POWIAT WODZISŁAWSKI oficjalny serwis internetowy

 

Strona startowa Ogłoszenia

I przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę części nieruchomości położonej na terenie gminy Gorzyce w miejscowości Odra

Starosta Wodzisławski wykonujący zadanie z zakresu administracji rządowej ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę części nieruchomości położonej na terenie gminy Gorzyce w miejscowości Odra.

Na podstawie art. 11 ust. 1 i 2, art. 23 ust. 1 pkt 7a, art. 38, art. 40 ust.1 pkt 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami (t.j.Dz.U. z 2018 r. poz. 2204, z późn. zm.) Starosta Wodzisławski ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę na okres 3 lat z przeznaczeniem na cele rolnicze, nieruchomość Skarbu Państwa położona w gminie Gorzyce, dla której prowadzona jest księga wieczysta nr GL1W/00046808/9 przez Sąd Rejonowy w Wodzisławiu Śląskim V Wydział Ksiąg Wieczystych.

Dzierżawie podlega część nieruchomości o powierzchni 1,9000 ha, stanowiący część działki oznaczonej geodezyjnie nr 329/11 o powierzchni 11,9327 ha, karta mapy 2, obręb Odra.

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego gminy Gorzyce ww. część nieruchomości objęta jest strefą o symbolu F1USII – tereny usług sportu i rekreacji.

Przetarg odbędzie się dnia 28 maja 2019 r. o godzinie 900 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Wodzisławiu Śl. ul. Bogumińska 2, parter pokój nr 10 (sala narad).

Cena wywoławcza rocznego czynszu dzierżawnego wynosi 950,00 zł (słownie: dziewięćset pięćdziesiąt złotych 00/100) + 23 % podatek VAT wynoszący 218,50 zł (słownie: dwieście osiemnaście złotych 50/100) zgodnie z ustawą  z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług, co daje łącznie kwotę 1 168,50 zł (słownie: tysiąc sto sześćdziesiąt osiem złotych 50/100).

Postąpienie nie może być niższe niż 12,00 zł (słownie: dwanaście złotych 00/100)

Wadium wynosi 100,00 zł (słownie: sto złotych 00/100)

Wadium w podanej wysokości winno być wniesione do dnia 23 maja 2019 r.
w pieniądzu przelewem bankowym na rachunek bankowy Starostwa Powiatowego
w Wodzisławiu Śląskim:

Getin Noble Bank Nr: 60 1560 1094 0000 9250 0000 1368

z zaznaczeniem tytułu wpłaty „Przetarg na dzierżawę gruntu Odra, działka nr 329/11”.

Za dzień wpłaty uznaje się dzień wpływu należności na ww. rachunek bankowy.

 Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest dokonanie wpłaty wadium w wyżej określonej wysokości ww. wskazanym terminie i osobiste stawiennictwo w czasie i miejscu przetargu oraz przedłożenie komisji przetargowej w dniu przetargu:

  1. dowodu wpłaty wadium ,
  2. dowodu tożsamości, a w przypadku podmiotów gospodarczych aktualnego wypisu lub wydruku z właściwego dla danego podmiotu rejestru, zgody organów statutowych do działania w ich imieniu lub notarialne poświadczonego pełnomocnictwa dla osób reprezentujących podmiot; dokumenty złożone w formie kserokopii powinny być opatrzone klauzulą „za zgodność z oryginałem”, poświadczone aktualną datą
    i podpisem osoby uprawnionej;
  3. pisemnego oświadczenia o zapoznaniu się z lokalizacją nieruchomości i warunkami przetargu oraz przyjęciu ich bez zastrzeżeń;

Termin zawarcia umowy dzierżawy ustali Starosta Wodzisławski najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.

 

Wpłacone wadium przez uczestników przetargu podlega:

  • zaliczeniu na poczet czynszu dzierżawnego, dla wygrywającego przetarg,
  • zwrotowi pozostałym uczestnikom, którzy przetargu nie wygrają, na podany rachunek, nie później niż przed upływem trzech dni od dnia zamknięcia przetargu,
  • przepadkowi, jeżeli uczestnik wygrywający przetarg uchyli się od zawarcia umowy dzierżawy w terminie i miejscu wyznaczonym przez organizatora

 

Informacje o przedmiocie przetargu można uzyskać od poniedziałku do piątku w godz. od 800 do 1400 w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Wodzisławiu Śląski przy ul. Bogumińskiej 2, II piętro, pokój nr 202 lub telefonicznie pod nr (32) 4539758.

Powyższe ogłoszenie zamieszczono na stronie internetowej www.powiatwodzislawski.pl;
(w zakładce ogłoszenia) i Biuletynie Informacji Publicznej  www.bip.powiatwodzislawski.pl (w zakładce: komunikaty, ogłoszenia, obwieszczenia) oraz tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego w Wodzisławiu Śląskim, ul. Bogumińska 2

Zastrzega się prawo odwołania przetargu z ważnych powodów.

 

MAPA – POBIERZ