Przejdź do menu głównego Przejdź do menu dodatkowego Przejdź do treści Mapa serwisu

Herb powiatu wodzisławskiego Powiat Wodzisławski » Konkurs dla organizacji pozarządowych

Konkurs dla organizacji pozarządowych

Zarząd Powiatu Wodzisławskiego zaprasza organizacje pozarządowe do udziału w konkursie, którego przedmiotem jest powierzenie prowadzenia w przyszłym roku na terenie powiatu punktów nieodpłatnej pomocy prawnej lub poradnictwa obywatelskiego. W puli jest ponad 192 tys. zł. Można też zgłaszać kandydatów do pracy w komisji konkursowej, która będzie rozpatrywać złożone oferty.

money pieniądze

Cel konkursu

Celem otwartego konkursu ofert jest wyłonienie podmiotu, który w ramach statutowych działań podejmie się prowadzenia w 2022 roku:

 1. punktu w Centrum Usług Społecznych w Radlinie – punktu nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego lub punktu nieodpłatnej pomocy prawnej, w rozumieniu ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (t. j. Dz.U. z 2021 r. poz. 945) w poniedziałki, wtorki, czwartki w godz. od 13.00 do 17.00 oraz w środy i piątki w godz. od 9.00 do 13.00;
 2. punktu w Urzędzie Miasta Pszów (Urząd Stanu Cywilnego) – punktu nieodpłatnej pomocy prawnej, w rozumieniu ustawy, w poniedziałki i piątki w godz. od 10.00 do 14.00, we wtorki w godz. od 8.00 do 12.00, w środy w godz. od 13.00 do 17.00 oraz czwartki w godz. od 9.00 do 13.00;
 3. punktu w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie („Oaza Aktywności”) w Wodzisławiu Śląskim w poniedziałki, w środy w godz. od 14.00 do 18.00 oraz we wtorki w godz. od 10.00 do 14.00 i w Gminnym Centrum Kultury w Gorzycach w czwartki w godz. od 14.00 do 18.00 oraz w piątki w godz. od 10.00 do 14.00 – punktu nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego lub punktu nieodpłatnej pomocy prawnej w rozumieniu ustawy.

Zasady udzielania porad

 1. Porady udzielane będą w dni robocze z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy. Godziny pracy punktów oraz lokalizacje mogą ulec zmianie w przypadku, gdy zaistnieje taka konieczność.
 2. Nieodpłatna pomoc prawna lub nieodpłatne poradnictwo obywatelskie udzielane będą w przeciętnym wymiarze 5 dni w tygodniu, przez co najmniej 4 godziny dziennie. W przypadku, gdy liczba osób uprawnionych, którym ma zostać udzielona nieodpłatna pomoc prawna lub świadczone nieodpłatne poradnictwo obywatelskie, uniemożliwia sprawne umawianie terminów wizyt w punktach na obszarze powiatu, na żądanie Starosty Wodzisławskiego czas trwania dyżuru może ulec wydłużeniu do co najmniej 5 godzin dziennie we wszystkich punktach na obszarze powiatu, bez zmiany wysokości udzielonej dotacji.
 3. Punkty w Radlinie oraz w Wodzisławiu Śląskim/Gorzycach przeznaczone są w pierwszej kolejności na świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego. Natomiast jeżeli w ramach konkursu nie wpłynie żadna oferta na świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego albo żadna ze złożonych ofert nie spełni wymogów konkursu w części dotyczącej świadczenia w punkcie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, wówczas rozpatrzone i ocenione zostaną oferty złożone na prowadzenie w tych punktach nieodpłatnej pomocy prawnej. Oferta złożona w konkursie na prowadzenie danego punktu musi jednoznacznie wskazywać, czy dotyczy ona prowadzenia punktu porad prawnych, czy też poradnictwa obywatelskiego.
 4. Nieodpłatna pomoc prawna oraz nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje również nieodpłatną mediację w formie określonej w ustawie.

Wymogi dotyczące edukacji prawnej

W ramach zleconego zadania organizacja zobowiązana będzie też do prowadzenia edukacji prawnej. Zadanie z zakresu edukacji prawnej swoim zasięgiem powinno obejmować cały powiat wodzisławski i musi być realizowane na terenie powiatu. Preferowane będzie zorganizowanie kampanii edukacyjnej w lokalnych mediach (telewizja, lokalne portale internetowe, prasa, radio). W umowie może zostać określona preferowana forma realizacji zadań z zakresu edukacji prawnej.

Środki na realizację zadania

Na prowadzenie jednego punktu porad Zarząd Powiatu Wodzisławskiego zabezpiecza środki w wysokości 64 020,00 zł brutto rocznie (w tym na prowadzenie jednego punktu nieodpłatnego poradnictwa kwota 60 060,00 zł, a na edukację prawną kwota 3 960,00 zł).

Wymogi ogólne (skrót)

 1. Podmiotami uprawnionymi do złożenia oferty są prowadzące działalność pożytku publicznego organizacje pozarządowe w rozumieniu art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r., poz. 1057 z późn.zm.).
 2. O powierzenie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej lub punktu nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego może ubiegać się organizacja pozarządowa prowadząca działalność pożytku publicznego, w zakresie, o którym mowa w art. 4 ust. 1 pkt 1b lub 22a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, wpisana na listę, o której mowa w art. 11d ust. 1 ustawy, prowadzoną przez Wojewodę Śląskiego, w zakresie udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego.
 3. Konkurs obejmuje przedsięwzięcie, które realizowane będzie w okresie od 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku.
 4. Oferent zobowiązany będzie do prowadzenia punktu w sposób i na zasadach określonych w ustawie z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej i w aktach wykonawczych do ustawy.
 5. W ofercie należy wskazać tylko i wyłącznie te osoby, które planowane są do pełnienia dyżurów w konkretnym punkcie, a nie wskazywać wszystkie osoby, które współpracują z organizacją. W ofercie należy podać informacje o tym, kto będzie konkretnie pełnił dyżur w danym dniu. Należy również wskazać mediatora, który spełnia warunki określone w art. 4a ust. 6 ustawy.
 6. Oferent może wnieść do realizacji zadania wkład niefinansowy na zasadach określonych w ogłoszeniu o konkursie.
 7. Nie dopuszcza się wyceny wkładu rzeczowego w kalkulacji przewidywanych kosztów realizacji zadania. W przypadku, gdy w ofercie zostanie wyceniony wkład rzeczowy oferta zostanie uznana za ofertę niespełniająca kryteriów formalnych.
 8. Oferta powinna wyraźnie wskazywać, czy dotyczy ona prowadzenia punktu porad prawnych, czy też poradnictwa obywatelskiego. Jeżeli z treści oferty nie będzie to wynikało, to oferta zostanie uznana za ofertę niespełniającą kryteriów formalnych.
 9. W ramach realizowanego zadania organizacja będzie zobowiązana do zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami zgodnie z wymogami określonymi w odpowiednich przepisach.

Warunki udziału w konkursie

 1. Warunkiem przystąpienia do konkursu jest złożenie w terminie do dnia 4 listopada 2021 roku do godz. 9.00 oferty zgodnej z wzorem określonym w Rozporządzeniu Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2018 r., poz. 2057).
 2. Ofertę na realizację zadania wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć w Kancelariach Starostwa Powiatowego w Wodzisławiu Śląskim przy ul. Bogumińskiej 2 lub Pszowskiej 92a w Wodzisławiu Śląskim w dni robocze: w poniedziałki, wtorki i środy w godz. 7.30-15.30, w czwartki w godz. 7.30- 17.00 oraz w piątki w godz. 7.30-14.00 lub przesłać pocztą na adres: Starostwo Powiatowe w Wodzisławiu Śląskim, ul. Bogumińska 2 lub ul. Pszowska 92a, 44 – 300 Wodzisław Śląski. O zachowaniu terminu decyduje data wpływu oferty do kancelarii Starostwa Powiatowego w Wodzisławiu Śląskim. Jeżeli do oferty dołączone zostaną niewymagane ogłoszeniem konkursowym dodatkowe dokumenty i załączniki pozostaną one bez rozpatrzenia.
 3. Oferty powinny zostać dostarczone w zamkniętej kopercie. Na kopercie należy wpisać nazwę zadania wraz z lokalizacją punktu, nazwę wnioskodawcy lub wnioskodawców oraz informację, czy jest to oferta na prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej czy na prowadzenie punktu nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego.
 4. Do oferty składanej na prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej należy dołączyć umowy lub promesy zawarte z adwokatem, radcą prawnym, mediatorem lub osobami, o których mowa w art. 11 ust. 3 ustawy, którzy będą świadczyli pomoc prawną oraz mediację w przedmiotowym punkcie, wraz z dokumentami potwierdzającymi posiadane przez nich kwalifikacje.
 5. Do oferty składanej na prowadzenie punktu nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego należy dołączyć umowy lub promesy zawarte z osobami, o których mowa w art. 11 ust. 3a ustawy oraz z osobami spełniającymi warunek zawarty w art. 4a ust.6 ustawy, które będą świadczyły nieodpłatne poradnictwo obywatelskie, a także mediacje w przedmiotowym punkcie, wraz z dokumentami potwierdzającymi posiadane przez nich kwalifikacje.
 6. Dwie lub więcej organizacji pozarządowych działających wspólnie może złożyć ofertę wspólną. W przypadku oferty wspólnej, każda z organizacji powinna dostarczyć wszystkie wymagane oświadczenia i dokumenty. W przypadku wyboru innego sposobu reprezentacji podmiotów składających ofertę wspólną niż wynikający z KRS lub innego właściwego rejestru należy do oferty dołączyć dokument potwierdzający upoważnienie do działania w imieniu oferentów.
 7. Organizacja ubiegająca się o prowadzenie więcej niż jednego punktu nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego zobowiązana jest do złożenia oferty osobno na każdy punkt, a każda oferta powinna zostać złożona w osobnej kopercie.

Szczegóły konkursu dostępne są w ogłoszeniu – PRZEJDŹ do treści ogłoszenia o konkursie (nowe okno)

Szczegóły dotyczące zgłasza kandydatów do pracy w komisji konkursowej

 1. Kandydaci na członków komisji konkursowej nie mogą być reprezentantami podmiotu biorącego udział w otwartym konkursie ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego, jak również nie mogą pozostawać wobec oferentów biorących udział w konkursie w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który mógłby budzić uzasadnione wątpliwości, co do bezstronności oceny.
 2. Zadaniem Komisji Konkursowej będzie dokonanie oceny ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego Powiatu Wodzisławskiego po zapoznaniu się z pisemną opinią komórki/jednostki odpowiedzialnej.
 3. Udział w pracach Komisji Konkursowej jest nieodpłatny.
 4. Warunkiem zgłoszenia kandydata jest złożenie formularza zgłoszeniowego do dnia  26 października 2021 r. w kancelarii Starostwa Powiatowego ul. Bogumińska 2 lub  Pszowska 92a, 44-300 Wodzisław Śląski – w godzinach pracy urzędu. O zachowaniu terminu decyduje data wpływu oferty do kancelarii Starostwa Powiatowego w Wodzisławiu Śląskim.
 5. Komisja Konkursowa powołana zostanie uchwałą Zarządu Powiatu Wodzisławskiego.
 6. Dodatkowe informacje można uzyskać w Referacie Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi Wydziału Funduszy Zewnętrznych i Zamówień Publicznych pod nr telefonu: 32 41 20 943, 32 41 20 945.

Więcej informacji na temat naboru na członków komisji konkursowej – PRZEJDŹ DO OGŁOSZENIA (nowe okno)