POWIAT WODZISŁAWSKI oficjalny serwis internetowy

 
Strona startowa Aktualności i wydarzenia

Jak załatwić sprawę w Wydziale Komunikacji w czasie koronawirusa

Z uwagi na dużą liczbę pytań dotyczących funkcjonowania Wydziału Komunikacji i Transportu, publikujemy krótkie wyjaśnienia, jak załatwiać sprawy związane z rejestracją pojazdów czy prawem jazdy w czasie epidemii koronawirusa i wprowadzonych z tego powodu ograniczeń.

Obecna sytuacja związana z epidemią koronawirusa może powodować trudności w załatwianiu spraw w urzędach, również w wydziałach komunikacji. Chodzi zarówno o wdrożone w urzędach środki zapobiegawcze, jak i sytuację kadrową w niektórych instytucjach. Duża część pracowników urzędów ze względu na zamknięcie placówek oświatowych korzysta ze świadczeń opiekuńczych nad dziećmi. Ponadto obecnie urzędnicy odbierają około trzykrotnie więcej telefonów i mejli z pytaniami mieszkańców. Ma to realny wpływ na tempo i sprawność załatwiania spraw. Z tego powodu, ale przede wszystkim ze względów bezpieczeństwa, apelujemy, aby w okresie epidemii maksymalnie ograniczyć swoje wizyty w urzędach.

Przygotowaliśmy krótką informację na temat ścieżki postępowania w sprawach dotyczących Wydziału Komunikacji i Transportu:

 1. Pojazdy posiadające dopuszczenie do ruchu, czyli posiadające dowód rejestracyjny z ważnym przeglądem technicznym, tablice rejestracyjne, ubezpieczenie OC (wcześniej zarejestrowane na terenie kraju) – nie trzeba podejmować żadnych działań poza utrzymaniem ważności OC i przeglądu – terminy na zgłoszenie zbycia/nabycia pojazdu lub jego zarejestrowanie – o ile nie można tego było uczynić w inny sposób (np. poprzez ePUAP lub Sekap lub pocztą tradycyjną) zgodnie z opinią prawną Związku Powiatów Polskich z powodu działania siły wyższej ulegają zawieszeniu; zgodnie z projektem nowelizacji prawa związanego z COVID-19 termin ma zostać wydłużony do 180 dni (z obecnych 30);
 2. Pojazdy nowe zakupione w salonie – w celu ich zarejestrowania należy złożyć wniosek elektronicznie (ePUAP lub SEKAP) z użyciem profilu zaufanego lub podpisu elektronicznego, a jeśli nie ma takiej możliwości należy się skontaktować telefonicznie z WKT i porozumieć w sprawie przesłania skanów (czytelnych fotografii) dokumentów do rejestracji pojazdu. Pracownik WKT zweryfikuje dokumenty i ustali telefonicznie lub mejlowo datę, kiedy mieszkaniec dostarczy komplet oryginalnych dokumentów papierowych, a jednocześnie podczas tej samej wizyty – odbierze tablice rejestracyjne i pozwolenie czasowe. Należy pamiętać jednocześnie, że w dniu rejestracji pojazdu niezbędne jest jego ubezpieczenie;
 3. Odbiór dowodu rejestracyjnego  – nie ma konieczności odbioru dokumentów osobiście. W przypadku przygotowania dowodu przez urząd do wydania, pracownik starostwa skontaktuje się telefonicznie z właścicielem pojazdu i poprosi go o zgodę na wysłanie go pocztą. Jednak posiadanie dokumentu nie jest konieczne i można go odebrać w terminie późniejszym. Przypominamy, że nie ma konieczności wożenia ze sobą dowodu rejestracyjnego, ważne jest, aby w Centralnej Ewidencji Pojazdów widniała informacja o zarejestrowaniu pojazdu;
 4. Jeżeli musi zostać dokonana wymiana dowodu rejestracyjnego, wydanie wtórnika, czasowe wycofanie z ruchu, zgłoszenie kupna lub sprzedaży pojazdu – należy skorzystać z systemu ePUAP lub SEKAP (wymagają profilu zaufanego lub podpisu kwalifikowanego), jeśli nie ma takiej możliwości – należy wysłać wszystkie dokumenty pocztą tradycyjną (nie e-mail) na adres Starostwa Powiatowego w Wodzisławiu Śl. ul. Bogumińska 2 – wówczas dowód rejestracyjny zostanie wysłany za potwierdzeniem odbioru na adres domowy mieszkańca. Warto w dokumentach przesłanych do Starostwa podać swój numer telefonu kontaktowego i adres e-mail, gdyby były potrzebne jakieś wyjaśnienia, wniosek był niekompletny itp. – urząd skontaktuje się w wnioskodawcą. Wniosek o wydanie dowodu rejestracyjnego można pobrać ze strony Starostwa;
 5. Pojazdy sprowadzone z zagranicy – należy korzystać z oznaczeń wydanych przez kraj pochodzenia. Ważne jest, żeby pojazd został ubezpieczony. Urząd rejestruje takie pojazdy tylko w wyjątkowych, indywidualnych przypadkach kiedy pojazd nie posiada oznaczeń i jest niezbędny dla funkcjonowania właściciela. Nie rejestruje się natomiast pojazdów na wniosek podmiotów gospodarczych sprowadzających pojazdy i prowadzących obrót nimi. Wynika to z faktu, że terminy na zarejestrowanie pojazdu (30 dni od sprowadzenia pojazdu), zgodnie z opinią prawną Związku Powiatów Polskich z powodu działania siły wyższej ulegają zawieszeniu. Zgodnie z projektem nowelizacji prawa związanego z COVID-19 termin ma zostać wydłużony do 180 dni (z obecnych 30).
 6. Prawo jazdy – wniosek można złożyć za pośrednictwem ePUAP lub SEKAP, w pierwszej kolejności urząd wydaje wtórniki dokumentów (po zagubieniu) oraz załatwia sprawy kierowców zawodowych (kwalifikacja zawodowa). Sposób załatwienia sprawy należy uzgodnić wcześniej telefonicznie lub za pośrednictwem e-maila.

Wyjaśnienia też wymaga, że za niedotrzymanie terminu na zgłoszenie zbycia lub nabycia pojazdu lub jego zarejestrowanie (w przypadku sprowadzonych z obszaru UE) ewentualnych kar nie może nakładać Policja.

Przypominamy też zasady funkcjonowania Wydziału Komunikacji i Transportu w czasie epidemii:

 1. Wszelkie wnioski wraz z załącznikami składane mogą być wyłącznie:
  – środkami komunikacji elektronicznej z wykorzystaniem profilu zaufanego lub kwalifikowanego podpisu elektronicznego (ePUAP, SEKAP),
  – za pośrednictwem Poczty Polskiej,
  – w wyznaczonym miejscu na parterze budynku Starostwa Powiatowego przy ul. Bogumińskiej 2;
 2. Wnioski do Wydziału dostępne są TUTAJ – PRZEJDŹ;
 3. Informacje w sprawach z zakresu Wydziału udzielane są wyłącznie drogą telefoniczną lub e-mailową na adres: komunikacja@powiatwodzislawski.pl  (tą drogą nie można składać zeskanowanych wniosków z załącznikami. Można je jedynie skonsultować);
 4. Odbiór dokumentów możliwy jest po telefonicznym ustaleniu terminu i godziny;
 5. Informacje są udzielane pod numerami telefonu: 32 412 09 00
  – rejestracja pojazdów: wew. 905, 906,
  – prawo jazdy: wew. 904.