Przejdź do menu głównego Przejdź do menu dodatkowego Przejdź do treści Mapa serwisu

Herb powiatu wodzisławskiego Powiat Wodzisławski » Dodatkowe wsparcie dla szkolenia zawodowców w powiecie

Dodatkowe wsparcie dla szkolenia zawodowców w powiecie

W Katowicach podpisano listy intencyjne dotyczące przystąpienia kolejnych partnerów do projektu "Śląskie. Zawodowcy". W jego ramach ok. 2000 uczniów z całego województwa, w tym z powiatu wodzisławskiego zyska m.in. kolejną okazję do zdobycia ciekawych kwalifikacji zawodowych, a także do odbycia płatnych staży i praktyk u pracodawców. W imieniu Powiatu Wodzisławskiego list intencyjny podpisał starosta Leszek Bizoń.

podpisanie listów intencyjnych dotyczących przystąpienia kolejnych partnerów do projektu "Śląskie. Zawodowcy"

Projekt „Śląskie. Zawodowcy” to potężne przedsięwzięcie edukacyjne realizowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego (lider projektu) w partnerstwie z Regionalną Izbą Gospodarczą w Katowicach, Izbą Rzemieślniczą w Katowicach oraz Katowicką Specjalną Strefą Ekonomiczną (partnerzy projektu). Projekt jest realizowany do końca 2022 r., a jego wartość to bagatela ponad 18 mln zł.

Celem jest poprawa oferty i zwiększenie jakości kształcenia zawodowego oraz dostosowanie oferty edukacyjnej do potrzeb rynku pracy w województwie śląskim, w tym stworzenie warunków dla zajęć praktycznych poprzez:

 • udział uczniów w stażach, praktykach, kursach, doradztwie,
 • zwiększenie kompetencji nauczycieli, kadry pedagogicznej oraz instruktorów praktycznej nauki zawodu w województwie śląskim,
 • wypracowanie modelowego rozwiązania – współpracy edukacji z biznesem.

Projekt zakłada przeprowadzenie szkoleń, kursów i studiów podyplomowych dla nauczycieli zawodu oraz pozostałych przedstawicieli kadry pedagogicznej, a także kursów/szkoleń oraz odpłatnych staży i praktyk dla uczniów ze stypendium. Ponadto uczestnicy projektu zostaną objęcie doradztwem edukacyjno-zawodowym. Powołana zostanie też Śląska Rada Edukacji Zawodowej, która ma być ciałem stałej współpracy pomiędzy środowiskami oświatowymi a biznesem.

Prócz Powiatu Wodzisławskiego listy intencyjne w sprawie przystąpienia do projektu podpisały jeszcze: Częstochowa, Dąbrowa Górnicza, Gliwice, Jaworzno, Katowice, Tychy, Powiat Zawierciański, Powiat Żywiecki – jako partnerzy Katowickiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej, a także Bytom, Siemianowice Śląskie, Zabrze i Powiat Raciborski – jako partnerzy Izby Rzemieślniczej oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości w Katowicach. W sumie projektem ma zostać objętych niemal 2000 uczniów i ok. 370 nauczycieli.

W naszym powiecie projektem zostaną objęci uczniowie i uczennice Branżowej Szkoły I Stopnia w Radlinie, Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Rydułtowach, Zespołu Szkół Ekonomicznych w Wodzisławiu Śląskim, Powiatowego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wodzisławiu Śląskim, Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Pszowie oraz Zespołu Szkół Technicznych w Wodzisławiu Śl.

Starosta Leszek Bizoń podkreśla, że w powiecie wodzisławskim już wiele zrobiono w kierunku poprawy standardu oraz wizerunku szkolnictwa zawodowego. – Uważam, że tylko wspólnymi siłami – samorządu, szkół i przedsiębiorców – jesteśmy w stanie osiągnąć cel, jakim jest takie wyszkolenie absolwentów naszych szkół, by byli aktywnymi i atrakcyjnymi graczami na rynku pracy – powiedział Bizoń. Dodaje też, że powiat i jego szkoły nie spoczywają na laurach. – Oczywiście wiele zostało do zrobienia i – tu nie mam złudzeń – ciągle będzie, bo rzeczywistość cały czas ulega przeobrażeniom. Nie można jednak z całą pewnością powiedzieć, że jesteśmy w tej materii nowicjuszami – podkreśla Bizoń.

Metryczka projektu „ŚLĄSKIE. ZAWODOWCY”

WARTOŚĆ PROJEKTU 18 186 586,50 zł

DOFINANSOWANIE Z UNII EUROPEJSKIEJ 17 277 257,17 zł

OKRES REALIZACJI: 01.09.2019 – 31.12.2022

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego – Oś Priorytetowa: XI. Wzmocnienie potencjału edukacyjnego w ramach działania: 11.2. Dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy – kształcenie zawodowe uczniów dla poddziałania: 11.2.1. Wsparcie szkolnictwa zawodowego

Projekt zakłada następujące formy wsparcia dla uczestników projektu:

a) szkolenia, kursy i studia podyplomowe dla nauczycieli zawodu oraz pozostałych przedstawicieli kadry pedagogicznej:

 • zaplanowane wsparcie ma służyć poprawie jakości edukacji w szkołach i placówkach prowadzących kształcenie zawodowe we współpracy z otoczeniem, w szczególności z pracodawcami;
 • szkolenia/kursy/studia dla kadry, będą ściśle powiązane z danymi branżami w których nauczają będą realizowane zgodnie z zindywidualizowanymi potrzebami nauczycieli;

b) Śląska Rada Edukacji Zawodowej:

 • celem powołania Śląskiej Rady Edukacji Zawodowej będzie przede wszystkim przeprowadzenie diagnozy dla szkół przy stosowaniu metody Foresight, zbudowanie trwałych mechanizmów i powiązań pomiędzy szkołami a pracodawcami w zakresie analizy potrzeb rynku pracy, doradztwa i animacji współpracy szkół z przedsiębiorcami oraz stanowiących zaczątek trwałego rozwiązania instytucjonalnego w politykach edukacyjnych województwa;

c) doradztwo edukacyjno-zawodowe:

 • obowiązkowe dla każdego uczestnika;

d) kursy/szkolenia nadające uprawnienia i umożliwiające uczestnikom zdobycie nowych uprawnień zwiększających ich szanse na rynku pracy:

 • każdy uczestnik projektu będzie mógł wziąć udział w dwóch kursach/szkoleniach, przy czym uruchomienie danego kursu/szkolenia w danym roku szkolnym będzie uzależnione od zgłoszenia się wymaganej liczby osób;
 • wykaz możliwych kursów/szkoleń dla danej szkoły i danego kierunku kształcenia zostanie opracowany przez szkolnego specjalistę ds. kursów i szkoleń oraz doradcę zawodowego w uzgodnieniu z Regionalną Izbą Gospodarczą w Katowicach;

e) praktyki lub staże zawodowe:

 • organizowane u pracodawców lub przedsiębiorców;
 • uczestnikom za czas uczestnictwa w praktyce/stażu zawodowym przysługuje stypendium;
 • stanowiska pracy zostaną dofinansowane przez partnerów projektu.