Przejdź do menu głównego Przejdź do menu dodatkowego Przejdź do treści Mapa serwisu

Powiat Wodzisławski Powiat Wodzisławski Dodatkowa okazja do pozyskania środków unijnych przez duże przedsiębiorstwa - Powiat Wodzisławski

Dodatkowa okazja do pozyskania środków unijnych przez duże przedsiębiorstwa

Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego ogłasza dodatkowy nabór fiszek projektowych dla dużych przedsiębiorstw, których przedsięwzięcia wpisują się w zakres procesu transformacji gospodarczej. Wsparcie realizowane będzie w ramach programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027 – działanie 10.4 Wsparcie dużych przedsiębiorstw na rzecz transformacji.

Kryteria naboru

Warunki, jakie muszą spełniać przedsięwzięcia ubiegające się o wsparcie z Funduszu Sprawiedliwej Transformacji:

 • muszą mieć charakter inwestycji produkcyjnej,
 • są niezbędne do realizacji Terytorialnego Planu Sprawiedliwej Transformacji Województwa Śląskiego 2030,
 • przyczyniają się do wprowadzenia gospodarki neutralnej dla klimatu do 2050 r. i do osiągnięcia powiązanych celów środowiskowych,
 • nie prowadzą do relokacji zgodnie z wymogami art. 66 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/1060 z dnia 24 czerwca 2021 r.,
 • wsparcie dofinansowanej inwestycji jest niezbędne do tworzenia miejsc pracy oraz jest uzasadnione analizą luki zatrudnieniowej w rozumieniu art. 11 ust. 2 lit. h) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2021/1056 z dnia 24 czerwca 2021 r. ustanawiającego Fundusz na rzecz Sprawiedliwej Transformacji,
 • miejsce realizacji projektu zlokalizowane jest na terenie województwa śląskiego w jednym z 7 podregionów objętych procesem transformacji: katowickim, bielskim, tyskim, rybnickim, gliwickim, bytomskim lub sosnowieckim,
 • wnioskodawca nie jest przedsiębiorstwem znajdującym się w trudnej sytuacji w rozumieniu art. 2 ust. 18 Rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu.

Termin

Fiszki projektowe, opisane zgodnie z załączonym wzorem, można składać od 10 października 2023 r. do 11 grudnia 2023 r. Wzór fiszki projektowej znajdziesz w załączniku u dołu strony.

Jak składać fiszki?

Wyłącznie w formie elektronicznej:

 • poprzez platformę ePUAP na adres skrzynki podawczej urzędu: /UMWSL/skrytka, zaadresowane do Departamentu Rozwoju i Transformacji Regionu
  oraz
 • mailowo na adres: nadzorwrr@slaskie.pl

Kontakt

Dodatkowe informacje w sprawie naboru można uzyskać:

Informacja dodatkowa:

Status przedsiębiorstwa określany jest zgodnie z definicją zawartą w załączniku nr I do Rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającą niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu

Do pobrania: