Przejdź do menu głównego Przejdź do menu dodatkowego Przejdź do treści Mapa serwisu

Herb powiatu wodzisławskiego Powiat Wodzisławski » I przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej położonej na terenie miasta Radlin, będącej własnością Skarbu Państwa

I przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej położonej na terenie miasta Radlin, będącej własnością Skarbu Państwa

Starosta Wodzisławski wykonujący zadanie z zakresu administracji rządowej ogłasza I przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej położonej na terenie miasta Radlin, będącej własnością Skarbu Państwa

Przedmiotem przetargu jest nieruchomość gruntowa zabudowana  budynkiem mieszkalnym  i gospodarczym  położona na terenie miasta Radlin przy  ul. Rybnickiej,  obejmująca  działkę  nr  4130/200 o pow. 0.0620 ha,  karta mapy 2, obręb Biertułtowy,  zapisana na  rzecz  Skarbu Państwa w księdze wieczystej  GL1W/00062931/8  prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Wodzisławiu  Śląskim  V Wydział Ksiąg Wieczystych, gdzie dział III i IV  wolny  jest  od  wpisów  ( obciążeń).
Nieruchomość położona jest  przy  drodze  głównej  przelotowej  z Wodzisławia  do Rybnika.
Nieruchomość zgodnie z obowiązującym planem ogólnym zagospodarowania  przestrzennego miasta Radlin, zatwierdzonym  Uchwałą  Rady  Miejskiej w Radlinie  nr XL/400/2001  z dnia  25 października 2001r. położona jest  w strefie MZ tereny  mieszkaniowe  z dużym udziałem zieleni oraz  KG1/2  tereny dróg krajowych.
Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 157.300,00 zł (słownie: sto pięćdziesiąt siedem tysięcy trzysta złotych).
Sprzedaż przedmiotowej nieruchomości zwolniona jest   z podatku VAT, w oparciu o art. 43  ust. 1 pkt 10 w  zw. z  art.  29 ust.5.  ustawy  z  dnia 11 marca 2004 r.  o podatku  od towarów i usług (tekst jednolity Dz.U. z  2011r. Nr 177, poz. 1054 ze zm.).   Wadium w wysokości 16.000,00 zł (słownie: szesnaście tysięcy  złotych) winno być wpłacone w pieniądzu PLN  do dnia  27 stycznia  2014r.
Przetarg odbędzie się w dniu 31 stycznia  2014r. o godz.10 00 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Wodzisławiu Śl. ul. Bogumińska 2 (II piętro, pokój nr 214).

Do przetargu mogą przystąpić oferenci po spełnieniu następujących warunków:
1.    przesłanie przesyłką poleconą lub złożenie osobiste w siedzibie Starostwa Powiatowego w Wodzisławiu Śląskim przy ul. Bogumińskiej 2 pisemnej oferty kupna, w terminie do dnia 27 stycznia  2014r. godz. 15.00 (obowiązuje  data  wpływu  do  Starostwa Powiatowego). Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem na kopercie: „I przetarg  na zakup nieruchomości zabudowanej położonej w Radlinie przy ul. Rybnickiej” .
2.    wpłacenie wadium w wyżej wymienionej wysokości i formie na rachunek bankowy Starostwa Powiatowego w Wodzisławiu Śl.: Getin Noble Bank Nr 60 1560  1094 0000 9250 0000 1368,  do dnia 27  stycznia 2014r. z zaznaczeniem tytułu wpłaty. Za dzień wpłaty  uznaje się dzień wpływu należności na ww. rachunek.
Oferta powinna zawierać:
1.    imię, nazwisko i adres oferenta albo nazwę lub firmę wraz z siedzibą, jeżeli oferentem jest osoba prawna, podpisy osób upoważnionych do reprezentacji, a w przypadku cudzoziemców zgody MSWiA na nabycie nieruchomości,
2.    datę sporządzenia oferty,
3.    oferowaną cenę (wyższą od ceny wywoławczej) i sposób jej zapłaty,
4.    kopię dowodu wniesienia wadium lub dowodu stanowiącego podstawę do zwolnienia z tego obowiązku, w przypadku osób wymienionych w §5 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U. Nr 207, poz. 2108, ze zm.),
5.    numer rachunku bankowego oferenta,
6.    podpis oferenta:
-w   przypadku  osoby  będącej  w  małżeńskiej  współwłasności   majątkowej  podpisy
obydwu małżonków,
-w   przypadku  osób  prawnych  podpisy  osób  reprezentujących  zgodnie  z   wpisem
do  właściwego rejestru,
7.    zobowiązanie do pokrycia wszelkich opłat notarialnych i sądowych związanych  z przeniesieniem prawa własności nieruchomości oraz zobowiązanie do zapłaty zaoferowanej ceny, pomniejszonej o wpłacone wadium, najpóźniej do dnia zawarcia umowy,
8.    proponowany sposób zagospodarowania nieruchomości,
9.    oświadczenie, że oferent zapoznał się z warunkami przetargu w ogłoszeniu
i przyjmuje je bez  zastrzeżeń.

Zasady przeprowadzenia przetargu:
1.    część jawna przetargu odbędzie się w dniu 31 stycznia  2014r. o godz. 10:00 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Wodzisławiu Śl. przy ul. Bogumińskiej 2;
o wyborze oferty lub zamknięciu przetargu bez dokonania wyboru oferty, uczestnicy zostaną powiadomieni w formie pisemnej,
2.    oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane,
3.    wadium przepada w razie uchylenia się oferenta, który przetarg wygrał, od zawarcia notarialnej umowy kupna na warunkach określonych w ofercie albo nie uiszczenia całości ceny przed zawarciem tejże umowy; wadium złożone przez oferentów, których oferty nie zostaną przyjęte, zostanie zwrócone w terminie 3 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu; oferentowi, którego oferta została przyjęta wadium zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia,
Ogłoszenie o przetargu zostało zamieszczone na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Wodzisławiu Śląskim www.powiatwodzislawski.pl oraz na  tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego w Wodzisławiu Śl. ul. Bogumińska 2, a informacja o ogłoszeniu przetargu na tablicy ogłoszeń  Urzędu Miasta  Radlin.
Osoby zainteresowane mogą zapoznać się z informacjami o przedmiocie sprzedaży (w godz. od 8.00-14.00) osobiście w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Wodzisławiu Śląskim  ul. Bogumińska 2  lub telefonicznie pod nr (32) 4539759.  Zastrzega się prawo odwołania  przetargu z ważnych powodów.