Przejdź do menu głównego Przejdź do menu dodatkowego Przejdź do treści Mapa serwisu

Herb powiatu wodzisławskiego Powiat Wodzisławski » Opinie/stanowiska Rady

Opinie/stanowiska Rady

 

Opinia nr 18 – z dnia 22 września 2014 r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy oraz planu dyżurów aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Wodzisławskiego.

Opinia nr 17 – z dnia 22 września 2014 r. w sprawie przyjęcia „Programu Opieki nad Zabytkami Powiatu Wodzisławskiego na lata 2015 – 2018”.

Opinia nr 16 – z dnia 22 września 2014 r. – w sprawie uchwalenia „Programu współpracy Powiatu Wodzisławskiego      z organizacjami poza­rządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2015 rok”.

Opinia nr 15 – z dnia 16 września 2014 r. – w sprawie określenia zasad zbywania, oddawania w dzierżawę, najem, użytkowanie oraz użyczenie aktywów trwałych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, dla których Powiat Wodzisławski jest podmiotem tworzącym.

Opinia nr 14 – z dnia 21 sierpnia 2014 r. – w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy oraz planu dyżurów aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Wodzisławskiego.

Opinia nr 13 – z dnia 21 sierpnia 2014 r. w sprawie nadania Statutu Powiatowej Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej w Wodzisławiu Śląskim.

Opinia nr 12 – z dnia 21 sierpnia 2014 r. w sprawie nadania Statutu Powiatowemu Domowi Dziecka w Gorzyczkach.

Opinia nr 11 – z dnia 21 sierpnia 2014 r. w sprawie przyjęcia Statutu Powiatu Wodzisławskiego.

Opinia nr 10 – z dnia 21 lipca 2014 r. w sprawie ustalenia kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli szkół i placówek oświatowych Powiatu Wodzisławskiego za ich osiągnięcia w zakresie pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej.

Opinia nr 9 – z dnia 5 czerwca 2014 r. w sprawie zmiany Uchwały nr XVI/182/2012 Rady Powiatu Wodzisławskiego z dnia 29 marca 2012 roku w sprawie nadania statutu Powiatowemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach i Wodzisławiu Śląskim z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim.

Opinia nr 8 –  z dnia 5 czerwca 2014 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Powiatu Wodzisławskiego dla szkół i placówek niepublicznych oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania.

ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Powiatu Wodzisławskiego dla szkół i placówek niepublicznych oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania.

Opinia nr 7 – z dnia 13 marca 2014 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie pojazdów oraz wysokości kosztów w przypadku odstąpienia od usunięcia pojazdu.

Opinia nr 6 z dnia 13 marca 2014 r. w sprawie określenia wysokość i dotacji z budżetu Powiatu Wodzisławskiego dla niepublicznych szkół ponadgimnazjalnych prowadzących kwalifikacyjne kursy zawodowe.

Opinia nr 5 – z dnia 13 marca 2014 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XVI/182/2012 Rady Powiatu Wodzisławskiego z dnia 29 marca 2012 roku w sprawie nadania statutu Powiatowemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach i Wodzisławiu Śląskim z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim.

Opinia nr 4 – z dnia 13 marca 2014 r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin aptek oraz planu dyżurów aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu wodzisławskiego.

Opinia nr 3 z dnia 13 lutego 2014 r. w sprawie nadania Statutu Powiatowemu Domowi Dziecka w Gorzyczkach.

Opinia nr 2 z dnia 13 lutego 2014 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków umorzenia w całości lub w części, łączenie z odsetkami, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstępowania od ustalenia opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej.

Opinia nr 1 z dnia 21 stycznia 2014 r. w sprawie uchwalenia „Planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla powiatu wodzisławskiego”.


 

Opinia nr 15 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie nadania statutu Powiatowemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach i Wodzisławiu Śląskim z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim.

Opinia nr 14 z dnia 27 listopada 2013 r. w sprawie nadania Statutu Powiatowej Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej w Wodzisławiu Śląskim.

Opinia nr 13 z dnia 12 listopada 2013 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XVI/182/2012 Rady Powiatu Wodzisławskiego z dnia 29 marca 2012 roku w sprawie nadania statutu Powiatowemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach i w Wodzisławiu Śląskim z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim.

Opinia nr 12 – z dnia 12 listopada 2013 r. w sprawie określenia przypadków, w jakich można obniżyć nauczycielowi tygodniowy, obowiązkowy wymiar godzin zajęć oraz warunki i tryb tego obniżenia w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Wodzisławski.

Opinia nr 11 z dnia 29 października 2013 r. w sprawie uchwalenia „Programu współpracy Powiatu Wodzisławskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2014 rok”.

Opinia nr 10 z dnia 29 października 2013 r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy oraz planu dyżurów aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Wodzisławskiego.

Opinia nr 9 z dnia 19 września 2013 r.w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy oraz planu dyżurów aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Wodzisławskiego.

Opinia nr 8 z dnia 19 września 2013 r.w sprawie utworzenia Powiatowego Ośrodka Wsparcia dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi w Połomi oraz nadania Statutu tej jednostce.

Opinia nr 7 z dnia 9 maja 2013 r.w sprawie zmiany Uchwały nr XVI/182/2012 Rady Powiatu Wodzisławskiego z dnia 29 marca 2012 roku w sprawie nadania statutu samodzielnemu publicznemu zakładowi opieki zdrowotnej pod nazwą „Zespół Opieki Zdrowotnej w Wodzisławiu Śląskim.”

Opinia nr 6 z dnia 9 maja 2013 r. w sprawie zmiany Uchwały nr XVI/184/2012 Rady Powiatu Wodzisławskiego z dnia 29 marca 2012 roku w sprawie określenia szczegółowych warunków umorzenia w całości lub w części, łącznie z odsetkami, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstępowania od ustalenia opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej.

Opinia nr 5 z dnia  30 kwietnia 2013 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Powiatu Wodzisławskiego dla szkół i placówek niepublicznych oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania.

Opinia nr 4 z dnia  9 kwietnia 2013 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie powiatu wodzisławskiego, których właścicielem lub zarządzającym jest Powiat Wodzisławski oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków.

Opinia nr 3 z dnia  9 kwietnia 2013 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie pojazdów oraz wysokości kosztów w przypadku odstąpienia od usunięcia pojazdów.

Opinia nr 2 z dnia  14 marca 2013 r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowej z budżetu Powiatu Wodzisławskiego dla spółek wodnych na bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych oraz na finansowanie lub dofinansowanie inwestycji

Opinia nr 1 – z dnia 5 lutego 2013 r. w sprawie:  zmiany Statutu Powiatowego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach i Wodzisławiu Śląskim z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim.


 

Opinia nr 1 – z dnia 2 października 2012 r. w sprawie: ustalenia rozkładu godzin pracy oraz planu dyżurów aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu wodzisławskiego.

Opinia nr 2 – z dnia 18 października 2012 r. w sprawie: uchwalenia „Programu współpracy Powiatu Wodzisławskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2013 rok”.

Opinia nr 3 – z dnia 18 października 2012 r. w sprawie: określenia zasad zbywania, oddawania w dzierżawę, najem, użyłkowanie oraz użyczenie aktywów trwałych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, dla których Powiat Wodzisławski jest podmiotem tworzącym.

Opinia nr 4 – z dnia 15 listopada 2012 r. w sprawie: zmiany Statutu Powiatowego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach i Wodzisławiu Śląskim z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim.

Opinia nr 5 – z dnia 11 grudnia 2012 r. w sprawie: określenia szczegółowych warunków i trybu przyznawania dorocznych nagród Powiatu Wodzisławskiego za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury.