Przejdź do menu głównego Przejdź do menu dodatkowego Przejdź do treści Mapa serwisu

Herb powiatu wodzisławskiego Powiat Wodzisławski » Informacja o wspieraniu projektów przez Fundację Współpracy Polsko – Niemieckiej

Informacja o wspieraniu projektów przez Fundację Współpracy Polsko – Niemieckiej

Fundacja Współpracy Polsko-Niemieckiej informuje o możliwości składania wniosków dotacyjnych na projekty, które urzeczywistniają w praktyce cele Fundacji i przyczyniają się do lepszego wzajemnego porozumienia między Polakami i Niemcami.

Jako priorytetowe dziedziny wsparcia w 2009 r. Fundacja wymienia:
a)    partnerstwo instytucjonalne – w różnych wymiarach (np. partnerstwo miast i gmin, współpraca między stowarzyszeniami i organizacjami pozarządowymi, wymiana młodzieży);
b)    prace naukowe, których przedmiotem jest tematyka polska, niemiecka lub polsko-niemiecka (np. w formie konferencji, warsztatów, publikacji czy projektów badawczych), kształcenie i wspieranie nauki języka polskiego lub języka niemieckiego jako języków obcych;
c)    media – projekty i programy dziennikarskie, przyczyniające się do przekazywania rzetelnej informacji o kraju sąsiada;
d)    twórczość literacka i artystyczna – działania uznawane za ważne z punktu widzenia dialogu polsko-niemieckiego, mogą obejmować następujące dziedziny: muzyka, film, literatura, sztuka czy architektura.
Projekty muszą być realizowane na terenie Polski i/lub Niemiec, a każdy wnioskodawca musi posiadać partnera w kraju sąsiada, z którym realizuje projekt. Maksymalna kwota dofinansowania wynosi 50000,00 PLN (lub 12500,00 EUR) i może ona stanowić co najwyżej 60 % kosztów projektu (Fundacja zastrzega sobie prawo do przyznawania zarejestrowanym płatnikom podatku VAT dotacji w kwocie netto). Jednorazowo podmiot może złożyć tylko jeden wniosek, natomiast wnioskodawcy, którzy nie rozliczyli terminowo wcześniejszego projektu nie mogą – poza uzasadnionymi przypadkami – złożyć nowego wniosku.  Dodatkowe informacje dotyczące wspierania projektów oraz działalności Fundacji, jak również formularze wniosków o dotację znajdą Państwo na stronie internetowej www.fwpn.org.pl .

Projekty realizowane w ramach Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży.

Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży jest organizacją założoną przez rządy Polski  i Niemiec w 1991 r. Jej głównym celem jest ułatwianie nawiązywania kontaktów między młodzieżą polską a niemiecką oraz wspieranie istniejących już kontaktów. Instytucja posiada 2 biura – w Warszawie i Poczdamie. Obok doradztwa, informowania, wydawania publikacji czy organizowania konferencji i seminariów organizacja zajmuje się także wspieraniem finansowym projektów, które obejmują m.in. spotkania młodych Polaków i Niemców, praktyki, imprezy dokształcające, podróże do miejsc pamięci oraz publikacje. Wymaganym kryterium jest uczestnictwo młodzieży obu krajów w realizowanym projekcie. Obszar wsparcia obejmuje młodzież w wieku 12-26 lat oraz osoby prowadzące program. Dotacji nie przyznaje się na programy naukowe oraz komercyjne, programy o wyłącznie turystycznym charakterze, a także koszty personelu. Z wnioskiem o dotację mogą wystąpić organizacje pozarządowe i publiczne. Wszelkie szczegółowe informacje można uzyskać na stronie internetowej Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży www.pnwm.org lub www.dpjw.org.

Point. Kalendarz polsko-niemiecki.

„Point.” jest portalem publikującym informacje na temat wzajemnych relacji polsko-niemieckich. Zawiera wzmianki o wydarzeniach oraz ważnych tematach dotyczących stosunków polsko-niemieckich (m.in. w rubryce „Kronika polsko-niemiecka”), jak również kalendarz imprez polsko-niemieckich. W zakładce „Interaktywny udział”  można współtworzyć ww. kalendarz, zgłaszając imprezy i wydarzenia. Dostępna jest ponadto opcja publikowania autorskich tekstów.
Adres strony internetowej portalu: www.de-pl.info .