POWIAT WODZISŁAWSKI oficjalny serwis internetowy

 
Strona startowa Ogłoszenia

I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa własności nieruchomości niezabudowanej położonej na terenie gminy Godów

Starosta Wodzisławski wykonujący zadanie z zakresu administracji rządowej ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa własności nieruchomości niezabudowanej położonej na terenie gminy Godów w miejscowości Skrzyszów

Przedmiotem przetargu jest nieruchomość niezabudowana, stanowiąca własność Skarbu Państwa, oznaczona geodezyjnie działką nr 680/6 o powierzchni 0,4721 ha, jednostka ewidencyjna Godów, obręb Skrzyszów, karta mapy 7, zapisana w księdze wieczystej nr GL1W/00075303/1, prowadzonej przez V Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Wodzisławiu Śląski.

Dział III oraz IV księgi wieczystej nr GL1W/00075303/1 wolny jest od wpisów.

Nieruchomość położona jest w miejscowości Skrzyszów, w pobliżu drogi publicznej ulicy 1 Maja i asfaltowej drogi technicznej biegnącej wzdłuż autostrady A1, jednak nie posiada bezpośredniego dostępu do drogi publicznej. Działka nr 680/6 stanowi grunty orne klasy V oraz IVb, jej kształt to regularny trapez. Teren jest płaski, równy, niezabudowany. Działka jest nieuzbrojona, ale posiada możliwość dostępu do sieci wodociągowej, kanalizacyjnej, gazu oraz sieci elektrycznej z zabudowanych w działek w sąsiedztwie.

Zgodnie z obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego gminy Godów zatwierdzonym Uchwałą Rady Gminy w Godowie nr XXXVIII/276/2017 z 27 listopada 2017 r. (Dz. U. Woj. Śląskiego, poz. 6558 z 2017 r.) ww. działka znajduje się w terenie o symbolu planu B2PU – „tereny zabudowy produkcyjno – usługowej” oraz B3KDGP – „tereny dróg publicznych klasy – główna ruchu przyśpieszonego”.

 

Przetarg odbędzie się 27 czerwca 2019 r. o godz. 1000 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Wodzisławiu Śląskim, ul. Bogumińska 2, parter pokój nr 10 (sala narad).

 

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 193 150,00 zł (słownie: sto dziewięćdziesiąt trzy tysiące sto pięćdziesiąt złotych 00/100) + 23% podatek VAT wynoszący 44 424,50 zł (słownie: czterdzieści cztery tysiące czterysta dwadzieścia cztery złote 50/100) zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, co łącznie daje kwotę 237 574,50 zł (słownie: dwieście trzydzieści siedem tysięcy pięćset siedemdziesiąt cztery złote 50/100).

Postąpienie nie może być niższe niż 2 380,00zł (słownie: dwa tysiące trzysta osiemdziesiąt złotych 00/100).

 

Wadium wynosi 20.000,00 zł (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych 00/100).

Wadium w podanej wysokości winno być wniesione do 24 czerwca 2019 r. w pieniądzu, przelewem na rachunek bankowy Starostwa Powiatowego w Wodzisławiu Śląskim:

Getin Noble Bank Nr: 60 1560 1094 0000 9250 0000 1368

z zaznaczeniem tytułu  wpłaty i podaniem numeru działki.

Za dzień wpłaty uznaje się dzień wpływu należności na ww. rachunek bankowy.

W przypadku zamiaru nabycia nieruchomości w ramach wspólności ustawowej małżeńskiej wadium winno być wniesione przez obojga małżonków.

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest dokonanie wpłaty wadium w wyżej określonej wysokości i terminie oraz osobiste stawiennictwo w czasie i miejscu przetargu oraz przedłożenie komisji przetargowej w dniu przetargu:

 1. dowodu wpłaty wadium lub dowodu stanowiącego podstawę do zwolnienia z tego obowiązku, w przypadku osób wymienionych w § 5 rozporządzenia Rady Ministrów
  z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzenia  przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (t.j. Dz.U. z 2014 r., poz.1490 ze zm.);
 2. dowodu tożsamości, a w przypadku podmiotów gospodarczych aktualnego wypisu lub wydruku z właściwego dla danego podmiotu rejestru, zgody organów statutowych do działania w ich imieniu lub notarialne poświadczonego pełnomocnictwa dla osób reprezentujących podmiot; dokumenty złożone w formie kserokopii powinny być   opatrzone klauzulą „za zgodność z oryginałem”, poświadczone aktualną datą i podpisem osoby uprawnionej;
 3. oświadczenia współmałżonka zawierającego zgodę do odpłatnego nabycia w jego imieniu ww. nieruchomości, z notarialnym poświadczeniem podpisu, w przypadku zamiaru nabycia nieruchomości na ustawową współwłasność małżeńską i niemożliwości uczestnictwa w przetargu jednego ze współmałżonków; wyjątkiem jest istnienie umowy rozdzielności majątkowej, którą należy przedłożyć w dniu przetargu;
 4. pisemnego oświadczenia o zapoznaniu się z lokalizacją nieruchomości i warunkami przetargu oraz przyjęciu ich bez zastrzeżeń;
 5. zgody Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji na nabycie nieruchomości w przypadku, gdy oferent jest cudzoziemcem.

Wpłacone wadium przez uczestników przetargu podlega:

 • zaliczeniu na poczet ceny nabycia nieruchomości, dla wygrywającego przetarg, w dniu zawarcia umowy kupna-sprzedaży w formie aktu notarialnego ,
 • zwrotowi pozostałym uczestnikom, którzy przetargu nie wygrają, na podany rachunek, nie później niż przed upływem trzech dni od dnia zamknięcia przetargu,
 • przepadkowi, jeżeli uczestnik wygrywający przetarg uchyli się od zawarcia umowy sprzedaży w terminie i miejscu wyznaczonym przez organizatora

Powiadomienie osoby ustalonej jako nabywca nieruchomości o terminie i miejscu zawarcia umowy sprzedaży nastąpi najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia   przetargu.

Nabywca nieruchomości ustalony w przetargu zobowiązany jest do:

 • wpłacenia ceny nabycia nieruchomości osiągniętej w przetargu pomniejszonej o uiszczone wadium, nie później niż na dzień przed dniem zawarcia umowy kupna-sprzedaży,
 • pokrycia wszelkich opłat notarialnych i sądowych związanych z nabyciem nieruchomości.

Informacje o przedmiocie przetargu można uzyskać od poniedziałku do piątku w godz. od 800 do 1400 w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Wodzisławiu Śląski przy ul. Bogumińskiej 2, II piętro, pokój nr 206 lub telefonicznie pod nr (32) 4539759.

Powyższe ogłoszenie zamieszczono na stronie internetowej www.powiatwodzislawski.pl;
(w zakładce ogłoszenia) i Biuletynie Informacji Publicznej  www.bip.powiatwodzislawski.pl (w zakładce: komunikaty, ogłoszenia, obwieszczenia) oraz tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego w Wodzisławiu Śląskim, ul. Bogumińska 2

Zastrzega się prawo odwołania przetargu z ważnych powodów.

Informacje o przetwarzaniu danych osobowych w związku z realizacją przetargu dostępne są na stronie internetowej https://www.powiatwodzislawski.pl/mojedane