Przejdź do menu głównego Przejdź do menu dodatkowego Przejdź do treści Mapa serwisu

Herb powiatu wodzisławskiego Powiat Wodzisławski » Opinie/stanowiska Rady

Opinie/stanowiska Rady

 

Rok 2020

 Opinia nr 1/2020 (PDF, 94 KB) z 14 kwietnia 2020 r. Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Wodzisławiu Śląskim:

w sprawie projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XVI/182/2012 Rady Powiatu Wodzisławskiego z dnia 29 marca 2012 roku w sprawie nadania statutu Powiatowemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach i Wodzisławiu Śląskim z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim.

Opinia nr 2/2020 (PDF, 96 KB) z 19 sierpnia 2020 r. Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Wodzisławiu Śląskim:

w sprawie projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XVI/182/2012 Rady Powiatu Wodzisławskiego z dnia 29 marca 2012 roku w sprawie nadania statutu Powiatowemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach i Wodzisławiu Śląskim z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim.

Opinia nr 3/2020 (PDF, 95 KB) z 2 września 2020 r. Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Wodzisławiu Śląskim:

w sprawie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XLVII/456/2014 Rady Powiatu Wodzisławskiego z dnia 25 września 2014 r. ze zmianami, w sprawie nadania Statutu Powiatowemu Domowi Dziecka w Gorzyczkach.

Opinia nr 4/2020 (PDF, 85 KB) z 2 września 2020 r. Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Wodzisławiu Śląskim:

w sprawie projektu uchwały w sprawie nadania Statutu Powiatowej Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej w Gorzyczkach.

Opinia nr 5/2020 (PDF, 89 KB) z 18 września 2020 r. Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Wodzisławiu Śląskim:

w sprawie projektu uchwały w sprawie stypendium przyznawanego studentom kształcącym się w szkole wyższej na kierunku pielęgniarstwo.

Opinia nr 6/2020 (docx, 19KB) z 14 października 2020 r. Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Wodzisławiu Śląskim:

w sprawie ustalenia rozkładu godzin aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Wodzisławskiego.

Opinia nr 7/2020 (docx, 19KB) z 9 listopada 2020 r. Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Wodzisławiu Śląskim:

w sprawie uchwalenia „Programu współpracy Powiatu Wodzisławskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi  działalność pożytku  na 2021 rok”.

Rok 2021

Opinia nr 1/2021 (docx, 19 KB) z 17 lutego 2021 r. Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Wodzisławiu Śląskim:

w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Powiatu Wodzisławskiego dla szkół i placówek publicznych i niepublicznych oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania.

Opinia nr 2/2021 (docx, 19KB) z 17 lutego 2021 r. Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Wodzisławiu Śląskim:

w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXI/369/2017 Rady Powiatu Wodzisławskiego z dnia 1 września 2017 roku w sprawie przyjęcia regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokości i warunki wypłacania nagród i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych, dla których organem prowadzących jest Powiat Wodzisławski.

Opinia nr 3/2021 (docx, 19KB) z 18 marca 2021 r. Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Wodzisławiu Śląskim:

w sprawie zmiany uchwały nr XVI/182/2012 Rady Powiatu Wodzisławskiego z dnia 29 marca 2012 roku w sprawie nadania statutu Powiatowemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach i Wodzisławiu Śląskim z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim.

Opinia nr 4/2021 (docx, 19KB) z 18 marca 2021 r. Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Wodzisławiu Śląskim:

w sprawie zmiany uchwały nr IV/63/2015 Rady Powiatu Wodzisławskiego z dnia 26 lutego 2015 roku w sprawie określenia szczegółowych warunków i trybu przyznawania dorocznych nagród Powiatu Wodzisławskiego za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury.

Opinia nr 5/2021 (docx, 19KB) z 18 marca 2021 r. Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Wodzisławiu Śląskim:

w sprawie zmiany uchwały nr XI/120/2019 Rady Powiatu Wodzisławskiego z dnia 26 września 2019 roku w sprawie ustanowienia Nagród i Wyróżnień Powiatu Wodzisławskiego za osiągnięte wyniki sportowe oraz za osiągnięcia w działalności sportowej.

Opinia nr 6/2021 (docx, 15,8 KB) z 14 lipca 2021 r. Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Wodzisławiu Śl.:

w sprawie zmiany Uchwały Nr XVI/182/2012 Rady Powiatu Wodzisławskiego z dnia 29 marca 2012 roku w sprawie nadania statutu Powiatowemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach i Wodzisławiu Śląskim z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim.

Opinia nr 7/2021 (docx, 16 KB) z 21 października 2021 r. Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Wodzisławiu Śl.:

w sprawie ustalenia rozkładu godzin aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Wodzisławskiego

Opinia nr 8/2021 (docx, 16 KB) z 21 października 2021 r. Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Wodzisławiu Śl.:

w sprawie uchwalenia „Programu współpracy Powiatu Wodzisławskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2022 rok”.

Rok 2022

Opinia nr 1/2022 (docx, 16 KB) z 12 stycznia 2022 r. Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Wodzisławiu Śl.:

w sprawie projektu uchwały Rady Powiatu Wodzisławskiego w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIV/352/2021 Rady Powiatu Wodzisławskiego z dnia 25 listopada 2021 r. w sprawie uchwalenia „Programu współpracy Powiatu Wodzisławskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2022 rok”.

Opinia nr 2/2022 (docx, 16 KB) z 23 marca 2022 r. Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Wodzisławiu Śl.:

w sprawie projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XVI/182/2012 Rady Powiatu Wodzisławskiego z dnia 29 marca 2012 roku w sprawie nadania statutu Powiatowemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach i Wodzisławiu Śląskim z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim.

Opinia nr 3/2022 (docx, 16 KB) z 30 marca 2022 r. Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Wodzisławiu Śl.:

w sprawie projektu uchwały Rady Powiatu Wodzisławskiego w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Wodzisławskiego.

Opinia nr 4/22 (docx,16 KB) z 13 kwietnia 2022 r. Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Wodzisławiu Śl.:

w sprawie zasad udzielania spółkom wodnym dotacji celowych z budżetu Powiatu Wodzisławskiego, trybu postępowania w sprawie udzielenia dotacji i sposobu jej rozliczania.

Opinia nr 5/22 (docx, 16 KB) z 12 maja 2022 r. Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Wodzisławiu Śl.:

w sprawie dopuszczenia zapłaty opłat oraz innych niepodatkowych należności budżetowych stanowiących dochody budżetu Powiatu Wodzisławskiego za pomocą innego instrumentu płatniczego.

Opinia nr 6/22 (docx, 16 KB) z 30 czerwca 2022 r. Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Wodzisławiu Śl:

w sprawie zmiany Uchwały Nr XVII/179/2020 Rady Powiatu Wodzisławskiego z dnia 27 lutego 2020 roku w sprawie określenia zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego, zasad udzielania i rozmiaru obniżek oraz przyznania zwolnienia od obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć, którzy pełnią stanowiska kierownicze w szkołach i placówkach, dla których organem prowadzącym jest Powiat Wodzisławski oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli, o których mowa w art. 42 ust. 7 pkt 3 ustawy Karta Nauczyciela.