Przejdź do menu głównego Przejdź do menu dodatkowego Przejdź do treści Mapa serwisu

Herb powiatu wodzisławskiego Powiat Wodzisławski » INFORMACJA O WYŁOŻENIU PROJEKTU OPERATU OPISOWO-KARTOGRAFICZNEGO MODERNIZACJI EWIDENCJI GRUNTÓW I ZAŁOŻENIA EWIDENCJI BUDYNKÓW I LOKALI DLA OBRĘBU RYDUŁTOWY GÓRNE MIASTA RYDUŁTOWY

INFORMACJA O WYŁOŻENIU PROJEKTU OPERATU OPISOWO-KARTOGRAFICZNEGO MODERNIZACJI EWIDENCJI GRUNTÓW I ZAŁOŻENIA EWIDENCJI BUDYNKÓW I LOKALI DLA OBRĘBU RYDUŁTOWY GÓRNE MIASTA RYDUŁTOWY

STAROSTA WODZISŁAWSKI informuje, że w siedzibie Starostwa Powiatowego w Wodzisławiu Śląskim przy ulicy Mendego 3 w pokoju 011 w terminie: od 5 października do 25 października 2011 roku w godzinach od 8:00 do 14:00

zostanie wyłożony do wglądu zainteresowanych, projekt operatu opisowo-kartograficznego dotyczącego realizacji zadania pn.: „Modernizacja ewidencji gruntów – informatyzacja części kartograficznej oraz założenie ewidencji budynków i lokali dla miasta Rydułtowy obręb Rydułtowy Górne” obejmującego również  aktualizację użytków gruntowych terenów zabudowanych i zurbanizowanych.

Dokumentacja tego operatu, składająca się z rejestru gruntów, wykazów zmian danych ewidencyjnych, kartotek budynków i lokali oraz mapy ewidencyjnej, opracowana została na podstawie art.24a ustawy z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst jedn. Dz. U. z 2010r. Nr 193, poz. 1287 ze zm.) oraz przepisów rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U. z 2001r. Nr 38, poz.454).
Każdy, czyjego interesu prawnego dotyczą dane ujawnione w projekcie operatu opisowo-kartograficznego, ma prawo zapoznać się w podanym terminie z wyżej wymienioną dokumentacją, uzyskać niezbędne wyjaśnienia i zgłosić do projektu ewentualne uwagi, które zostaną odnotowane w protokole.

Skorzystanie z tego prawa leży w interesie zainteresowanych i ma na celu między innymi ujawnienie ewentualnych błędów i nieprawidłowości na tym etapie postępowania.

Niestawienie się w terminie i miejscu określonym w niniejszej informacji nie stanowi przeszkody do kontynuowania procesu modernizacji, zatwierdzenia operatu opisowo-kartograficznego i ujawnienia nowych danych w ewidencji gruntów i budynków.

Uwaga: Należy zabrać ze sobą dokument tożsamości  oraz dokument własności lub władania nieruchomością.