POWIAT WODZISŁAWSKI oficjalny serwis internetowy

 
Strona startowa Ogłoszenia

NABÓR NA CZŁONKÓW KOMISJI KONKURSOWYCH

Zarząd Powiatu Wodzisławskiego zaprasza do zgłaszania kandydatur na członka komisji konkursowej.

Na podstawie art. 15 ust. 2a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity Dz. U. 2010 r.,  Nr 234, poz. 1536 ze zm.)
i Rozdziału XII. Tryb powoływania i zasady działania komisji konkursowych do opiniowania ofert w otwartych konkursach ofert – załącznika do Uchwały nr XXXVII/366/2013 Rady Powiatu Wodzisławskiego z dnia 28 listopada 2013 roku w sprawie: uchwalenia „Programu współpracy Powiatu Wodzisławskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2014 rok” Zarząd Powiatu Wodzisławskiego zaprasza do zgłaszania kandydatur na członka komisji konkursowej, która zostanie powołana w celu opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych zlecanych fundacjom oraz organizacjom pozarządowym ze środków PFRON w 2014 roku.
Warunkiem zgłoszenia kandydata jest złożenie formularza zgłoszeniowego do dnia 15 maja 2014 roku w kancelarii Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wodzisławiu Śląskim przy ulicy Wałowej 30 – w godzinach pracy jednostki.

Dodatkowe informacje można uzyskać w Sekcji Wsparcia Specjalistycznego, Interwencji Kryzysowej i Rehabilitacji Społecznej oraz pod nr telefonu: 32 455 14 30, wew. 33 lub 34.

Formularz zgłoszeniowy – POBIERZ