POWIAT WODZISŁAWSKI oficjalny serwis internetowy

 

Strona startowa Dla Przedsiębiorcy

Stowarzyszenia przedsiębiorców

Izba Gospodarcza w Wodzisławiu Śląskim

Adres:

 • ul. Rynek 6
 • 44 – 300 Wodzisław Śląski
 • tel.: 607 313 550
 • e-mail: biuro@ig.wodzislaw-slaski.pl
 • strona internetowa: http://www.ig.wodzislaw.pl/

Cele:

 1. Rozwój przedsiębiorczości w regionie.
 2. Kształtowanie i upowszechnianie zasad etyki w działalności gospodarczej.
 3. Promowanie działalności członków Izby.
 4. Regionalna i branżowa integracja przedsiębiorców.
 5. Reprezentowanie interesów przedsiębiorców przed organami administracji państwowej i samorządowej.
 6. Udzielanie bieżących informacji członkom Izby.
 7. Zajmowanie stanowiska w sprawach publicznych związanych z działalnością gospodarczą, podejmowanie interwencji, występowanie do organów państwowych z wnioskami, propozycjami i opiniami.
 8. Działania zmierzające do systematycznego doskonalenia i aktualizacji wiedzy członków poprzez udostępnianie najnowszych wyników w nauce i technice w kraju i na świecie.
 9. Upowszechnianie i kreowanie nowatorskich form organizacyjnych przedsiębiorczości oraz dorobku producentów i usługodawców.
 10. Przekazywanie bieżących informacji rynkowych i marketingowych w kraju i za granicą.
 11. Budowanie oraz udostępnianie członkom Izby bazy informacji gospodarczej.
 12. Wspieranie i propagowanie inicjatyw regionalnych.
 13. Prowadzenie działalności klubowej.
 14. Organizowanie i koordynowanie akcji charytatywnych.
 15. Organizowanie działań na rzecz edukacji, kultury i kultury fizycznej.
 16. Wspieranie działań na rzecz ochrony środowiska poprzez kultywowanie i szerzenie zamiłowania do przyrody, kultury i sztuki.

Cech Rzemieślników i Innych Przedsiębiorców w Wodzisławiu Śląskim

Adres:

 • ul. Zamkowa 5
 • 44 – 300 Wodzisław Śląski
 • tel. 32 455 49 85
 • fax. 32 455 69 14
 • e-mail: biuro@cech.wodzislaw.pl
 • strona internetowa: www.cech.wodzislaw.pl

Cele:

 1. Powadzenie na rzecz członków działalności społeczno-organizacyjnej, oświatowej i gospodarczej.
 2. Promowanie rzemiosła w kraju i za granicą.
 3. Prowadzenie doradztwa podatkowego, prawnego i ekonomiczno-finansowego dla swoich członków.
 4. Organizowanie wystaw, pokazów, konkursów.
 5. Wykonywanie bezpłatnych usług informacyjnych w ramach Punktu Konsultacyjnego, z których mogą skorzystać przedsiębiorcy, a także inne zainteresowane osoby.
 6. Świadczenie usług doradczych, szkoleniowych, informacyjnych przez Ośrodek Wspierania Przedsiębiorców.

Stowarzyszenie Wspólnota Kupiecka na Rzecz Przedsiębiorczości

Adres:

 • ul. Wyszyńskiego 1a
 • 44 – 300 Wodzisław Śląski

Cele:

 1. Działanie na rzecz rozwoju przedsiębiorczości poprzez podejmowanie działań w kierunku zaspokojenia zbiorowych potrzeb wspólnoty samorządowej w prowadzeniu targowisk i hal targowych.
 2. Propagowanie działań wspomagających przeciwdziałanie bezrobociu wśród wspólnoty kupieckiej oraz ogółu społeczności na rzecz budowy hali targowej, a tym samym tworzenie nowych miejsc pracy.
 3. Promocja i popieranie działań kupców dla zrównoważonego rozwoju przedsiębiorczości.
 4. Pobudzanie świadomości społeczeństwa na rzecz przedsiębiorczości poprzez kreowanie pozytywnego wizerunku środowiska kupieckiego.
 5. Utrzymanie i ochrona istniejących miejsc pracy.

Forum Firm Miasta Radlin

Adres:

 • ul. Rymera 15/3
 • 44 – 310 Radlin
 • tel./fax. 32 459 02 57, 505 130 996
 • e-mail: forum@radlin.pl
 • strona internetowa: www.forum.radlin.pl

Cele:

 1. Organizowanie targów przedsiębiorczości, konferencji, szkoleń, prezentacji, koncertów, jak również comiesięcznych spotkań dla członków stowarzyszenia.
 2. Współpraca z organizacjami wspierającymi środowiska przedsiębiorców oraz wspierających aktywizację zawodową.
 3. Promowanie zrzeszonych firm na stronie internetowej oraz w wirtualnym katalogu firm www.firmy.radlin.pl.
 4. Reprezentowanie zrzeszonych firm przed władzami samorządowymi.
 5. Udział w projektach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Śląskie Stowarzyszenie Przedsiębiorców

Adres:

 • ul. Matejki 150a
 • 44-314 Radlin

Cele:

Aktywizacja podmiotów prowadzących działalność gospodarcza (przedsiębiorców) w zakresie:

 • stwarzania korzystnych warunków i promocji dla prowadzących działalność gospodarcza (przedsiębiorców) w szczególności z regionu Śląska pod kątem pozyskiwania rynków zbytu oraz ich konkurencyjności,
 • doskonalenia kwalifikacji fachowych na rzecz pełnego wykorzystania wiedzy i własnego potencjału majątkowego na rzecz regionu Śląska i całej gospodarki Rzeczypospolitej Polskiej,
 • kształtowania postaw społecznych, etyki zawodowej członków i więzi środowiskowych,
 • prezentowania opinii i wniosków w kwestiach dorobku i osiągnięć zawodowych,
 • reprezentowania członków wobec władz samorządowych i administracji rządowej.