóch powiatów województwa śląskiego), które będą realizowane w terminie do 19 listopada 2021 r.

Cele szczegółowe:

 1. poprawa sprawności fizycznej, integracja osób niepełnosprawnych,
 2. nabywanie umiejętności zwiększających samodzielne funkcjonowanie osób
  niepełnosprawnych,
 3. poznanie własnych predyspozycji, rozwój zdolności twórczych, tworzenie (odbudowanie) trwałych więzi z otoczeniem społecznym, regeneracja sił. poprawa kondycji.

Dofinansowane zostaną zadania, których rezultatem będzie:

 1. poprawa sprawności fizycznej, integracja osób niepełnosprawnych,
 2. nabywanie umiejętności zwiększających samodzielne funkcjonowanie osób niepełnosprawnych,
 3. poznanie własnych predyspozycji, rozwój zdolności twórczych, tworzenie (odbudowanie) trwałych więzi z otoczeniem społecznym, regeneracja sił, poprawa kondycji.

Niniejszy konkurs wpisuje się w zadanie: „Wojewódzkiego Programu Wyrównywania Szans Osób Niepełnosprawnych oraz przeciwdziałania ich wykluczeniu społecznemu na lata: 2017-2022. Aktualizacja 2019”.

Podmioty uprawnione:

Organizacje pozarządowe w rozumieniu ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie:

 1. osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego,
 2. stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego,
 3. spółdzielnie socjalne,
 4. spółki akcyjne i spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, które nie działają w celu osiągnięcia zysku oraz przeznaczają całą kwotę dochodu na realizację celów statutowych oraz nie przeznaczają zysku do podziału między swoich członków, udziałowców, akcjonariuszy i pracowników.

Organizacje pozarządowe w rozumieniu art. 3 ust. 2 i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, które prowadzą statutową działalność na rzecz osób niepełnosprawnych, związaną z realizacją zadania objętego konkursem.

Szczegółowe informacje dotyczące konkursu znajdują się w Biuletynie Informacji Publicznej Samorządu Województwa Śląskiego – PRZEJDŹ DO NOWEJ ZAKŁADKI