POWIAT WODZISŁAWSKI oficjalny serwis internetowy

 

Strona startowa Ogłoszenia

Konkurs na stanowisko Dyrektora PPZOZ

Zarząd Powiatu Wodzisławskiego ogłasza konkurs na stanowisko Dyrektora Powiatowego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach i Wodzisławiu Śląskim z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim. Termin składania wymaganych dokumentów przez kandydatów to 20 dni od dnia ogłoszenia od konkursie, tj. do dnia 18 lipca 2019 r.

1. Nazwa i adres podmiotu leczniczego: Powiatowy Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach i Wodzisławiu Śląskim z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim, 44-300 Wodzisław Śląski, ul. 26 Marca 51.

2. Informacja o zasadach udostępniania materiałów informacyjnych o stanie prawnym, organizacyjnym i ekonomicznym podmiotu leczniczego: materiały udostępnia Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej Starostwa Powiatowego w Wodzisławiu Śląskim, 44-300 Wodzisław Śląski, ul. Pszowska 92a, pokój 316 (III piętro) w godzinach pracy Wydziału: poniedziałek – środa od 7.30 do 15.30, czwartek od 7.30do 17.00, piątek od 7.30 do 14.00.

3. Stanowisko objęte konkursem: dyrektor (kierownik) Powiatowego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach i Wodzisławiu Śląskim z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim.

4. Wymagane kwalifikacje kandydata: zgodnie z przepisami art. 46 ust. 2 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r. poz. 2190 z późn. zm.), wymaga się, aby kandydat:
1) posiadał wykształcenie wyższe,
2) posiadał wiedzę i doświadczenie dające rękojmię prawidłowego wykonywania obowiązków kierownika (dyrektora),
3) posiadał co najmniej pięcioletni staż pracy na stanowisku kierowniczym albo ukończone studia podyplomowe na kierunku zarządzanie i co najmniej trzyletni staż pracy,
4) nie został prawomocnie skazany za przestępstwo popełnione umyślnie.

5. Wymagane dokumenty od kandydatów:
1) podanie o przyjęcie na stanowisko objęte konkursem;
2) dokumenty stwierdzające kwalifikacje zawodowe wymagane do zajmowania danego stanowiska, w tym potwierdzające posiadanie wykształcenia wyższego;
3) opisany i podpisany przez kandydata przebieg pracy zawodowej;
4) inne dokumenty, w szczególności potwierdzające dorobek i kwalifikacje zawodowe kandydata;
5) informacja o kandydacie z Krajowego Rejestru Karnego opatrzona datą nie wcześniejszą niż miesiąc przed dniem zgłoszenia do konkursu;
6) oświadczenie kandydata o braku prawomocnie orzeczonego wobec niego zakazu zajmowania stanowiska, którego dotyczy konkurs;
7) oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach przeprowadzania postępowania konkursowego na stanowisko dyrektora Powiatowego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach i Wodzisławiu Śląskim z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim;
8) dokumenty potwierdzające wymagany pięcioletni staż pracy na stanowisku kierowniczym lub ukończone studia podyplomowe na kierunku zarządzanie i trzyletni staż pracy – świadectwa pracy (w razie gdy stosunek pracy został rozwiązany lub wygasł) lub zaświadczenie o zatrudnieniu wystawione przez pracodawcę (w razie gdy stosunek pracy trwa) i stosowny dokument potwierdzający ukończenie studiów podyplomowych;
9) oświadczenie kandydata, że nie został wobec niego wydany zakaz pełnienia funkcji kierowniczych związanych z dysponowaniem środkami publicznymi;
10) aktualne zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do pracy na stanowisku kierowniczym;
11) oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych i posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych.

Kopie dokumentów wskazanych w ust. 5 pkt 4 i 8 niniejszego ogłoszenia powinny być poświadczone „za zgodność z oryginałem”, przy czym poświadczenie dokumentów może być dokonane przez kandydata (na prośbę Zarządu Powiatu Wodzisławskiego lub komisji konkursowej kandydat jest zobowiązany przedstawić oryginały dokumentów).

6. Miejsce oraz termin złożenia wymaganych od kandydatów dokumentów: Dokumenty należy składać w zamkniętej kopercie, osobiście w Wydziale Zdrowia i Polityki Społecznej Starostwa Powiatowego w Wodzisławiu Śląskim, 44-300 Wodzisław Śląski, ul. Pszowska 92a, pok. nr 316 lub przesłać pocztą na adres: Starostwo Powiatowe w Wodzisławiu Śląskim, ul. Bogumińska 2, 44-300 Wodzisław Śląski, w terminie 20 dni od dnia opublikowania ogłoszenia. O zachowaniu terminu decyduje data wpływu dokumentów do Starostwa Powiatowego w Wodzisławiu Śląskim.
Na kopercie kandydat umieszcza swoje imię i nazwisko oraz adres i numer telefonu kontaktowego, a także adnotację o treści: „Konkurs na stanowisko Dyrektora Powiatowego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach i Wodzisławiu Śląskim z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim.”.

7. Przewidywane miejsce oraz termin rozpatrzenia zgłoszonych kandydatur: Starostwo Powiatowe w Wodzisławiu Śląskim, ul. Bogumińska 2, 44-300 Wodzisław Śląski; do 40 dni od dnia upływu terminu składania dokumentów.

8. Klauzula informacyjna dotycząca postępowania konkursowego na stanowisko Dyrektora Powiatowego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach i Wodzisławiu Śląskim z siedzibą w Wodzisławiu Śląskimzałącznik do ogłoszenia (POBIERZ)

9. Informacje dodatkowe: Wybór kandydata nie jest jednoznaczny z nawiązaniem stosunku pracy. O ile dojdzie do nawiązania stosunku pracy, zawarcie umowy o pracę i rozpoczęcie świadczenia pracy nastąpi nie wcześniej niż w dniu 1.9.2019 r.

POBIERZ – uchwała o ogłoszeniu konkursu (PDF 244KB)