Przejdź do menu głównego Przejdź do menu dodatkowego Przejdź do treści Mapa serwisu

Powiat Wodzisławski Powiat Wodzisławski » Dodatkowa okazja do pozyskania środków unijnych przez duże przedsiębiorstwa

Dodatkowa okazja do pozyskania środków unijnych przez duże przedsiębiorstwa

Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego ogłasza dodatkowy nabór fiszek projektowych dla dużych przedsiębiorstw, których przedsięwzięcia wpisują się w zakres procesu transformacji gospodarczej. Wsparcie realizowane będzie w ramach programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027 – działanie 10.4 Wsparcie dużych przedsiębiorstw na rzecz transformacji.

Kryteria naboru

Warunki, jakie muszą spełniać przedsięwzięcia ubiegające się o wsparcie z Funduszu Sprawiedliwej Transformacji:

 • muszą mieć charakter inwestycji produkcyjnej,
 • są niezbędne do realizacji Terytorialnego Planu Sprawiedliwej Transformacji Województwa Śląskiego 2030,
 • przyczyniają się do wprowadzenia gospodarki neutralnej dla klimatu do 2050 r. i do osiągnięcia powiązanych celów środowiskowych,
 • nie prowadzą do relokacji zgodnie z wymogami art. 66 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/1060 z dnia 24 czerwca 2021 r.,
 • wsparcie dofinansowanej inwestycji jest niezbędne do tworzenia miejsc pracy oraz jest uzasadnione analizą luki zatrudnieniowej w rozumieniu art. 11 ust. 2 lit. h) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2021/1056 z dnia 24 czerwca 2021 r. ustanawiającego Fundusz na rzecz Sprawiedliwej Transformacji,
 • miejsce realizacji projektu zlokalizowane jest na terenie województwa śląskiego w jednym z 7 podregionów objętych procesem transformacji: katowickim, bielskim, tyskim, rybnickim, gliwickim, bytomskim lub sosnowieckim,
 • wnioskodawca nie jest przedsiębiorstwem znajdującym się w trudnej sytuacji w rozumieniu art. 2 ust. 18 Rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu.

Termin

Fiszki projektowe, opisane zgodnie z załączonym wzorem, można składać od 10 października 2023 r. do 11 grudnia 2023 r. Wzór fiszki projektowej znajdziesz w załączniku u dołu strony.

Jak składać fiszki?

Wyłącznie w formie elektronicznej:

 • poprzez platformę ePUAP na adres skrzynki podawczej urzędu: /UMWSL/skrytka, zaadresowane do Departamentu Rozwoju i Transformacji Regionu
  oraz
 • mailowo na adres: nadzorwrr@slaskie.pl

Kontakt

Dodatkowe informacje w sprawie naboru można uzyskać:

Informacja dodatkowa:

Status przedsiębiorstwa określany jest zgodnie z definicją zawartą w załączniku nr I do Rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającą niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu

Do pobrania: