Przejdź do menu głównego Przejdź do menu dodatkowego Przejdź do treści Mapa serwisu

Herb powiatu wodzisławskiego Powiat Wodzisławski » Informacja o możliwości dofinansowania zajęć ze środków Funduszu Zajęć Sportowo-Rekreacyjnych dla Uczniów

Informacja o możliwości dofinansowania zajęć ze środków Funduszu Zajęć Sportowo-Rekreacyjnych dla Uczniów

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Sportu z dnia 31 października 2005 roku (Dz.U.05.226.1942) w sprawie dofinansowania zajęć ze środków Funduszu Zajęć Sportowo-Rekreacyjnych dla Uczniów pragniemy poinformować o możliwości dofinansowania w/w zajęć prowadzonych przez kluby sportowe działające w formie stowarzyszenia oraz inne organizacje pozarządowe, które w ramach swojej statutowej działalności realizują zadania z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży, a także organizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.

Podmiot ubiegający się o dofinansowanie musi złożyć wniosek o przyznanie dofinansowania do ministra właściwego do spraw kultury fizycznej i sportu,
w terminie do dnia 15 listopada roku poprzedzającego rok realizacji zajęć
.
Podmiot ubiegający się o dofinansowanie obejmuje w jednym wniosku wszystkie zajęcia, o dofinansowanie których ubiega się w danym roku.
Wniosek musi zawierać:
1)    nazwę i adres podmiotu ubiegającego się o dofinansowanie;
2)    nazwę zajęć, ich zakres i charakterystykę, termin i miejsce realizacji, informację, kto może w nich uczestniczyć, oraz przewidywaną liczbę uczestników;
3)    dane o posiadanej bazie sportowo-rekreacyjnej niezbędnej do realizacji zajęć oraz kwalifikacjach i doświadczeniu zawodowym osób prowadzących zajęcia;
4)    planowane koszty realizacji zajęć, ze wskazaniem kwot ze wszystkich źródeł finansowania;
5)    kalkulację przewidywanych przychodów przy realizacji zajęć;
6)    wysokość środków Funduszu otrzymanych w poprzednim roku;
7)    wskazanie rachunku bankowego, na który mają być przekazywane środki Funduszu;
8)    oświadczenie podmiotu ubiegającego się o dofinansowanie, że nie zalega z płatnościami na rzecz podmiotów publicznoprawnych oraz innych podmiotów;
9)    wskazanie osób upoważnionych do reprezentowania podmiotu ubiegającego się o dofinansowanie.
Do wniosku należy dołączyć:
1)    kalkulację kosztów realizacji zajęć;
2)    regulamin, program i harmonogram zajęć;
3)    aktualny wypis z Krajowego Rejestru Sądowego albo ewidencji, o której mowa w art. 7 ust. 4 ustawy z dnia 18 stycznia 1996 r. o kulturze fizycznej (Dz. U. z 2001 r. Nr 81, poz. 889, z późn. zm.3)), oraz statut stowarzyszenia lub innej organizacji pozarządowej.
Dofinansowanie może być przyznane do wysokości:
1)    80 % planowanych kosztów realizacji zajęć – w przypadku zajęć organizowanych przez kluby sportowe działające w formie stowarzyszenia oraz inne organizacje pozarządowe;
2)    50 % planowanych kosztów realizacji zajęć – w przypadku zajęć organizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.
Przy rozpatrywaniu wniosków o przyznanie dofinansowania zajęć bierze się pod uwagę możliwość systematycznego i powszechnego udziału dzieci i młodzieży w zajęciach, w szczególności możliwość powszechnego i systematycznego udziału dzieci i młodzieży zamieszkałych na terenach najuboższych.

Warunki i tryb przyznawania ze środków Funduszu Zajęć Sportowo-Rekreacyjnych dla Uczniów dofinansowania zajęć sportowo-rekreacyjnych dla uczniów, tryb składania wniosków o przyznanie dofinansowania zajęć, dane, jakie powinien zawierać wniosek o przyznanie dofinansowania zajęć, tryb przekazywania środków z Funduszu Zajęć Sportowo-Rekreacyjnych dla Uczniów, wysokość dofinansowania zajęć określa Rozporządzanie MINISTRA SPORTU z dnia 31 października 2005 r. w sprawie dofinansowania zajęć ze środków Funduszu Zajęć Sportowo-Rekreacyjnych dla Uczniów (Dz. U. z dnia 17 listopada 2005 r.)