POWIAT WODZISŁAWSKI oficjalny serwis internetowy

 
Strona startowa Aktualności i wydarzenia

I sesja Rady Powiatu Wodzisławskiego

I sesja Rady Powiatu Wodzisławskiego odbędzie się 30 listopada 2010r. o godz.11.00 w Powiatowym Centrum Konferencyjnym przy ul. Pszowskiej 92a w Wodzisławiu Śl.

Porządek obrad I sesji Rady Powiatu Wodzisławskiego

1.Otwarcie sesji i powitanie gości.
2.Przedstawienie wyników wyborów do Rady Powiatu Wodzisławskiego.
3.Ślubowanie kandydatów na radnych Powiatu Wodzisławskiego
4.Przyjęcie wniosków o zmianę porządku obrad.
5.Wystąpienie Starosty Wodzisławskiego oraz złożenie sprawozdania z działalności Zarządu Powiatu w okresie od ostatniej sesji Rady III kadencji.
6.Wybór Przewodniczącego Rady Powiatu Wodzisławskiego
a)powołanie Komisji Skrutacyjnej,
b)zgłaszanie i prezentacja kandydatów,
c)przeprowadzenie głosowania,
d)uchwała w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Powiatu Wodzisławskiego.
7.Wybór Wiceprzewodniczących Rady Powiatu Wodzisławskiego:
a)powołanie Komisji Skrutacyjnej,
b)zgłaszanie i prezentacja kandydatów,
c)przeprowadzenie głosowania,
d)uchwała w sprawie wyboru Wiceprzewodniczących Rady Powiatu Wodzisławskiego.
8.Wybór Starosty Wodzisławskiego:
a)powołanie Komisji Skrutacyjnej,
b)zgłaszanie i prezentacja kandydatów,
c)przeprowadzenie głosowania,
d)uchwała w sprawie wyboru Starosty Wodzisławskiego.
9.Wybór Wicestarosty i Członków Zarządu Powiatu Wodzisławskiego:
a)powołanie Komisji Skrutacyjnej,
b)zgłoszenie kandydatów i ich prezentacja,
c)przeprowadzenie głosowania,
d)uchwała w sprawie wyboru Wicestarosty i Członków Zarządu Powiatu Wodzisławskiego.
10.Interpelacje i zapytania radnych.
11.Rozpatrzenie projektów uchwał w następujących sprawach:
a)ustalenia ilości komisji stałych powoływanych przez Radę Powiatu oraz określenia ich nazw i liczby członków,
b)ustalenia  przedmiotu działania Komisji Organizacyjnej Rady Powiatu Wodzisławskiego,
c)ustalenia przedmiotu działania Komisji Budżetu Rady Powiatu Wodzisławskiego,
d)ustalenia przedmiotu działania Komisji Infrastruktury Rady Powiatu Wodzisławskiego,
e)ustalenia przedmiotu działania Komisji Zdrowia Rady Powiatu Wodzisławskiego,
f)ustalenia  przedmiotu działania Komisji Oświaty Rady Powiatu Wodzisławskiego,
g)powołania Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Wodzisławskiego,
h)powołania Przewodniczącego Komisji Organizacyjnej Rady Powiatu Wodzisławskiego,
i)powołania Przewodniczącego Komisji Budżetu Rady Powiatu Wodzisławskiego,
j)powołania Przewodniczącego Komisji Infrastruktury Rady Powiatu  Wodzisławskiego,
k)powołania Przewodniczącego Komisji Zdrowia Rady Powiatu Wodzisławskiego,
l)powołania Przewodniczącego Komisji Oświaty Rady Powiatu  Wodzisławskiego.
12.Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
13.Wnioski i oświadczenia radnych.
14.Informacje bieżące.
15.Zamknięcie obrad I sesji.

Przewodniczący Rady Powiatu
Wodzisławskiego  III  kadencji
Eugeniusz Wala