Przejdź do menu głównego Przejdź do menu dodatkowego Przejdź do treści Mapa serwisu

Herb powiatu wodzisławskiego Powiat Wodzisławski » Konkurs dotacji dla organizacji pozarządowych na promocję wykorzystywania przez Polskę Funduszy Europejskich

Konkurs dotacji dla organizacji pozarządowych na promocję wykorzystywania przez Polskę Funduszy Europejskich

Konkurs dotacji dla organizacji pozarządowych na promocję wykorzystywania przez Polskę Funduszy Europejskich Ministerstwo Rozwoju Regionalnego wspólnie z Urzędem Komitetu Integracji Europejskiej ogłaszają „Konkurs dotacji na promocję wykorzystywania przez Polskę Funduszy Europejskich na 5-lecie członkostwa Polski w Unii Europejskiej”, adresowany do szerokiego grona organizacji pozarządowych.

CELE KONKURSU • informowanie o możliwościach i mechanizmach korzystania z Funduszy Europejskich przyznanych Polsce na lata 2007-2013, •przedstawianie korzyści, jakie Polska czerpie z członkostwa w Unii Europejskiej oraz wykorzystywania Funduszy Europejskich, w tym przedstawianie bilansu wykorzystania Funduszy Europejskich wdrażanych w ramach Narodowego Planu Rozwoju na lata 2004-2006 oraz perspektyw, jakie niesie ze sobą wdrażanie Narodowej Strategii Spójności na lata 2007-2013, •promowanie pozytywnych efektów wykorzystywania Funduszy Europejskich, poprzez pokazywanie dobrych praktyk i zrealizowanych z sukcesem projektów, •kształtowanie postaw proeuropejskich wśród młodzieży i studentów, poprzez promowanie działań realizowanych w ramach Narodowej Strategii Spójności 2007-2013.

 UCZESTNICY KONKURSU O dotację mogą ubiegać się wyłącznie organizacje pozarządowe spełniające warunki określone w art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96 poz. 873 z późn. zm.) oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 tejże ustawy, w tym: ◦fundacje, ◦stowarzyszenia, ◦osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w RP, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego, ◦stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego.

WARTOŚĆ DOFINANSOWANIA UDZIELANEGO PRZEZ MRR Na realizację działań informacyjno-promocyjnych przewidziano dotacje w wysokości: •minimalnie – 20 000 PLN, •maksymalnie – 50 000 PLN, •wymagany minimalny wkład własny wnioskodawcy wynosi 10 proc. kosztów kwalifikowanych wnioskowanego projektu.

TERMINY, LICZBA PROJEKTÓW Formularze wniosków o przyznanie dotacji wraz z załącznikami można składać do 11 września 2009 roku (za datę wpływu wniosku uznawana jest data jego wpłynięcia do Kancelarii Ogólnej Urzędu Komitetu Integracji Europejskiej). Projekty muszą zostać zrealizowane do 1 grudnia 2009 roku. Do konkursu można zgłosić dowolną liczbę projektów, przy czym jeden wnioskodawca może otrzymać dotację na realizację tylko jednego projektu.

 OCENA WNIOSKÓW Przy wyborze projektów Komisja weźmie pod uwagę: •pomysł na projekt, •sposób określenia grupy docelowej, •adekwatność doboru narzędzi i działań komunikacyjnych, •spodziewane rezultaty projektu, •doświadczenie wnioskodawcy, •szczegółowość opisu projektu, •stosunek kosztów ponoszonych na dotarcie do grupy docelowej do zakładanych rezultatów projektu, •rzetelność przy określaniu kosztów projektu.

INFORMACJE DODATKOWE Dodatkowe pytania dotyczące konkursu można zgłaszać pocztą elektroniczną na adres: konkurs@mail.ukie.gov.pl, odpowiedzi na pytania mailowe będą publikowane sukcesywnie na stronach: www.funduszeeuropejskie.gov.pl (zakładka Działania promocyjne/Konkursy), •www.bip.ukie.gov.pl (zakładka Realizacja zadań publicznych/Dotacje inne).

(źródło: www.funduszeeuropejskie.gov.pl)